Зоология

 •  

   

   

   

   

   

   

  1 .Предмет на зоологията.Основи на зоологическата класификация и номенклатура.

   

  Зоологията е наука за животните.Тя е част от биологията,която изучава  многообразието на животинския свят,устройството и физиологията на животните,техния начин на живот и разпространение,връзките им с околната среда,особеностите на индивидуалното им развитие и тяхната еволюция.

  Царство Monera включва прокариотни организми (бактерии,синъо-зелени водорасли и др.).Към Царство Protistaсе отнсят еукариотни организми с едноклетъчно тяло(по-рядко синситиални-тялото представлява обща цитоплазмена маса с много ядра,но без да има отделни клетки).ЦарствоVegetabilia(Plantae) обединява многоклетъчни фотосинтезиращи организми-ртастенията.Царство Fungi-включва многоклетъчно сапротрофи-гъбите.Царство Animalia(животни) се характеризира с хранене,при което органични вещества се набавят  за сметка на други организми или други части от тях.

  Под зоологическа класификация се разбира  разпределянето на животинските организми по система от йерархически съподчинени групи, наречени таксони(типове,класове,разреди,семеиства и т.н.).

  Видът е основната единица  в класификацията на животните.Под вид се разбира съвкупност  от популации от индивиди,които са способни да се кръстосват помежду си и дават плодовито поколение,населяват определен ареал(територия на разпространение),притежават редица общи морфологични и физиологични белези и сходни типове на взаимоотношния с факторите на околната среда и са отделени от други такива групи индивиди на основата на отсъствие на хибридни форми.

  Сходните видове с общ произход се обединяват в едон род,сходните родове- в семейство, сходните семейства- в разред и т,н.

  Значение на зоологичната класификация.Зоологичната класификация има преди всичко познавателана стойност.

  От важно значение за зоологията е научните имена на животните да се характеризират  с универсалност и постоянство.Именно това е целта на въвеждането на зоологичната номенклатура,която е система от правила за образуването  и използването на имена на таксоните,така че да се запазят максимално тяхната универсалност и приемственост,без при това да се ограничават правата на учените  да класифицират животните  в съответствие с научните резултати от техните изследвания и анализи.

   

  2.Царство Protista(Протисти)-обща характеристика и класификация.

   

   

  Обща характеристика. Към протозите се отнасят еукариотните организми , характеризиращи се с  клетъчно равнище на телесна организация и предимно с холозойно вещество чрез поглъщане на твърди хранителни вещества. Към групата се изчисляват и някои едноклетъчни  с други типове хранене. Някои са със сапротрофно хранене - подобно на гъбите. Други са с автотрофно хранене - подобно на растенията.  Има също такива , които се хранят едновременно по 2 от изброените начини- такова хранене се нарича миксотрофно. Най характерните белези на протозоите са следните:

  - протозоите са еукариотни- клетките им имат ясно диференциация на ядро и цитоплазма.

  - най -често тялото на първаците е едноклетъчно. По рядко се срещат колониални и пласмодеийни форми.

  - пртозоите се характеризират с наличието на едно, няколко или множество ядра.

  - цитоплазмата е със сложно устройство. Различават се два слоя цитоплазма . Ектоплазма - външния слой. Ендоплазма - вътрешния слой.

  - първаците се движат най-често с помощта на специализирани органоиди за движение : псевдоподи, камшичета или реснички.

  - специализиран органоид, който обслужва осморегулиращата и отделянето в свивателната вакуола.

  - клетките на протозоите се характеризират с наличието на жизнен цикъл - закономерно повтарящо се редуване на строго определени стадии от равитието на клетката.

  - размножаването на протозоите може да бъде безполово или полово;

  Класификация.
  Все още няма единно мнение по отношение на класификацията на Protozoa.

  Съгласно систематиката на протозоите групата се дели на 7 типа:

  -тип Sarcomastigophora

  -тип Labirinthomorphora.Колониални

  -тип Apicomplexaили Sporozoа

  -тип Microspora.Вътреклетъчни паразити на различни видове животни.

  -тип Ascetospora или Haplosporidia.Паразити по безгръбначни животни.

  -тип Mixozoa

  -тип Ciliophora.

   

  3. Тип Sarcomastigophora-обща характеристика.Подтип Mastigophoraили Flagellata(Мастигофора  и Камшичести).

   

  Обща характеристика:

  -към типа се отнасят първаци с два типа двигателни органоиди:псевдоподи и флагелуми.

  -когато при представители на типа има полов процес, той е копулация(много видове се размножават само безполово)