Значение на тyризма

 • 1. Значение на тyризма

   

  Съвременият туризъм е комплексен социално-икономически и културен феномен с многостранно значение, което може да се групира в няколко направления. Отделните аспекти и вnияния на тyризма не се изключват обикновено се проявяват паралелно и въздействат като цяло.

  Здравно значение. Известно е, че многомилионните маси на участ­ниците в различните форми на тyристически дейности търсят чрез тyриз­ма предимно физиологичен или нервно-психичен и възстановителен ефект. Ето защо от гледна точка на консуматора, на участника в тyризма, приоритет има именноздравното значение, което засяга пряко туриста. От своя страна здравният ефект се диференцира на лечебен (известен още от древността) и профилактичен (характерен за повечето съвременни видове отдих и тyризъм). Отново трябва да се подчертае, че тази диференциация не изключва, a само подчертава основния ефект, който обикновено се съпътства и умножава от другите здравни ефекти, както и от останалите аспекти и влияния тyризма.

  Лечебното, респективно профилактичното значение на тyризма обик­новено се свързва с определени видове ryризъм. Например класическа е връзката на балнеолечението с минералните бани. Лечебен ефект могат да имат за конкретни заболявания и в конкретни условия и дейности, базиращи се надруги природни ресурси - слънчевите и водните бани (таласотерапия), пясъка, горските масиви, планинският въздух, консу­мацията на диви плодове и растения и т.н.

  B съвременните условия повечето рекреативни видове туризъм и спортиматосновно профилактичен ефект. Здравният ефект не е харак­терен за познавателните видове тyризъм, макар че може да ги съпътства.

                 Здравното значение на тyризма ще нараства с ръста на индуст­риализацията и урбанизацията, със стреса и обездвижването, характерни за бита и трудовата дейност на съвременния човек. Именно благодарение на активния тypизъм и спорт модерният човек има възможност в рамките на свободното сu време да подобри функционалното състояние на своя организъм, да почива, като се движи, тича, язди, побеждава и ryби на спортното игрище, да изпитва естествени удоволствия от контакта с при­родата и другите хора - изобщо да се върне към изконните устои наприродосъобразния живот.