Замърсяване на въздуха под действие на комплекс Марица Изток

 •  

  РЕФЕРАТ

   

  по Екология

   

   

  Тема:

   

  Замърсяване на въздуха под действие на комплекс Марица Изток

   

   

   

  Топлоелектричските централи санай-големият източник на замърсяване в енергийния отрасълъобразно количествата на използваните горива преобладаващите емисии на замърсяване са от прах,серни,азотни и въглеродни оксидикологичните проблеми ,свързани с експлоатацията на ТЕЦ и възможностите за тяхното решаване,винаги са били предмет на проучване и анализиране,но в различна степен и насоченост през отделните периоди от време.

  Марица-Изток е промишлен комплекс в Югоизточна България, най-големият в югоизточна Европа. Той е разположен в източната част на Горнотракийската низина, на около 40  км югоизточно от град Стара Загора, върху площ от около 240 км2. Управленскияцентърнакомплекса  е разположен на териториятанаобщинаРаднево.

  Административен център на общината е гр. Раднево. Като в структурата и се включват и още 21 населени места. Плодородната земя, водните площи и горите са причина хората да населяват този район от дълбока древност. Първите селища възникнали от преди 4000 години. Първият етнос, населявал района е тракийското племе – пирогери. На територията се намирала и голямата римска пътна станция Арзос. В средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. През 1964 година Раднево е обявен за град.

  Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Сравненията в областен план  показват, че община Раднево е на второ място по нетни приходи в област Стара Загора и представлява основен производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия.

  Полезните изкопаеми са основното богатство на Община Раднево. Въгледобивът и енергетиката са структуроопределящи отрасли, затова районът се определя, като промишлен. Общината заема монополни позиции по производството на лигнитни въглища, чиито обем варира от 22 до 30 млн. тона на година.

  Териториално общината обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен басейн и е свързана с един от стълбовете на националната икономика на Република България - енергийния комплекс Марица-изток.

  В Източно-маришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,5 млрд. т въглищни запаси, което представлява приблизително 63% от балансовите запаси на лигнитни въглища и 57% от запасите на всички въглища в страната. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 г. със строителството на рудник Трояново 1. Добивът на въглища от него започва през 1960 г. По-късно са построени и въведени в експлоатация още два рудника - Трояново Север (въглeдобивът започва през 1964 г.) и Трояново 3 (въглeдобивът започва през 1969 г.)

  Находищата на лигнитни въглища в района са около 2 630 млн. тона при мощност на въглищния хоризонт 30 м. Така при годишен добив 35-40 млн. тона, експлоатацията на находището може да продължи 50-60 години.Консуматори на въглищата са електроцентралите ТЕЦ Марица Изток.

  Комплекс Марица Изток включва няколко предприятия:

                    Мини Марица изток, най-голямото въгледобивно предприятие в България

                    Брикел, включващо ТЕЦ Марица изток 1 с инсталирана мощност 200 MW и най-голямата в България фабрика за брикети

                    ТЕЦ Марица изток 2 с инсталирана мощност 1450 MW