Замърсяване на въздуха и водите на територията на община Търговище

 •  

   

  РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ

   

  На тема:

  Замърсяване на въздуха и водите на територията на община Търговище

   

   

  Съдържание

   

   

  Увод……………………………………………………………………... 3

   

  I Обща характеристика на община Търговище …………………….... 4

  1. Географско положение ……………………………………….4

  2.Урбанистична структура на общината ………………………. 4

  3. Структура на стопанските единици …………………………. 5

   

  II Видове замърсители ………………………….……………………... 6

  1. Замърсители на атмосферния въздух ……………………….. 6

  2. Видове замърсители на водите ……………………………..10

  Емисионно състояние на водите ……………………………….11

   

  III Източници на замърсяване на околната среда на територията на община Търговище ………………………………………………….....15

   

  IV Екологична програма на община Търговище …………………20

   

  V Изводи……………………………………………………………23

   

  VI Препоръки ………………………………………………………….24


  Преди да се премине към същината на въпроса е необходимо да разясним какво включва понятието “замърсител”. Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание.

  Замърсителите са резултат на естествени причини или на дейността на човека. Естествените замърсители са тела или вещества от естествен произход, които могат да се разглеждат като замърсител на средата, когато се съдържат в излишък. Замърсителите, които са резултат, продукт от дейността на човека се наричат антропогенни замърсители.
  На замърсяване се поддават най-вече почвата, водата и въздухът, а в по-малка степен и живите организми. В околната среда –в атмосферата, водата, почвата и др., както и в цялата биосфера се съдържат различни вещества.Те се намират в концентрация, която се колебае в определени граници. Замърсяване има, когато съдържанието на тези вещества надхвърли определени допустими концентрации. За замърсители се приемат и такива вещества, които при нормални условия липсват във въздуха, почвата или водата.

  Могъществото на човека по отношение на природата става все по-голямо и нараства с ускоряващи темпове. Днес пред очите ни израстват нови градове, променят се старите, променя се ландшафтът, техническият прогрес засяга всички сфери на икономиката. Всичко това влияе върху околната среда.

  Техниката и прогресът (използването на производства, технологии и машини, отделящи по-малко замърсители) трябва да се разбират като част от развитието на биосферата. Законите на общественото развитие не отменят природните закони. Те са тяхно допълнение и довеждат развитието на живата материя до съвършенство.
  Мерки за опазване на околната среда се изразяват в система от обществено-политически, правни, социално-икономически, технически, педагогически, хигиенни, естественонаучни и др.мерки, насочени към поддържане и създаване на оптимални екологични условия на сегашните и бъдещите поколения.

  I Обща характеристика на община Търговище