Видове туризъм

 • TEMA 3. Видове туризъм. Класификации. Активен вътрешен туризъм.   Международен туризъм

   

  Необходимостта от разграничаване и групиране на видовете и форми­те на туризма се определя от потребностите както на теорията, така и на практическата дейност. Познанието, което дава класификацията, доразви­ва и конкретизира въпросите за неговите съдържание и особености. Освен това тя има и друга цел - уеднаквява специализираната терминология за обозначаване и разграничаване на туризма. Същевременно класификаци­ята не бива да се възприема само като една теоретична абстракция. За субекта на регулиране и управление на туристическата дейност е важно да се конкретизират особеностите при проектирането, изграждането и разви­тието на туристическите и ваканционните центрове, тяхното ресурсно и организационно осигуряване, които са пряко свързани с особеностите на конкретните видове и форма на проявление на туризма.

  В специализираната литература по туризъм класификацията на явле-­  нието обикновено се изгражда върху идеята за неговото разнообразие най-вече в рамките на динамичния акт па туристическото потребление.Обект на внимание в този смисъл е т.нар. „активен" туризъм или всичко онова, което  се свързва с дейностите на индивида или туристическия про­цес - пътуване и пребиваване, респ. индивидуално потребление. Приема­щият (рецептивният) туризъм, обозначаван обикновено с общия термин „туристическа индустрия", по правило не се разграничава на специфични видове. Той се свързва с приемането и обслужването на туристи (създа­ване и предлагане на туристическия продукт), което има общи и съответ­стващи с видовете на активния туризъм черти и се идентифицира с конкретни туристически дейности.

  Обща методическа основа, класификцираща видовете и формите на туризма, е способът на групировките. При неговото прилагане е ха­рактерно това, че множеството конкретни разновидности на явлението се групират и изучават по еднородни признаци. Така се рационализира и улес­нява процесът на познанието. Освен това е важно да се отбележи, че осо­бена роля в случая играе и методът на абстракцията. Конкретна негова последица е условният характер на класификацията, който се изразява в това, че едно и също конкретно туристическо пътуване може едновремен­но да се отнесе към различни класификационни признаци. Така се раз­криват различни негови съдържателни характеристики и особености. Ос­вен това са възможни и йерархични размествания, при които един вид туризъм от основен може да се превърне в подчинен (например груповият или индивидуалният туризъм се разграничат на организиран и неорганизи­ран, но организираният и неорганизираният също могат да бъдат индиви­дуален и групов).

   

  Във връзка с класификацията на туризма са необходими някои тер­минологични уточнения. В специализираната литература по туризъм най-често се използват понятията вид и форма, при което се прави или не се прави разграничаване на тяхното съдържание. К. Каспар, например при­ема, че видът на туризма се определя от вътрешноприсъщи признаци на туристическия процес (цели и мотиви на пътуването), а формата - според външни признаци (вид на транспорта или заведението за настаняване, продължителност и период на пътуването и пр.).