Управление на фирмата

  •  

    Видове произвд.ф-ри:елементни произвд.ф-ри-всички веществени входни р-си на пр-ето(средства за произвд.-земи,сгради,машини и предмети на труда-всички суровини,полуфабрикати и готови изделия които се вкл.в произвд.резултат)диспозитивни труд.р-си:се делят на обективноориентирани и ръководни Аспекти разглеждащи произвд.като с-ма:икономически-отделя се внимание на иконом.параметри на произвд.които се подлагат на управление физически-съвкупност от материалните и енергетическите връзки кибернетичен-вземат се под внимание само инфо.връзки м/у нейните елементи Аспекти разглеждащи инд.пр-ие:в структурен-представлява единство от две осн.съставни части:управляван обект и управляващ субект независимо от своята природа и предназначение в функционален-един непрекъснат пр-ес на описателна инфо.от управляваната към управляващата подсистема и предписваща инфо.в обратна посока Управляваната подс-ма:съвкупност от хора машини инструменти материали и др.които участват в извършването на различни пр-си,тя също е съвкупност от техническа технологична икономическа с-ма и с-ма на съвместния труд:Техническата с-ма:е техническия потенциал на целия комплекс на произвд.,единство от оръдията на труда и др.технически средства взаимно свързани и разположени в опр.ред Технологичната с-ма:е единство на живия и овеществения труд С-мата на съвместния труд:е сферата на орг.на труда пряко свързана с орг.на произвд.и е единство на дейността на всички участници в произвд. Иконом.с-ма:е израз на единството на технолог.и иконом.връзки на произвд.пр-ес и взаимодействие на този пр-ес с обкр.среда Управляваща подс-ма:съвкупност от взаимно свързани м-ди за управление които се прилагат от фирмения персонал с помощта на комплекс от технически средства В струк.отношение произвд.(инд.пр-ие)-последователно преминаване от най нисшите към по висшите произвд.звена и формации Особенности на инд.пр-ие като сложна с-ма:човеко-машинна с-ма:всяко произвд.се намира в пр-ес на непрекъснато развитие а това налага изискването човекът да е в състояние да го реализира практически типична отворена с-ма:е създадена от човека и функц.в условията на непрекъснато динамично взаимодействие с обкр.среда типична динам.с-ма:се състои не само от свързани елементи но тези елементи се изменят в пр-са на произвд.което налага регулиране и упр.на съвременно равнище със съвременни м-ди и средства Харак.черти на инд.пр-ие:то е осн.единица на нац.стопанство,отличава се с производствено-техническо иконом.и управленско единство,то изгражда социално единство,то е своеобразно звено на първично разпределение в националното стопанство Месторазположение(локализация)на пр-ето:е неговото географско пространствено позициониране на елементните произвд.ф-ри и фирмата като цяло Групи проблеми при избор на месторазположение на пр-ето:фирмени-отнася се избора на конкретното място(адрес)на пр-ето вътрешнофирмени-свързани с рационалното изграждане на произвд.струк.на пр-ето и пространственото разположение на отделните произвд.звена и елементните произвд.ф-ри Подходи при избор на месторазположение:макроиконом.-изхожда от позициите на нац.стоп.и извличане макс.предимства за страната дескриптивно-интерпретиращ-изборът се осъществява на базата на емпиричните изследвания и статист.оценка на осн.критерии и ф-ри нормативен-избора се извършва целенасочено в/у основата на опр.правила Нива за месторазположението(избори на ниво за изследване):интернационален-в коя страна трябва да е месторазположението регионален-в кой регион и област е необходимо да се намира локален-в кое селище в конкретния регион е месторазпл.вътрешнофирмен-как пространствено ще бъдат разположени отделните произвд.звена и елементите на произвд.ф-ри на пр-ето Предпоставка за произвд.дейност на пр-ето:е месторазположението да отговаря на различните за пр-ето изисквания Профил на изискванията:географски изисквания,потребност от парцели сгради и съоражения,потребност от снабдителна инфраструк.,от транспортна инфраструк.,осигуряване на раб.сила,потребност от материали,възможност за преработка на отпадъци,осигуряване на опр.пласмент на произвд.продукция Ф-ри на локализация:обхващат всички зависещи от месторазполож.видове р-ди и резултати които са от значение при свободен избор на месторазпол.на пр-ето:транс.р-ди:възникващи при доставката на суров.и мат.,готова продукция и при пласмента на готовата продукция р-ди за раб.сила:зависи от влиянието на различните индикатори от нац.и интернац.ниво на локализация данъци;амортизационни и лихвени задължения:р-дите за изграждането на пр-ето се различават в нац.и интернац.план р-ди свързани с пласмента;ролята на държ.-действията на държавата влияят в/у локализац.избор чрез високите нива на инфлация политическа стабилност недостатъчно здравно осигуряване Търговец:всяко лице образувало пр-ие което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ТЗ Фирмата:е наименованието под което търговеца упражнява занятието си и се подписва,той е имуществено и организационно обособен участник в стоп.дейност с отделно наименование и се самоиздържа Нетърговци:физ.лица извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия Спец.изисквания за ЕТ:да е дееспособно физ.лице-което е пълнолетно и нее поставено под забрана да има местожителство в страната-да е вписано в регистрите на дадено населено място и да живее постоянно или предимно в страната Видове юр.лица:публично-правни:обслужват публични интереси частно-правни:се създават и организират въз основа на споразумения или сделки от частно-правен характер С-ми на упр.на търг.дружества:едностепенна-общинския съвет за пр-ята с общинско имущество назначават съвет на директорите които избират мениджър двустепенна-министерския съвет назначава надзорен съвет който избира управителен съвет а последния мениджъра на пр-ето Класиф.на търг.дружества:*Сп.вида и правилата за формирането си:събирателно друж.-създава се с договор за учредяване в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдружниците и устав командитно друж.-учредява се като СД но един или повече от съдружниците са неограничено отговорни за задълженията на друж.,а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска друж.с ограничена отговорност-учредява се с дружествен договор в писмена форма като сътрудниците отговарят за задълженията на друж.с дяловата си вноска в капитала на друж.акционерно друж.-очредява се от едно или повече физ.или юр.лица въз основа на учрд.договор и устав командитно друж.с акции-въз осн.на договор като за вноските на ораничено отгов.съдружници се издават акции*Сп.стопанската им организация:Персонални-сътрудниците лично участват в извършването на стоп.дейност,дяловете им са непрехвърляеми,отговорноста им е лична и неограничена Капиталови-изискват големи парични суми,съдружниците не участват лично в стоп.дейност а само с капитал,дяловете им са прехвърляеми,отговорноста им е ограничена*Сп.формата на собственост:държавни-формират се по ред установен с закон общински-форм.се с решение на съответния общински съвет кооперативни-форм.се въз осн.на решение на учредително събрание на кооперацията дъщерни-форм.се въз осн.на решение на управителния съвет на съществуващото пр-ие дружествени-форм.се въз осн.на учредителен договор пр-ия на обществена орг.-форм.се въз осн.на акт на органа предвиден в устава на обществената орг.пр-ия на граждани-форм.се въз осн.на писмено заявление*Сп.предмета на дейност и сферата в която функц.:промишлени:пр-ия с промиш.дейност чиято сфера са различните отрасли подотрасли и производства на промишлеността строителни и строително-монтажни:функц.в сферата на капиталното строителство аграрно-промишлени:интегрират произвд.единици от селското стоп.и промисшлеността за произвд.на опр.продукция транспортни-извършват транс.дейности търговски-обслужват сферата на обращението пр-ия за изследователска и технолог.дейност:те са за приложни научни изследвания,създаване на технологии и конструиране на изделия*Сп.обхвата на дейността им:национални-извършват опр.дейности в нац.мащаб чиито продукти и услуги които задоволяват потребностите на страната и се изнасят териториални-с териториален обхват и произведените от тях продукти и услуги задоволяват нуждите на стопан.и населението на съответната териториална единица*Сп.формите на обединяване:консорциум-договорно обединяване на търговци за извършване на опр.дейност холдинг-АД имашо за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или тяхното управление с или без да извършва собствена дейност Кооперацията:е доброволно сдружение на физ.лица с променлив капитал и променлив брой членове които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват дейност за задоволяване на интересите си Принцип на иконом.ефективност изисква-достигането на един опр.резултат с възможно най малко средства или при дадени средства на възможно най голям резултат Финансово равновесие на пр-ето:е осигурено когато то може да уреди по всяко време настъпилите платежни задължения Закономерности в упр.на инд.пр-ия:комплексност-осигуряване на такава съвкупност от аспекти на изследване която гарантира установяването на всички съществени свойства на обекта на управление(*иконом.аспект:системно да се изследват всички страни на инд.пр-ие и така да се разкрие ефективн.на стоп.дейност*социален:предприемане на изследване от позициите на човека*правен:изследване правната регламентация на упр.чрез с-ма от норми*инфо.-технолог.:изследва начините на функционално-информационното реализиране на свойствата на елементите на упр.*системно-интеграционен:иследва се взаимното влияние м/у елементите на упр.)итеративност-в резултат на последователни приближения се стига до опр.дълбочина на изследването корелативност-съответствието м/у параметрите на отделните елементи което определя степента на хармоничност при функц.на пр-ето управляемост:(на произвд.)съвкупност от взаимно свързани ф-ри чрез които се характеризират техниката орг.и иконом.на произвд.:(на инд.пр-ие):целостта на присъщите на произвд.с-ми закони за формиране функц.и развитие и се разкрива в пр-са на въздействие в/у тяхПроизвд.пр-ес:съвкупност от орг.в пространството и времето дейности предназначени за преобразуване на множество р-си в готова продукция или услуга с колич.и кач.осигуряващи постигането на фирм.цели Видове произвд.пр-си:*сп.характера им на протичане:дискретни:с опр.прекъсваемост в времето на въздействието в/у мат.и така дефинират опр.етапност на произвд.непрекъснати:струк.на произвд.оборудване е опростена в специал.технолог.агрегати с целево предназначение с голяма произвд.*в зав.от предназначението си:основни:са тези които са насочени непосредствено към трансформ.пр-ес на мат.в готов краен продукт спомагателни:осъщ.изработването на продук.необходима за нормално притичане на произвд.пр-ес обслужващи:осиг.условията за протичане на осн.и спомаг.пр-си странични:свързани с ползотворното изпл.на отпадъчните мат.от осн.произвд.Елементи на произвд.пр-ес:фаза:комплекс от еднородни по предназначение пр-си даващи на обектите на произвд.нови свойства частични пр-си:съвкупности от технолог.операции за изпълнение на част от пр-са в/у опр.номенклатура подобни детайли или за изпъл.на технолог.еднородни дейности операция:е част от пр-са която се изпълнява на 1 раб.място в/у едни и същи предмет на труда и от един и същи работник(*основни:се променят формата и свойствата на предметите на труда*спомаг.:се контрол.тяхното кач.и се осъществява транс.им)раб.място:е част от произвд.пространство на пр-ето на което е разположено технолог.и организационно обзавеждане необходимо за осъществяване на отделни операции участък:общност от раб.места която е пространствено обособена въз осн.на технолог.еднородност и последователност на изпъл.операции цех:съвкупност от участъци пространствено и административно обединени за изпъл.на отд.фаза или фази на произвд.пр-ес Тип на произвд.:комплексна харак.на технич.,орг.и иконом.особенности на произвд.продукция и произвд.пр-ес Осн.ф-ри обособяващи типовете инд.произвд.:произвд.специализация,обема и повтаряемостта на произвд.продук.,технолог.оборудване и характера на използваните технологии Осн.типове произвд.:единичния:се харак.с произвд.на широка гама изделия в малки колич.или единични бройки серийния:се характ.с изделията в серии а на заготовките в партиди като сериите и партидите се повтарят периодично в произвд.серийният:се разделя на дребносерийно средносерийно и едросерийно произвд.масовия:изработване на еднотипна продук.в големи обеми в течение на продължителни периоди от вр.Форма на орг.на произвд.:е израз на конкр.подреденост и обвързаност на елементите на произвд.с оглед на стабилно и резултатно протичане на пр-сите в инд.пр-ие Инфо.за правилен избор на форма:характер на произвд.продукция и технолог.за нейното изработване,суровинна осигуреност на произвд.,прилагана техника за произвд.и нейните главни експлотационни параметри в колич.и кач.аспект,номенклатура на произвд.продукция,целесъобразен тип произвд.в пр-ето Видове форми на орг.на произвд.:индивидуална:прилага се в единичен тип произвд.и се характ.с еднолична произвд.дейност с ограничено приложение на техника на произвд.и операциите се извършват от 1 работник специал.в произвд.на опр.изделие групова:прилага се в единичния и дребносериен тип произвд.и се характ.с изграждането на произвд.звена от технолог.еднородни машини и последователно съчетаване на операциите с поединично или партидно движение на полуфабрикатите предметна:прилага се в средносерийния тип произвд.и се характ.с изграждане на произвд.звена с технолог.разнородни машини подредени по реда на операциите поточна:се прилага в едросерийния и масов тип произвд.и се характр.с предметно линейно разположение на технолог.разнородни машиниОбкръжаваща среда:с-ма от всички външни за пр-ето обективно протичащи пр-си действия и явления с пряко или опосредствено въздействие в/у дейността и управлението му Осн.компоненти на макросредата:политическа среда-влияе косвено в/у функц.и развитието на инд.пр-ия,оценява се с характера на полит.управление,с-мата от полит.партии,честотата на правителствените промени,степента на развитие на правата на човека(*източници на полит.влияние:правителствените и държ.институции на нац.,областно и общинско равнище)иконом.среда-вкл.общоиконом.ситуация в страната,иконом.ф-ри които опр.покупателната способност на потребителите природна среда-природни дадености определящи наличието или дефицита на сур.и мат.,енергия и енергоносители,климат и отпечатъка който той поставя в/у свойствата на предлаганите продукти и екологичното замърсяване технологична среда-е не само ф-ор който се развива най бързо но и с най голямо влияние в/у инд.пр-ие по отношение разширяването или ограничаването на неговия растеж(*елементи:иновационният пр-ес:е свързан с усилията на фундаменталната наука за създаване на нови технологии,пр-си,методи и стоки пр-ес на трансфер на технологии:състои се в придвижване на новата технология от лабораторията до произвд.)социално-култ.среда:свързва се с 3 ф-ра:демографски тенденции-ръст на населението,геог.разпределение и мобилност на населението,възрастови изменения в него,раждаемост,промени в семейството индивидуални потребности-отделните личности започват да изразяват желание за задоволяване на различни свои потребности чрез работата си,лично израстване и профис.развитие,промени в начина на живот култур.различия-се свързват с иконом.,соц.,полит.,образователните и правните убеждения и ценности на обществото соц.пр-си се характ.:с размери на безработицата в абсолютен размер,по часово възнаграждение и средна раб.заплата,производителност на труда,квалиф.на раб.сила Ф-ри на микросредата:доставчици:са пр-ята или хората които осигуряват необходимите р-си от средата необходими за извършване на стоп.дейност дистрибутори:са пр-ия или лица които подпомагат инд.пр-ия в дистрибуцията и продажбата на продуктите им и в извършването на различни други дейности потребители:са винаги дългосрочна цел на инд.пр-ия и с приоритетно влияние в/у стоп.дейност конкуренти:оказват голямо влияние в/у целите и стратег.на инд.пр-ие затова трябва да се идентифицират и изучават като необходима гаранция за трайно присъствие на даден пазар общественост:всяка група или организация в обществото чието поведение и интреси може директно или индиректно да се отрази на дейността на инд.пр-ие и да оказва опр.влияние в/у него Класиф.на външните отношения:конкурентна среда-се характр.с голям брой копувачи и продавачи на стоки и услуги олигополна среда-когато има малко продавачи или производители и много купувачи монополна среда-има само един продавач и много клиенти Осн.групи р-си на инд.пр-ие:оборудване-е ресурс който отразява съществуването и ефективността на произвд.оборудване,на изследователското и експерименталното оборудване,складовете,администр.сгради и др.машини и съоражения труд.р-си:са онези които задвижват останалите р-си на инд.пр-ие(фирмено ръководство и персонал)материално-енергийни р-си:са от значение за продължаване дейността на пр-ето но и за неговото развитие финансови р-си:от първостепенно значение за всички инд.пр-ия независимо дали целта им е реализиране на печалба или не системни р-си:се отнасят до пр-си от дейността на пр-ето които осигуряват и поддържат осн.му функции технолог.р-си:засягат повече самата продукция на инд.пр-ие Етапи за оценяване на р-сите:разработване профил на р-сите:целта е да се добие представа за реалното им състояние и да се разкрият потенциалните и реалните възможности на инд.пр-ие които са свързани с подобряването на неговата конкурентноспособност опр.силните и слабите страни на различните р-си:силните страни опр.специфичните области в които пр-ето е компетентно а слабите показват какво то неможе или се затруднява да направи Осн.параметри на микросредата:степен на стабилност-показва степента в която компонентите на микросредата са в устойчиво или динамично състояние степен на сложност-е броят на с-мите с които трябва да взаимодействаЦел на пр-ето:желано бъдещо състояние на нещата което пр-ето се стреми да постигне Осн.функции на целите:те опр.взаимодействието с вс.външни ф-ри,осигуряват се мениджърите и сътрудниците им с познания за обхвата на задачите насоките за вземане на решения м-ди за мотивация и критериите за изпъл.на задачите Целите и обкръж.среда:предназначението на пр-ето:желанието да осиг.на обществото опр.стоки или услуги и така да оцелява мисията:е пътя който мениджърите избират да следват за да се реализира предназначението легитимността:приемането на дейността на пр-ето извън кръга на членовете и Целите в пр-ето:тези цели се отнасят за самият персонал на пр-ето:опр.обхвата на задачите:поставената осн.цел на фирмата служи да направлява мениджърите в реализиране обхвата на задачите което оптимизира шансовете им за постигане на целта насоки за вземане на решения ; мотивация на персонала:целите са силно средство за мотивация на персонала да достига високи резултати при изпълнение на поставените му задачи критерии за изпълнение на задачите ; насоки за орг.струк.:е непрекъсната грижа на мениджърите и фирмената цел дава основа за избиране на тип орг.струк.която позволява да се реагира на време на тенденциите в измененията на обкръж.среда Видове цели:стратег.:официално приетата мисия на пр-ето неговите дългосрочни цели тактически:характ.действителните намерения на пр-ето и отразяват желанията които трябва да се реализират(типове:маркетингови:ориентирани са към пр-ето по отношение на това което то иска да постигне на пазара иновационни:насочени към създаване на нови прод.и услуги или произвд.пр-ес цели свързани с нарастването на печ.:увелич.на чистата печалба спрямо предходната година нарастване на дивидентите и др цели свър.с мат.р-си на пр-ето:осиг.с необходимите маш.и съоражения технол.линии произвд.сгради и площи цели свър.с фин.р-си:придобиване на капитал за поддържане на фирмените операции кадрови:подбора и развитието на фирмения персонал цели свър.с произвд.:ориентирани към увелич.на произвд.и производ.на труда цели свър.с соц.отговорност на пр-ето:връзките на пр-ето и обществото държ.областта и общината)оперативни:осиг.по нататъшна конкретизация на тактическите цели Техники за вземане на решение кои цели да са приоритети в дейността:реализирането на целите на задоволително равнище:се прилага когато вс.поставени цели са жизнено важни за фирмата а р-сите и са ограничени последователно отделяне на внимание:прилаган п-од когато за опр.периоди от вр.дадена цел е по важна от вс.останали преференциално подреждане на целите:когато фирмата се развива стабилно има ясни и опр.приоритети и разполага с р-си за постигането им промяна на целите:използвана при изменение на външ.условия които са обезсмислили по рано формулирани цели Прогнозиране:дейност свързана с предсказване на бъдещото развитие на пр-ето П-ди за изработ.на прогнозите:пасивно пр/не:отчитане на наблюденията от миналото изучаване на закономерностите на явленията и разглеждане на бъдещите периоди като естествен резултат от предишното развитие активно пр/не:отчитат се инерцията от миналото развитие на явленията и възможностите за активна намеса в прогноз.пр-си от трана на самото пр-ие нормативен п-од:изхожда от целите на пр-ята изследователски:анализ на тенденциите и законом.в иследваното явление и опр.на колич.му характ.които би имало в бъдеще Видове прогнози:краткосрочно:е с време до ч год.и подпомага мениджърите при вземане на упр.решения с малък срок на действие средносрочно:до 3 год.и подпомага вземането на планови решения за по дълъг период от време дългосрочно:над 3 год.обслужва разработването на дългосрочните фирмени планове Осн.пр-пи при разработване на прогнозите:разработването трябва да се съобразява с тенденциите в развитието на съответния отрасъл и иконом.като цяло,като пр-ес прогноз.трябва да се извършва непрекъснато,пр-нето трябва да отразява вс.осн.страни в развитието на пр-ето,съответствие м/у с-мата за прогноз.и с-мата за пл-ане Техники за прогноз.:качествени(експертни)м-ди:се използват когато липсват данни за миналото и сегашното развитие на прогноз.проблем колич.м-ди:се използват когато е налице инфо.за развитието на прогноз.пр-ес в миналото и настоящето Етапи на планирането:анализ на сегашната ситуация в пр-ето:мениджърите анализират силните и слабите страни на пр-ето и благоприятните възможности и заплахите от обкръж.среда опр.на целите:изгражда се цялостна с-ма от свързани цели за вс.нива на упр.в пр-ето предвиждания и прогноз.:се опр.възможните бъдещи промени в макро и микросредата на пр-ето и тяхното въздействие в/у дейността му за постигане на целите опр.на курса от действия:вземане на решения как пр-ето да се придвижи от текущ.си състояние към целта(опр.се алтернат.пътища за постигане на целите,оценяват се алтернативите)съставяне на поддържащи планове:вземане на упр.решение опр.комплекса от дейности които ще бъдат извършени Фази на плановия пр-ес:стратег.пл-не:опр.се гл.цели на пр-ето и мехнизма чрез който се осъщ.последователността на придобиване на първичните произвд.ф-ри за реализиране на поставените цели тактическо пл-не:разработват се детайлни планове за доставката на произвд.ф-ри и създаването на орг.форми на трансформ.пр-ес оперативно пл-не:се конкретизират тактич.планове в пространството за по кратки интервали от време Средства за реализиране на фирмените планове:власт в пр-ето:правото да се вземат решения и да се очаква съгласие с тези решения убеждението в пр-ето:пр-ес на продаване на плана на тези които ще го изпълняват и на съобщаване на инфо.свързана с него за да разберат вс.негови аспекти сътрудниците политиката:писмен документ разработен от менидж.на пр-ето в които са записано осн.цели от плана и са дадени насоки при избора на действиe за тяхното постиганеМениджмънт на произвд.:съвкупност от процедури и м-ди които направляват протичането на съставните части на произвд.пр-ес за излизането на готова продук.съобразно с установените срокове Осн.задачи на менидж.на произвд.:осигуряване на комплектност при изпъл.на плановете за произвд.и реализ.на продукцията,създаване на предпоставки за максим.непрекъснатост в движението на мат.,постигане на най добро изпол.на р-ситеОсн.етапи на менидж.на произвд.:пл-нето:дейности по разделение на произвд.задачи по отделните звена за различни периоди от време и съгласуване на раб.за изпълнението им диспечиране:дейсновти по осиг.изпълнението на произвд.задания съобразно с разработените планове Осн.видове произвд.с-ми:непрекъснати:са проектирани да произвд.постоянен поток продукти дискретни:произвд.отделни обособени единици от продукт или услуга Пл-не на произвд.капацитет:пл-не на мощностите:е свързано едновремено с физ.разположение на обособените произвд.звена и с произвд.капацитет общо произвд.пл-не:се извършва за да се опр.изискванията за общото колич.крайни резултати по осн.групи разраб.на произвд.графици:се извършва защото само общото пл-не не е достатъчно за постигане на съответствие м/у паз.търсене и предлагането от страна на пр-ето М-ди за пл-не на произвд.капаци.:използване на нагледни табла карти или компютри,изпол.на правила за преоритет на решенията,м-ди на линейното програмиране Осн.задачи на упр.на мат.р-си:пулно снабдяване на произвд.звена с вс.необходими мат.,осиг.на добро изпол.на мат.,поддържане на мин.запаси,рационална орг.за съхраняване на мат.снабдяване:чрез него се осиг.суровините,мат.,компонентите и услугите които са необходими за постигане целите на пр-ето запаси:количества от различни стоки съхранявани за бъдеща преработка или продажба вътрешен транс.:вкл.придвижването на сур.и мат.от постъпването през проверката и произвд.до с-мата за разделение на продуктите към клиентите Стъпки при контолиране на запасите:да се разработи с-ма за отчитането им,да се опр.кога и какви колич.да се поръчват Характ.особ.на раб.сила:индивидуалността на раб.сила,съвкупността е дин.категория изменяща се в времето,проф.насоченост на раб.сила М-ди за опр.равнището на производит.на труда:натурален,трудов,стойностен Контрол на кач.:да се уверим че прудкцията съответства на установените стандартиМотиви:ф-ри за въздействие в/у човешкото поведение Мотивация:силата която кара хората да постъпват по опр.начин Осн.мотивационни м-ли:модел на иконом.рационалност-хората са мотивирани преди всичко от иконом.възнаграждения м-л на соц.човешки отношения:осн.идея в него е че индивидът има соц.потребности м-л за самообновяването:изграден е в/у принципа че индивидите са мотивирани от съвкупност от разнообразни човешки потребности от които по важни са себереализация,самообновяване и растеж м-л за комплексния човек на Шайн:основава се на теорията за отворената с-ма която поддържа връзки с околната среда ияпонския м-л:почива в/у схващането че най добрия начин за мотивиране на индивидите е да бъдат напълно обвързани с ценностите на пр-ето посредством умело ръководство и предоставяне на възможност за участие във вземането на решения Класиф.на потребностите:физиологически-са осн.потребности за хората като храна подслон и избягване на болка потребности от сигурност-това са потребности от рода на освободеност от заплаха,защита от опасност и нещастни случаи потребности от принадлежност-засягат такива аспекти като приятелство,привързаност его(собственото аз)-статус и високо мнение обхваща потребностите от самоуважение,уважение от другите за качествата на индивида потребности от самореализация-вкл.потребности да се максимизира използването на уменията способностите и потенциала на личноста Теория на социално придобитите мотиви:потребност от постижения-свързва се с пр-са на довеждане на работата до успешен край потр.от приобщаване-необходимостта от топлота приятелски отношения соц.общуване и взаимопомощ потр.от власт-това е желание за контрол и влияние в/у др.лица потр.за компетентност:акцентира в/у стремежа да си вършиш добре работата да се самодоказваш в това което правиш Теория за двата ф-ра:неудовлетворителни(хигиенни)ф-ри:външни условия на работа чиято липса или недостатъчност води до неудовлетворение у работниците(сигурност,заплащане,условия на труд)мотиватори(удовлетворители):вътрешни раб.ф-ри чието присъствие подпомага изграждането на равнищата на мотивацията които водят до добра ефективност на работата Теория за справедливостта:формира у индивида чувстото как др.го оценяват и гледат на него,той установява как пр-ето оценява другите,сравнява двете оценки,осмисля и извежда заключение за справедливо или несправ.отношение към него Теория за очакванията:е изборното поведение което може да доведе до желаните награди Връзка м/у ф-рите опр.мотивацията за труд:р-ди на труд-резултати:характ.съотношението м/у изразходваните усилия и получените резултати и осъзнаването от индивида на наличието или отсъствието на пряка връзка м/у двете резултати-възнаграждение:е очакване на опр.възнаграждение в отговор на постигнато равнище на резултата валентността:характ.очакваната от индивида ценност,привлекателност на възнаграждението Теория за целите:мотивираността и изявата са по високи когато пред индивида са поставени ясни и конкретни цели когато тези цели са трудни но достижими и приети Теория на утвърждаването:разглежда мехнизма на награждаване използван от мениджърите Принципи на теорията за утвърждаването:фокус-е обективното измеримо поведение видове(типове)утвърждаване:положително-използва се зада се засили вероятността желаното поведение на пр-ето да бъде повторено от работниците наказание-изп.се за отслабване на вероятността нежеланото поведение на индивида да бъде повторено избягване-изп.се от мениджъри за да осигуряват желаното поведение потушаване(премахване)-изп.се за намаляване или отстраняване на нежелано поведение графици на утвърждаване:непрекъснато-всяко поведение се утвърждава всеки път когато се появи прекъснато-на утвърждаващите се дава опр.време или брой приемливи поведения,се дава непроменлив или постоянно изменящ се формат Недостатъци на теорията на утвърждаването:опростява поведението,невзема на предвид важни индивидуални характр.,дава преоритет на външните награди Теория за мотивацията на база постижения:човешкото поведение се ориентира за стремежа към успех и избягване на неуспеха Ф-ри предизвикващи удовлетвореността от труда:вътрешномотивационни-свързани са със съдържанието на труда,предизвикателствата на труда,степента на пригодност на отделния изпълнител на труда външномотивационни-свързани са със заплащането на труда и с условията на труда ф-ри на качеството на оперативното упр.-непосредственото упр.е сред най съществените детерминанти на отношенията на работника ф-ри на трудовия колектив-желанието на човека да бъде приобщен в труда си към други хора е най силната човешка черта ф-ри на успеха и неуспеха-усмехът е генератор на удовлетвореност особено ако дава възможност на индивидите да докажат на самите себе си че той се дължи на ефективното използване на собствените им умения и способности Форми на удовлетвореност от труда:прогресивна-оценка на удовлетвореността на потребностите и очакванията на човека и е свързан с желание и очакване за нови постижения стабилизираща-свързана с желание за запазване на постигнатото резигнативна-понижаване на равнището на претенции с търпение и примиряване с негативните параметри на средата псевдоудовлет.-оценка направена с помоща на защитни механизми фиксирана-стабилна при запазени нива на претенции без изгледи за подобрение конструктивна-свързана с представи и инициативи за преодоляването и Ф-ри свързани с личността и психологическите особенности:неефективност в работата,отсъствие на достатъчни резултати и наличен принос в работата,липса на самоувереност и устойчивост Ф-ри свързани с длъжността(раб.място):трудови и длъжностни несъответствия,неподходящо висока за длъжността квалиф.или способности,липса на обратна връзка за резултатите от труда,несъответствие м/у отговорностите и правата Ф-ри свързани с климата в пр-ето:ограничаване на инициативността,преследване на скрити цели,неясни цели и задачи ESOP програми:представляват тръст очреден от предприемачи в полза на работниците и служителите който използва кредит по дългосрочен заем гарантиран от компанията за изкупуването на акции на свободния пазар или от трезора на компанията Осн.мотиви за участие в програмата ESOP:печалбата като осн.мотив за притежаването на акции,превръщането на работещите в собственици,високата цена на акциите,отстъпки като мотив за придобиване на акциите Социални мотиви за закупуване на акции:надеждност на вложенията,ползване на облекчения,възможност за влияние в/у упр.на пр-ето,възможност за запазване на раб.място,достъп до инфо.за състоянието на пр-ето,възможност за печалба от повишения курс на акциите в бъдеще Правила за мотивиране:осигурете стриктно признание на направените усилия,предоставете на подчинените си възможност за избор и гъвкавост,при необходимост оказвайте на сътрудниците си помощ,делегирайте на подчинените си отговорности които съответстват на обема вида и трудността на служебните им задължения,погрижете се вашите сътрудници да разберат как техните задачи се обвързват с целите на тяхното звено и тези на предприятието,окуражете работещите да си поставят собствени цели,осигурете подходяща комбинация от външни и вътрешни мотивиращи ф-ри,иработете си индивидуален подход за контролиране работата на вашите сътрудници,осигурете бърза и точна обратна връзка която ще помогне на подчинените ви да подобрят бъдещата си дейност,покажете доверието си към подчинените,предоставете по голяма възможност на сътрудниците си да се реализират,създайте климат на доверие свободен достъп и лесни комуникации,демонстрирайте собственото си мотивиране чрез поведението и отношението сиФирмена култура:е създаден механизъм от взаимно свързани пр-пи норми и правила на фирмено поведение за системно и целенасочено въздействие и регулиране пълноценното използване на вътрешните сили на пр-ето с оглед на осиг.реализацията на целите стоящи пред него Особенности на фирм.култ.:сила на фирм.култ.:степента до която членовете на колектива на съответното пр-ие приемат и признават установените и утвърдени ценностни критериипробивност:има се предвид мащабът и приемането на вижданията установените ценностни критерии нормите на поведение м/у различните отдели и направления в пр-ето насоченост:обхватът който културата вкарва в себе си поведението действащо по поска на или с/у изразената стратег.на пр-ето др.особ.:фирм.култ.може да бъде преобладаваща или покриваща се с фирм.поведение но може да е и нейно временно състояние Проблеми разглеждани от базисните положения:първи кръг:обхваща базисните положения на времето и пространството втори кръг:се свързват базисните положения отнасящи се до човека и неговата активност представите за добро и зло трети кръг:групират базисните концептуални струк.свързани с чов.отношения връзките м/у работниците Елементи на фирмената култура:ценности:вкл.убежденията осн.концепции или философията на пр-ето героите:показват ценностната с-ма на пр-ето ритуалите:са символични действия чрез които се разкрива фирм.култ.неформална йерархична с-ма:е написаната йерархия по чиито канали се осъществяват осн.контакти в пр-ето Характ.на видовете фирм.култ.:фирм.култ.отличаваща се с предприемчивост:поощрява риска неформално струк.и агресивни упр.на пр-ето чрез лидерство:преследват дългос.цели имащи точна предства за бъдещето творчески активни когато имат голяма цел етични пр-ия:които разграничават ясно едно от друго тяхната вътрешна политика е насочена към честни и прями взаимоотношения аморални:пр-ия които се приближават до макиавелизма добра ценностна схема нужна на служителите:дава представа за начина по който се извършва контрола в пр-ето фирм.култ.насочена към сътрудничество:обръща се внимание на работата в групи конкур.насочените пр-ия:обръщаът внимание на индивидуалното ръководство и силното лидерство е условие за формиране на характерна фирм.култура кланова кут.:помага за бързо вътрешно развитие на пр-ето обновяване на технолог.,интегр.на произвд.единици пазарна култ.:помага за външното развитие на пр-ето с отделяне на подразделенията или присвояване на др.пр-ия Типове фирм.култ.:първия(култ.на издражливостта):се характ.с редовно поемане на големи рискове и бърза обратна връзка за резултатите втория(твърда игра):поемане на малки рискове и бърза обратна връзка третия:поемане на големи рискове и бавна обратна връзка четвъртия:малки рискове и бавна обратна връзка Функции на фирм.култ.:предаване на натрупания опит и знания,обединяване на отделните звена и сътрудницив едно,придаване на значимост на дейността на отделните членове на колективауправление на силни емоционални състояния Помощни(инструментални)функции:комуникативна:чрез която се създава основа за разбирането на членовете на групата по м/у им подпомагаща кординираното съвместно действие идентификационна:показва обособеността на пр-ето на фона на всички останали като олицетворение на неговия характер и неповтоеимост интегративна:осиг.необходимото единство за постигането на фирмените цели адаптационна:да се постигне необходимата еднопосочност синхрон и последователност в действията на членовете на пр-ето при възприятията и реакциите им спрямо вс.което се случва вън от него властно ролева:в всеки екип на пр-ето да има някъква струк.на властта и да са разпределени гр.роли историческа(генетична):нуждата от непрекъснато възпроизвеждане в времето от пренасяне на фирмената идентичност гр.ценостти и начина на живот на пр-ето регулативна:преодоляване и упр.на прекалено силните емоционални състояния в поведението на членовете на пр-ето Ф-ри за изграждане на фирм.култ.:чов.ф-ор,историята и традициите на пр-ето,специфичните изисквания на отрасъла,пазарите с които пр-ето работи,геог.месторазположение на пр-ето,степента на развитие на проф.мислене и поведение на рък.кадри Ценности на фирм.култ.:съгласие:в бъдеще ще преуспяват тези пр-ия на които се отдаде да сплотят колектива да приканят вс.към сътрудничество и да въведат кут.на съгласието а не на заповеди изп.на чувството за принадлежност:това чуство предизвиква по голяма отговорност и ангажираност позитивно ръководство:е ръков.несъвместимо с остарели м-ди за мотивиране или контрол.работата на подчинените самоуправление:всеки сътрудник мисли взема решения и носи отговорност за дейността си стимул.за по добро изпълнение:в бъдеще ръков.да бъдат по нетолерантни към слабото изп.на съответната дейност и да подобряват начините за възнаграждаване на големите постижения задълбочено мислене:за да се вземат ефективни упр.решения трябва добре да се анализират фактите и цифрите отлични постижения:ръков.които постигат тези резултати са склонни да приемат че са отговорни и че тяхното действие или бездействие се отразява в/у успеха или неуспеха им честност:предполага честни взаимоот.м/у всисчки каквито сега се срещат рядко Категории нови ръководни умения:упр.на изпълнението:насочването и мотивирането на изпълнението вкл.такива умения като изясняване на труд.задължения поставяне на цели упр.на труд.колектив:повечето хора работят в гр.които едновременно подпомагат др.и разчитат на тях колективно реш.на проблеми:в тези колек.участват желаещите да намерят по добри начини за извършването на работата самоупр.на колектива:ръков.трябва да се научат как да орг.и обучават труд.колективи така че сами да могат да се справят с работата си добреВарианти за стимул.и санкционирането с функц.и нефункц.поведение за развит.на фирм.култ.:1ия:се однася до случаите когато е налице поведение което е функционално свързано с развитието на стратег.2ия:е пример за дисфункционално спрямо стратег.поведение което се стимул.погрешно 3ия:фиксира поведение функционално спрямо стратег.но санкционирано 4ия:поведение което е неконструктивно за дадена стратег.и се санкционираСтратегията:начините които пр-ето избира за да се придвижи от мястото където е в момента до мястото където трябва да бъде в бъдеще Стратег.като план за работа:съзнателен и целенасочен разработен курс съобразен с конк.стоп.ситуация общи:пълен интегриран план за постигане на стратег.цели на пр-ето частични:специф.планове за развитие Стратег.като замисъл за действие:спец.действие за постигане на опр.резултати иновационни:за осъщ.на нововаведения кооперативни:сътрудничество с доставчици потребители консолидиращи:укрепване позициите на пр-ето Стратег.като стил на поведение:опр.начина и характера на действие на ръководството на пр-ето(офанзивна и дефанзивна)Стратег.като избрана позиция:опр.отношението на пр-ето към обкъж.среда(селективна дифузна сегментна и адаптивна)Стратег.като перспектива за развитие:опр.политиката на пр-ето в връзка с неговото развитие в краткосрочен средносроч.и дългосроч.аспект Аспекти вкл.в концепцията за стратег.:стратег.като последователна обединяваща и кординираща струк.на решения,стратег.като м-од за установяване намеренията на пр-ето,стратег.като дефиниция на конкурентната област на дейност на пр-ето,стратег.като реакция на външни благоприятни възможности и заплахи,стратег.като лог.с-ма за разграничаване упр.задачи,стратег.като икон.и неикон.принос Равнища на стратег.:*сп.йерархичните нива на които се разработва и за които се отнася:корпоративна:опр.в какъв отрасъл ще се насочи пр-ето как ще се обвърже стратег.му с неговите силни страни и как ще се разпределят р-сите м/у различните поделения на пр-ето бизнес:страт.на бизнесединицата конкурираща се в опр.отрасъл бизнес единица:автономна и независима стоп.единица с ясно очертан паз.сегмент и стратег.свобода за менидж.екип функционална:е насочена към отделна функц.област от дейността на пр-ето Стратег.мениджмънт:концепция от взаимосвър.цели и персонал позволяваща постигане на висок просперитет на пр-ето и надежност в поведението му по бъдещото състояние на бизнессредата в която ще осъщ.жизнения си цикъл Фази на стратег.упр.(менидж.):формиране на стратег.:разработване на различни варианти и избиране на 1 от тях реализ.на стратег.:внедряване и контрол в/у изпълнението на стратег.Компоненти на стратег.менидж.:мисия и осн.цели на пр-ето:осиг.връзките от които целевите стратег.са формулирани и критериите по които са формулирани новите стратег.анализ на конкурентноспособността:чрез множество от средства и способи се избира подходящата стратег.стратег.упр.:съвкупност от елементите стратег.ръководство пл-ане и контрол елементи на стратег.упр.:формул.на стратег.(вкл.избора на мисия цялостен анализ на пр-ето и дефиниране на целите дейностите пътищата и средствата за достигането им)реализация на стратег.(създаване на подходящи орг.предпоставки и условия за практическо внедряване на стратег.)контрол и оценка на стратег.(насоченост на контрола проявяващ се като спец.тип орг.контрол който фокусира и съветва за изменения в стратег.упр.;/той може да бъде проактивен:има изпреварващо и превантивно действие паралелен:е насочен към съвместно действие постактивен:към последствие/)Видове стратег.:*въз осн.на релацията продукт пазар:стратег.на номенклатурата на продук.:опр.на полезните кач.на продукта които пр-ето счита че може да предостави на потребителя и то при избор на пазар(еднопродук.компания,к-ия с доминиращ продукт,к-ия с доминиращо свързана продукция,к-ия която произвд.пласментно свързани продукти,к-ия произвд.несвързани по м/у си продукти)стратег.на вертикалната интеграция:орг.придобива дейности които могат да изпълняват функц.на доставчици на пр-ето или купуват нейни продукти упр.на задгранични филиали:увеличаване на продажбите и темповете на растеж на пр-ето повишаване пазарния дял и нарастване на печалбата на пр-ето стратег.на конкуренцията:запазване на позициите на пр-ето на пазара без значение дали стоките вече са произвд.или са нови *въз осн.на релацията стратег.цел стратег.предимство:търсеното стратег.предимство:е уникалния характер на продукта избрания стратег.прицел:целия или една част от пазара на сектора стратег.на ниската цена:когато пр-ето е в състояние да доминира над останалите конкур.чрез по ниски собствени р-ди стратег.на диференциацията:тя отличава пр-ие от неговите конкур.по характ.на предлаганите продукти или услуги оценени като различни от потребителя(концентрична:започва произвд.на продукти произвеждани по същата технол.вертикална:насочена към завземане на продук.на доставчиците хоризонтална:започва произвд.на продукти несвързани с изпл.до момента технол.)стратег.на специализацията:специал.на пр-ето в тесен предмет на дейност в произвд.и предлагането на пазара на продукти предназ.за опр.кръг от потребители(страт.на спец.в тясна паз.област с ниска цена на продук.:пр-ето е в състояние да поддържа конкурентното си преимущество над останалите произвд.страт.на спец.в тясна паз.област с висока диференциация на предлаганите продук:пр-ето има надмощие в конкуренцията на ограничен пазар на който предлага уникален продукт)*въз осн.на връзките лидер стратег.:тип d:тези лидери са свързани с създадените традиции и норми влияещи в/у тяхното поведение в настоящия момент доминират чувствата и настроенията и са ориентирани главно към миналото тип r:имат силно развит усет към текущия бизнес имат интерес към миналото и бъдещето живеят с проблемите на днешния ден тип а:ориентирани към близкото бъдеще действията са добре обмислени и подготвени основават се на лог.разсъждения и обосновки тип р:разчитат на интуицията при търсенето на нови възможности в бизнеса и са насочени към бъдещето реактивна:липсата на подготвен план за участие в конкур.борба изпреварваща:предварително предвиждане на негативните и полож.за осъщ.на поставените цели предпоставки представителна:стремеж към прокарване само на проверени вече идеи*сп вида маркетинг:стр.на интензивен марк.:високи цени на новия продукт и големи р-ди за реклама стр.на масово проникване на паз.:изисква предлагането на ниски цени на произвд.продукт и големи р-ди за реклама стр.на пасивен марк.:предлагането на ниски цени на продукта и ниски р-ди за реклама иновационни стратег.:*сп иновац.активност на произвд.(офанзивни:положителна промяна на позицията на произвд.спрямо конкур.чрез закупуване на лицензи дефанзивна:адаптиране на пр-ето към предизвикателствата на пазара с цел запазване на същ.позиции)*сп средствата за осигуряване на конкур.предимство(стр.на глоб.доминиране чрез ниски р-ди на произвд.:постигнати с осъвършенстване на продукта и технол.стр.на концентрацията:насочена към по ефективно обслужване на по тесен кръг от потребители)*сп момента на навлизане на пазара(ранно навлизане на паз.:въвеждане на продукта на паз.преди конкур.стр.на следване:навлизане на паз.непосредствено след лидера късно навлизане на паз.:се разчита на постигане на по ниски в сравнение с конкур.произвд.р-ди)*сп начините за навлизане на паз.(водачество:разработване и внедряване на нововъведения в по малки маркет.сегменти усъвършенстване:дейността на пр-ето е насочена към копирането адаптирането или копуването на технолог.пробив произвд.р-ди:дава преоритет на ниските цени на ограничена номенклатура от фирмената продукция специализация:пр-ето се придържа към тясна област от продукти или технол.залагащо на макс.и ефект.произвд.конгломерат:пр-ие притежаващо пакети от мн.технол.продаване на лиценз:научно изследователска и технол.дейност без да бъде осн.производител на продук.от иновац.си дейност предприемачество:стр.прилагана от малки пр-ия готови да поемат риск на иноватори без обстойно проучване на паз.)*сп участието си в фазите на иновац.пр-ес(стр.на иноватора,стр.на имитатора,стр.на понижаване на цените:ако иноватора е принуден от появата на имитатора да намали цената на изделието имитатора трябва да поеме първоначалните загуби в/у себе си стр.на изследвания и развитие на продукта:получаване на по голяма печалба от иноватора и държане на имитатора на по голямо разстояние настъпателна стр.:имитатора се опитва да компенсира колич.от изделия по малко в сравнение с иноватора за да го стигне по кривата на р-дите стр.на приспособяване:когато имитатора приема равнището на цените като дадено и се старае да фукц.с произтичащата от това печалба стр.на задачите:имитатора невижда реални шансове дълго време да настигне иноватора)защитни стр./категории/(концентриране:пр-ето насочва вниманието си към това което прави най добре в рамките на пазарите на които се е утвърдило вътрешно нарастване:с дейността си пр-ето насърчава иновацията разширява паз.си изработва нови изделия и обединява усилия с др.пр-ие за засилване конкур.си позиция външно нарастване:пр-ето се опитва да увеличи р-сите си и да засили положението си на паз.чрез нови дейности дезинвестиране:присъствието на пр-ето на опр.пазар нарастне много когато понася икон.затруднения поради конкур.)стр.за соц.отговорност:задължение на пр-ето да максим.своето положително влияние и да минимиз.своето негат.влияние в/у обществото(стр.на реакцията:пр-ето позволява на условието или потенц.проблем да бъде поставен без решение докато хората неразберат за него отбранителна стр.:пр-ето се опитва да минимиз.и да отстрани допъл.задължения свързани с проблемите стр.на акомодация:когато пр-ето поема отговорността за своите действия проактивна стр.:поема отговорност за своите дейст.и отговаря за обвиненията с/у нея отвън)Стратег.стоп.център(ССЦ):вътрешно фирмена орг.единица отговорна за разработка на страт.позиции на пр-ето в една или няколко зони на стоп.дейност и се опр.като вид търсене и опр.технол.Лице държащо средствата на пр-ето:всеки индивид или орг.чието поведение може директно да се отрази в/у фирм.бъдеще но нее под контрола на пр-ето външни гр.:доставчици потребители кредитори конкуренти вътрешни гр.:персонал акционери надзорния съвет Заинтересовани гр.в стратег.контингент на пр-ето:всяка гр.вътрешна или външ.която има повече от преходен интерес свързан с това как пр-ето функц.Претенции на гр.:достигането на онази достатъчна степен в която пр-ето задоволява очакванията изискванията и потребностите им акционери:редовно да получават високи дивиденти и цената на акциите им да расте постоянно персонал:иска престиж влияние по високо заплащане и гарантирано раб.място кредитори:фин.възвращаемост на кредитите си и сигурност за вложените пари доставчици:оценяват пр-ето по бързината на плащане потребители:пр-ето да отговаря на изискванията им за кач.и надежност на произвд.стоки общество:как пр-ето подобрява кач.на живота на жителите Видове стратег.стоп.центрове(ССЦ):звезди:високи паз.характ.и възможности за нарастване на паз.дял трудни деца:продуктите попадащи в тази категория са най трудни за изработване на стратегия дойни крави:тези продукти са генератор на печалба и част от средствата се насочват за фин.на нои продукти кучета:нисък темп и нисък паз.дял Стратег.вземи плода:съзнателно намаляване на контрол.паз.дял и увеличаване на печалбата М-од PIMS:е база от данни съдържаща в себе си оперативна и конкур.инфо.най малко за 4г.за повече от 2800 стоп.единици Инфо.получавана от анкетните форми:ф-а 1:се набавя инфо.характер.дейността по отношение на вида на продуктите и услугите клиентите и връзките които пр-ето поддържа ф-а 2:инфо.за тек.и отчетни резултати за най близкия 5г.период ф-а 3:разглежда паз.и конкур.с които съответното пр-ие е трябвало да се справя през последните 5г.ф-а 4:инфо.за изясняване на отрасъла и вида на дейността която пр-ето упражнява ф-а 5:да се направи прогноза за продажбите пазарите цените и произвд.р-ди Видове анализи предлагащи инфо.на пр-ето:а-из на възвращаемостта на инвест.:предлага инфо.за равнището на възвращ.на инвестициите което е прието за нормално за опр.дейност а-из на чувствителност на стратег.:предлага възможните стратег.ходове които пр-ето може да предприеме с близка оценка за евентуалните загуба или печалба която произлиза от това а-из на оптим.стратег.:опр.съчетанието от различни стратег.стъпки и мероприятия които обещават да дадът оптим.резултати по отношение на ефект.на капиталните вложения а-из тип report on luck alics:инфо.за стратег.и операц.характеристики на дейности близки до тази на анализ.пр-ие а-из тип limited inform:ограничен инфо.м-ел обединяващ елементите на първите два анализа Е-пи на жизнен цикъл на пр-ето:раждане:свързан с въвеждане на избраната стратег.растеж:с развитието на стратег.забавяне на ръста:с преоценка на стратег.зрелост:с стабилизирането на стратег.залез на пр-ето:с промяната на стратег.Действия за неутрализиране на източниците на съпротива:1ком-нт:свързан с промени в поведението на персонала 2ком-нт:промени в с-мата на упр.на пр-ето 3ком-нт:с промени в дейността на пр-ето Плановете за действие на пр-ето:стратег.:обхваща стратег.цели и задачи които трябва да се реализ.в по продължителен период тактически:съдържа цели и задачи които трябва да се решат в рамките на цялата год.оперативния:вкл.само конкр.цели и задачи които трябва да се изпл.в относително кратки периоди П-ди при внедряване на стратег.менидж.:купуване на с-ма за стратег.менидж.,разработване на с-ма за стратег.менидж.,разработване на с-ма за стратег.менидж.Елементи на варянтите за внедряване на стратег.менидж.:анализира се състоянието набелязват се необходимите промени в пр-ето,вс.дейности на пр-ето се обвързват с с-мата и се търсят решения на проблемите,от началото на работата на семинарната гр.се привличат повече ръководители,новата с-ма се изгражда на основата на старата,вс.сбирки на гр.се правят извън пр-ето Елементи и характ.на концепцията за стратег.менидж.:специф.стратег.целепоставяне:е ориентирано към създаване на нови или същ.изменение на потенциалите на пр-ето с оглед осиг.на стоп.му бъдеще специф.аналитични и прогнозни м-ди и инструменти:сценарните м-ди,м-дите и м-лите тип портфолио,позиционния анализ,м-ди за анализ на въвежданите нови продукти Цялостен а-из на пр-ето:пълно разглеждане на компонентите на стратег.менидж.с цел овладяването им от фирменото ръководство и интегрирането им в едно цяло Жизненоспособна с-ма:пр-ята се разглеждат като соц.психолог.обекти действащи аналогично на биологичните с-ми с постоянната си адаптация към измененията ставащи в обкр.среда елементи на жизненоспособ.с-ма:независимо действащи обекти от по ниско равнище,кординиране дейността на обектите,контролни функц.за осиг.на стабилно функциониране,набиране на необходимата инфо.за обкръж.среда,разработване на страт.за дейността на с-мата Дефиниране целите на пр-ето:е гаранция за оцеляването и успешното му развитие Страт.водещи до разрастване:ранно навлизане на нови пазари,специализация,създаване на иновационни стоки,ранно прилагане на нови гъвкави технологии,ориентиране към гъвкаво обслужване,разширяване на произвд.програми,мотивация поддържаща лидерството Стратег.упр.дейност:изграждането на стратег.дейности които позволяват за продължително време да се реализират необходимите и важните за потребителя конкур.предимства Пр-пи за спазване при формул.на страт.:опр.на жизнената паз.струк.в която:целевите решения за пр-ето са свързани с интересите на конкур.,създадени са предпоставки за действително подобряване кач.на живота формул.на стратег.план на базата на данни за:целите,за наличните фин.мат.и кадрови р-си хармонизиране на стратег.цели с наличните р-си:могат да се използват*утвърждаващи тези(създавай възможности за контакт,пренебрегвай краткос.предимства,извеждай дългосрочните предимства,не се влияй от непосредствени и преходни предимства,избягвай крайни реакции)*отричащи тези(несе стреми към заемане на нетрайна конкур.позиция)Условия за ефект.упр.:всяко пр-ие се нуждае от своя собствена страт.,колкото е по ясна стратег.толкова шансовете за успех са по големи,стратег.упр.нетрябва да се смесва с ежедневната дейност,стратегията трябва да е писмено формулирана,изграждане на с-ма за контрол и корекцииКонтрол:упр.функция която осиг.съответствие м/у реалните и заплануваните дейности в идн.пр-ие Етапи(стъпки)в пр-са на контр.:опр.на стандартите за ефективност:стандартите са еталони с които се сравняват действителните резултати(фин.,кадрови,физ.и техн.)отчитане на резултатите:какви м-ди ще се изпол.за отч.нивото на ефективност и непрекъснато или периодично ще се отчита дадена дейност сравняване на действителните резултати с стандарта:установява се до колко достигнатите резултати съответстват на стандартите и до колко са допустими отклоненията от стандартите предприемане на необход.коригиращи действия:налагащи се когато резултатите несъответ.на стандарта може да бъде благоприятно или неблагоп.за инд.пр-ие Видове контрол:предварителен:има значение при разраб.на плана,орг.струк.и др.дейности на инд.пр-ие и неговите осн.средства са реализ.на опр.правила процедури и линии на поведение текущ:действа по пр-ципа на проверката и съпътства хода на реализиране дейността на инд.пр-ие и е контрол в/у резултатите постигнати от извършваните работи заключителен(последващ):пр-път за обратна връзка се използва когато дадена дейност или работа е изпълнена Ключови аспекти на контрола:всеки вид контрол има свой собствен начин на осъщ.,някои контр.действия се срещат и при 3 вида контрол,всеки от видовете контрол и тяхните пр-си на прилагане вкл.детайлна с-ма за комуник.и инфо.Стратег.за контролиране:външ.контрол:сътрудниците изп.най добре своите задължения когато мат.стимули за тяхната дейност са опр.точно и ясно и са под контрола на своя началник вътр.стимулиране:всеки може и е длъжен да вижда в своята работа не само източник за съществуване но и средство за изява Съвместимост м/у стратег.за контрол и стила на ръководство:че е безполезно да се правят опити за ползване на стратег.за контрол която несъответства на стила на ръководство в дадено пр-ие Нива на упр.:висше:формул.на цялостната политика на пр-ето,опр.на мисията и полагането на осн.цели,разработване на стратег.планове средно:отговаря се за реализирането на политиката на пр-ето,за кординирането на действията в подразделенията низше:разрешават тек.проблеми,ръководят и контролират заетите в произвд.пр-ес Осн.функции на контролъора:пл-не на произвд.,контрол.на продукцията,разрешаване на тек.произвд.проблеми,представяне на инфо.на висшестоящите,обучение Специф.отговорности на контролъора:решаване на техн.и произвд.проблеми,изглаждане на противоречията,общуване с работниците,инструк.и обучение на раб.,осиг.безопасност на работата,подържане на добрия морал Проблеми на контролъора:несъвместимост на лоялностите,пренебрегване на статуса му,недостатъчна власт и индор.за политиката на пр-ето Ефект.на контролъора:служителите уважават лидера който съдейства за задоволяване на потребностите им,контролъора имащ влияние сред висшестоящите е по уважаван и му се има повече доверие,контро.може да използва силата си да помогне или не на своите подчинени Качества за избиране на контрол.:технич.способности,да се справя с проблеми свързани с чов.взаимоотношения,способност да обединява подчинените си,способност да води гр.дискусия,спос.да подкрепя подчинените си Е-пи при пр-са за разрешаване на проблеми:запознайте се с фактите:проучете данните,установете същ.правила,проведете разговор с заинтересованите,съберете мнения,съставяне на пълна картина на случая преценете и решете:съпоставете фактите и преценете тяхното значение,какво може да се направи,съобразяване с практи.и полит.на пр-ето,имайте предвид целите,неправете прибързани заключения предприемете действия:сам ли ще приложите решението,колко време ще ви е необходимо,да го възложите ли на подчинените си проверете резултатите:след колко време ще трябва да направите първата проверка,колко често да се осъщ.контрол,наблюдаване за промени в отношението,действията доведоха ли до по добри резултати Функция на стратег.контрол:да осиг.упр.на пр-ето с инфо.необходима за контрол.на стратег.и струк.му Харак.на ефект.с-ми за контрол:да бъдат достатъчно гъвкави,да осиг.прецизна и точна инфо.,да осуг.инд.менидж.с навременна инфо.Стъпки за опр.на с-мите за ефект.стратег.контрол:установяване на стандартите или целите:са начинът който пр-ето предпочита за да оцени дейността си създаване на разпределящи(упр.)с-ми:пр-ето въвежда процедури опр.дали раб.цели на вс.нива в пр-ето са били реализирани сравняване на реал.дейност с поставените цели:инд.менидж.преценяват дали и до каква степен изпълнението се различава от целите въвеждане на възтановителни мерки:те позволяват на пр-ето да постигне целта си и могат да бъдат промяна на някои от аспектите на стратег.на инд.пр-ие Въпроси разглеждани от одиторите на стратег.:ефект.ли е стратег.,реализуема ли е стратег.,ясни ли са задачите целите и програмите,правилно ли са разпределени р-сите,подходяща ли е стратег.,съответства ли стратег.на упр.стил,правилно ли е струк.организациятаЕфективност на инд.менидж.:социалноиконм.категория отразяваща пр-сите на развитие на произвд.сили в тяхното единство с развитието и усъвър.на произвд.отношения колич.:когато се свързва измерва и оценява чрез степента на развитие на произвд.сили кач.:когато се свързва измерва и оценява с влиянието което този резултат оказва в/у развитието и осъвър.на обществените отношения иконом.същност:се свързва и опр.чрез съотношението резултати и извършени за тях р-ди за жив труд в упр.соц.същност:се свързва и опр.чрез степента на реализиране соц.цели на конкр.пр-ие Физ.ефект.:Еф=произвд.мат.благапотребенипроизвд.р-си1,0Иконом.ефект.:Еи=резултатаотстоп.дейностсебестойност1,0Обща ефект.:Ео=Еф×Еи≥1,0Видове ефект.:*от съдър.гл.т.:икон.:характ.иконом.резултати от функц.на пр-ето достигната с най малко р-ди по упр.(тесен смисъл:технич.взаимовръзка вход изход м/у колич.използвани мат.и колич.произвд.стоки широк смисъл:най добрия резултат в произвд.или дистрибуцията на стоки и услуги при най ниски р-ди)соц.:усъвършенстване на обществените отношения повишаване жизненото равнище на населението в ролята на упр.за усъвършенстване на соц.класовата струк.на обществото*сп.целевото предназначение на оценката:планова:характ.планираното равнище което трябва да достигне пр-ето през опр.планов период фактическа:характ.реално достигнатото равнище на ефектив.нормативна:характ.онази ефект.на упр.която е опр.на базата на изчисления потенциал на пр-ето и условията за оптим.му използване проектна:характ.равнището на ефект.на упр.което е установено при проектирането и създаването на с-мата за упр.*сп.обхвата на обекта който ще се оценява:пълна:когато отразява цялостното функциониране на с-мата за упр.локална:когато се изчислява за отделни подс-ми или локални обекти*сп.начина на изчисляване:абсолютна:когато се изчис.за даден обект в опр.период от неговото функц.сравнителна:се изчис.за опр.период и чрез индекси се оценяват тенденциите в нейното изменение Ефективност на упр:Е=Zф(факт.показателзареализир.иконом.цели)Zпл(показателзаплановоопр.цели)Ефект.от дейността на ръководнияупр.персонал:Еуд=Rуд(р-дизаупр.дейност)Rид(р-дизапомощноизпъл.дейност)×100 Разходоотдаване на продукцията:Рп=Пр(постъпленияотреализ.напродук.)Ру(р-дизаорг.иупр.)×100Разходоемкост на функц.на упр.подс-ма:Рф=РуПр×100Резултатността на упр.дейност(упр.):Руд=Т1(темпнаприрастнапроизвод.натруда)Т2(темпнаприрастнафондовъораженосттанатр.)П-ди за опр.ефективността на идн.менидж.:функц.:изследване ефект.на упр.на база резултатното изп.на упр.функции и въздействието което се оказва в/у опр.цели и крайния соц.икон.резултат струк.:оценяване ефект.на орг.струк.на упр.и нейното въздействие в/у функц.на пр-ето организац.:опр.на ефект.на орг.на упр.и ефективността на орг.дейностпроцесен п-од:измерване анализ и оценка на ефект.на упр.пр-ес и неговото въздействие за достигане целите на с-мата трудов:анализ и оценяване ефект.на труда на упр.работници системен:оценка на функц.на с-мата съобразно критерии за ефект.в отношението цели резултати продукти Възвръщаемост на инвест.:ROI=чистапечалбаактивикато инструмент за анализ:ROI=чистапечалбаактиви=чистапечалбапродажби×продажбиактивиефект.на маркетинга:ч.печалбапродажбипроизвд.ефект.:продажбиактивиФин.рентабилност:ROE=ч.печалбаСКкато инструмент на анализа:ROE=ч.печалбаСК=ч.печалбапродажби×продажбиактиви×активиСКструк.на капитала:активиСКАнализ на растежа:(приположениеченесеразпр.печалбата):Растеж=ROE=печалбаСК=заеменКСКr-i+rкъдето r-степен на нарастване на акт.в% i-лихвен%/цена на заемния капитал/(собственика консум.част от печ.):Растеж=DEr-i.p+r.pкъдето P е процент реинвестирана печ.в %