Творчеството на Александър Сергеевич Пушкин

 •  

   

  КУРСОВА РАБОТА

  ТВОРЧЕСТВОТО НА Александър сергеевич пушкин

   

   

  Александър Сергеевич Пушкин според общото признание е родоначалник на руската класическа литература и на съвременния руски литературен език. Той е не само велик поет, а и един от първостроителите на новата руска култура изобщо. Творчеството на Пушкин обединява в себе си всичко положително, създадено в руската литература през изминалите вече години и векове, и го издига на ново качествено равнище. В своите творчески търсения поетът се обръща изцяло към съвременността с нейните най-важни проблеми и делнични грижи, навлиза дълбоко в недрата на народния живот от епохата. Той търси скритите пружини, които движат големите и малките събития в настоящето и миналото

  В днешно време не е нужно да се доказва,че той е родоначалникне само на новата руска литература и на новия руски книжовен език, но и че еначало на всички начала в руския културен животпрез XIX в.

    Личността на Пушкин обединява в себе си всичко положително, създадено в руската литературапрезизминалите вече години и векове, и говръща на народа си с новблясък, още по-пречистено, облагородено и възвисено. Обръщението на поета къмсъвременността с нейните велики проблеми и делничнигрижимъ даде бъзможностсъс същата сила да проникне в миналото и да подскаже бъдещето.

  А. С. Пушкинсподеля съдбата на поетите и хората, родили се в бурни и преходни епохи. От това се определя духът и обликът на творчеството му и специално на поезията му. В юношеските и младежките си годинипоетът диша въздухът,наситен с идеите на револъционните движения в Западна Европа и Балканите, с подвизите и имената на народи и личности - герои. Русия чрез идеите надекабристите правеше началнитеси стъпки към демократическата революция. Идеите на декабристите рисуваха примамлива картина на един нов живот, изграден върху нови социални и етически принципи. Именно идеите на декабристите вдъхновиха и окрилиха Пушкин, изостриха творческия му поглед. Устремът на революционните помисли и действия на съвременниците, безграничниат стремеж към свободата и творчеството направиха Пушкин възторжен оптимист и жизнелюбец. Още наи-ранните поетични творби свидетелстват за будно гражданско чувство - \"На Лициний\", \"Волност\", \"Село\", \"Кинжал\" и др..

  Каква омраза към тиранията и какво преклонение пред борцитеблика от тези творби. Ранната гражданска лирика на Пушкин е дълбоко рационална и критична по духа си, поетичното в нея е изявено на равна нога с философското и политичекото. В нея се чувстват някои от силните страни на руския класицизъм, оплодотворени от новите веяния. А такива стихотворения на гражданската лирика като  \"На Чадаев\"  бележат прелом в творческото пазвитие на поета. Това е едно от произведенията, в които наи-рано и наи-пълно се изразяват някои отличителни черти на творческата природа на поета и особеностите на художествения му стил и почерк. Това малко стхотворение р колкото лична лирическа изповед, толкова и изповед на цяло поколение. Нежното лирическо чувство се пречупва в стихотворението през идеологията на времето и много пряко и съвсем не грубо.