Туризъм

 • Въведение

   

  Туризма е един изключителен феномен на ХХ век оказващ влияние както на икономиката на страната която го развива така и върху обхвата на населението. През 2002 г.2,8 млр.души са участвали във вътрешния турузъм, това е половината от населението на земята. През 2002г.в света от международен туризъм са постъпили около 580 млр.долара. по размера на реализирана печалба той се нарежда на второ място в световната индустрия след нефтодобива. Туризма е дейност с изключителни финансови резултати. Редица развити страни решават проблемите си чрез валутата по линия на туризма.
  Понятието туризъм има двуяка същност: от една страна това е самото предвижване на групи хора от едно на друго място с определена цел – лечение, развлечение и т.н., от друга страна е стопанска дейност с определен стопански резултат. Думата туризъм произхожда от френската дума „ тур” – обиколка /разходка/.

  Първоначално под туризъм се е разбирало пътуването на отделни лица, които за кратко са напуснали постояното се местоживеене и са пътували до близки места с цел развлечение, по-късно с усъвършенстване на транспорта започват да се осъществяват по-дълготрайни пътувания на по-дълги разстояния – с познавателен характер. По този начин туризма от изолирано явление се превръща в масово, появява се необходимост от създаване на удобства за задоволяване на потребностите на пътуващите хора. Основни потребности: транспорт, подслон, храна и едва след това развлекателни – лични потребности.
  За начало на организирания туризъм се приема 1841г., когато англичанина Томас Хук успява да убеди триста свои съграждани да отидат в Швейцария на ски.
  От 1841г – до 60-те години започва усвояването на швейцарските зимни курорти. През 1860г.започва строителството по Лазурния бряг. Италиянската Ривиера започва да се усвоява през 1875г. В България международния туризъм започва да се развива през 1956 г.
  В развитието на международния туризъм се отличават два основни етапа:
  І. От началото на организираните пътувания до началото на Втората Световна война
  ІІ. След Втората Световна война до днес. До 1945г.туризма е в застой по икономически и политически причини.

   

   

   

   

  Изложение

   

  І.1. Значение на туризма

  Туризма оказва съществено влияние върху икономиката на района или страната които го развиват.
  За очертаване на това въздействие е необходима основна характеристика на туристическите потребления:
  · Удовлетворяване потребностите от услуги – нощувки, храна, екскурзовод
  · Потреблението е свързано непосредствено с времето и мястото на предлагане на услугите
  · Има ярко изразен сезонен характер
  · Има голямо стопанско значение
  ь Туризма влияе мощно върху сверата на обръщение, големите финансови средства които се съсредоточват, променят облика на района и жизненото равнище на хората.
  ь Увеличава се обществения продукт
  ь Осигурява се трудова заетост на местното население
  ь Събираните курортни данъци и такси се използвата за подобряване на инфраструктуратана туристическия район

  І.2. Фактори за развитието на туризма
  a) Географската среда – релеф, климат, води, флора, фауна и транспортно-географско положение
  b) Икономическото състояние на страната и жизнения стандарт на населението
  c) Наличие на мирна политическа обстановка
  d) Наличие на свободно време
  e) Културно-исторочески паметници
  f) Мащабни събития – олимпиади, фестивали, конгреси

  І.3 Видове туризъм

  1. В зависимост от националната принадлежност:
  - вътрешен
  - международен
  2. В зависимост от потребностите породили пътуването:
  - лечебен
  - ваканционен
  - спортен
  - културен
  - делови
  - култов
  - обществен
  - аграрен или селски туризъм

  І.4 Туристически продукт

  В туристическата дейност се предлагат и потребяват разнообразни услуги. Наред с тях обаче на туриста се предлагат и различни блага, които привидно са безплатни, но всъщност са и причината и целта на туристическото пътуване.
  Услугито които се предлагат се делят на две групи:
  a) основни – настаняване, храна, транспорт
  b) допълнителни – спортни, медицински,развлекателни и др.
  Много често основната услуга настаняване върви с някои от допълнителните. Допълнителните услуги се наричат анимация. Те достигат от 150 – 850 вида в някои страни, зависят от категорията на хотела. В големите хотели са изградени специални отдели по анимация.
  Оценка за качеството на услугите на даден регион или страна се оценява от 1 до 10. С оценка десет са: Швейцария, Испания, Италия, Австрия. Има четири равнища на качество на продукта: ниско, средно, добро и високо.

  І.5. Туристически пазар

  На него се среща предлагането и търсенето на туристически услуги и стоки в резултат на което се формират цените и насоките на туристическите потоци. Туристическия пазар има следните особености:
  · обособява се по-късно от другите пазари на стоки / 1841г/
  · на туристическият пазар се предлагат услуги и стоки, които не удовлетворяват потребности от първа необходимост, поради което търсенето е много еластично.
  · Предлагат се главно услуги.
  · Върху търсенето на туристическия пазар мощно влияят икономическите и политически фактори.
  · Предлагането се характеризира с голяма статичност
  Туристическия пазар се гради от четири основни елемента: предлагане, търсене, стоки на туристическия пазар и реализация.
  Източниците на туристическо предлагане са : природо-географските условия и ресурси и ресурсите създадени от човека /антропогенни ресурси/.
  Услугите на туристическия пазар първо се купуват, а след това се оценяват. Те са изключително разнообразни и тяхното качество зависи от човешкия фактор. За разлика от обикновените стоки те не могат да се складират, а се потребяват на точно определено място в точно определено време.