Туристическа фирма

 •  

  ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1.Същност на фирмата(предприятието) в туризма

  търговец – всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някаква стопанска дейност. Фирма – названието под което извършва дейноста и се подписва ( чл.7,ал.1,ТЗ) предприятие – съвкупност на права , задължения и фактически отношения – чл.15,ал.1, ТЗ;

  от икономическа гледна точка: стопанско – огранизационна единица, в която са съредоточени средства за производство, които работната сила използва за производство или друга дейност. Функции: производствена и търговска;особеност на производствената функция в туризма: тур.предприятие не създава готова продукция за последващо потребление; органиазционно-технологичен характер; двуяк характер;(търг) присъща е само за тур.предприятие;

  2.Типология на туристическите фирми (предприяитя) – ПАУЛ БЕРНЕКЕР –

  първични

  свързаните с туристичесикя обект(място,територия) – за пребиваване (за настаняване, за хранене, смесени) за туристически транспорт, за търговия на дребно, за допълнителни услуги, за производство;

  свързани с туристическия субект ( туриста,потребителя) – за туристическа реклама,застрахователни компании,финансово кредитни институции;

  осъществяващи връзката между обекта и субекта -  пътнически агенции(туроператори,туриситчески агенти)

  вторични – за търговия на дребно; за обществен транспорт; за хранене и развлечения; за комунални услуги; за атракции,спорт и активности в свободното време;

  3.Ролята на фирмата за удовлетворяване на туристическите потребности особеностите са свързани с мястото на предприятието във веригата при реализацията на туристическия продукт – подготвителна дейност (нощувка,хранене,транспорт) – доставчици и частични създаетли на продукт;

  4. Характериситка на туриситчесикте фирми в РБългария – Балкан турист и МТК Орбита. Тенденции:

  първа – приватизация,демонополизация, децентрализация,

  втора – ускорено нарастване на туристическите предприятия,. До 2006г 1320 ТА; типични туроператори няма , а са регистрирани 740; офия – 450; Варна – 180; Пловдив – 165); регистрираните места за подслон и хранене – 2200, 700 хотелски и ресторантьорски фирми;

  трета -  промяна в характера на стопанските субекти, засилва се натиска на “чужди” за индустрията фирми – чрез пряко или капиталово присъствие;

  четвърта – преминаване от социален към стопански туризъм;

  пета – настъпването на чуждестранен капитал.шеста – обединение в съюиз, асоциации,

   

   

   

  ТУРИСИТЧЕСКАТА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА РАЗЛИЧНИ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

  1.Конкуренция и монополи – особености в туризмаконкуренция – повече от двама продавачи и купувачи; съвършена конкуренция, не съвършена конкуренция;монополизация – институционален, естествен, двустранен, нарушен, вискозен(лепкав), флуиден, монопски; монополистична конкуренция и олигопол – малко но големи играчи (всяка промяна при един води до сериозни промени при останалите)

  2.Поведение на туристичесикте фирми в условията на несъвършенна конкуренция – конфекционно предлагане; промяна в съотношението на организирани и неорганизирани продукти; промени в съотношението активен/пасивен туризъм; разнообразяване вида на природните и антропогенни дадености за нуждите на туристическото развитие;

  3.Основин монополин структури в туристическата дейност– естествен монопол -ниагарски водопад, институционален – конгломерати, пул – при транспортни фирми; хотелиерите – тръстове;

  4.Интеграция и коопериране на туристичесикте фирми – причини; характерни черти; цели; предпоставки; преимущества; франчайз; холдинг; консорциум

   

   

   

  ОСНОВНИ “ПРОИЗВОДСТВЕНИ” РЕСУРСИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА

  1.Природни и антропогенин туристичесик ресурси – комерсиализация на ресурс;