Траки,славяни, българи

 •  

  ТЕМА 1ТРАКИ . СЛАВЯНИ, БЪЛГАРИ

  1.ТРАКИТЕ един народ, който живее хилядолетия в Югоизточна Европа. Според древногръцкия историк Херодот траките живеели на племена - повече от 80 на брой и били най- многолюдният народ след индийците. Траките принадлежат към индоевропейските народи. В своето продължително развитие, те създават много богата култура, която и днес удивлява света.Многобройните тракийски племена заемали територията на . днешна България, Румъния, Гърция - континенталнаи островна, Турция с малоазийската й част, Македония, част от Албания. Траки имало и в Молдавия и Южна Украйна.

  Най-известни племена били Даки, Гети, Фриги, Вихини, Беси, Одриси, Асти и т.н.в периода VIII-VI в.пр.Хр. установените вече на Балканите гърци започнали активна колонизационна дейност, като създали свои колонии по морските крайбрежия на траките. Така се появяват гръцките колонии на базата на стари тракииски селища като Одесос (Варна), Дионисополис (Балчик), Месембрия (Несебър), Аполония (Созопол), Бизантион (Истанбул) и мн.др, При това положение те влезли във взаимоотношения с траките, което дало възможност за един продължителен период двата народа взаимно да си влияят в политическо, икономическо и културно отношение. По същото време отделни тракийски племена оформили свои държавни образувания, които понякога воювали помежду си.Дракийската религиозна доктрина Според нея човешката душaта е безсмъртна.В центъра_на_това_ философско учение стои_вяратаа в Бог Дионискойто в тракийските представй~бил Бог~едновременно ~и ~на живота и на смъртта, и на войната_и_мира, и на растенията, животните и хората, на огъня и здравето, на слънцето и водата, на _плодородието, виното и веселиетсм^т.н. Запазени са много божески имена, но това не значи, че траките имали многолюден пантеон. По-скоро се приема, че различните божески имена отразяват наименованията в отделните племена на един и същи Бог и в този смисъл при траките може да се приеме, че съществува монотеизъм.

  Когато в началото на IV в. сл. Хр. при император Константин Велики през 330 г. голямата Римска империя била разделена на Източна и Западна, тракийските земи останали в пределите на Източната Римска империя. Така траките станали част от римския свят.Император Константин определил за столица на Източната империя град Бизантион, който получил неговото име и бил преименуван на Константинополис. Старото име на града било пренесено върху империята и тя станала Византия.В своята хилядолетна история траките създали една висока култура със своя специфика и красота. Тя може да бъде открита в многобройните руини, останали от онова време, в мозайките, накитите, вотивните материали, гробниците, керамиката и изящните сакрални съдове, изработени с голяма вещина и вкус от злато, сребро, бронз и керамика. През последния четвърт век най-красивите от тях обикалят световните столици като Лондон, Париж, Мадрид, Рим, Мексико, Вашингтон, Токио и т.н. в рамките на изложбата "Тракийското изкуство".

  2.СЛАВЯНИТЕ принадлежаткъм семейството наиндоевропейските народи.Тяхна прародина са районите,около Балтийско море, по територията на съвременна Полша и Беларусия.Дълго време в този район славяните живеели като една общност, от която в началото на II хил.пр. Хр. се отделят т.нар. Балтославяни (Литовци, Латвийци, Естонци). Според запазените писменни данни основното славянско ядро живеело между реките Одер, Висла, Днепър и Балтийско море.Славяните правели жилищата си край водоизточници.Най-старите писменни данни_за славяните откриваме у Херодот_(У в.пр.Хр.). Той споменава славянските набоди под името Неври, Будини, Лугини jи Скити-семеделци^ По-кьсно в писмените извори славяните се споменават с друго име - Венеди и модификациите му Енеди, Венети, Енети. Вероятно това име е даденб^отТъседстващите им германски племена, тъй като venerich, venerisch означава светъл. Другият етноним "словяни, словни" е със славянски произход и със значение на хора, разбиращи се на един език.

  Славяните са споменати в съчиненията на древногръцките автори Хезиод, Софокъл и др., както и на някои римски историци и географи -Тацит, Плиний Стари, Птолемей и т.н.Те се занимавали и със земеделие и скотовъдство, както и с различни занаяти като плетачество, тъкачество, предачество, грънчарство и др. В един по-късен период - IV в. от съчинението на Йорданес славяните са известни със своите три клона, оформени в резултат на тяхното разселване. Източните славяни под името Анти стоят в основата на племената Руси, Белоруси и Украинци. Западнитеславяни са известни под името Венети/Венеди и включват племената Чехи, Моравци, Словаци, Поляци.