Тенденции в развитието на е-плащанията в България

  •  

     

    Тенденции в развитиетона е-плащанията в България

     

    Електроннитеплащаниясановатехнологичнадейност в банковатасфера, която е резултатотнавлизанетонасъвременнитеинформационни и комуникационнитехнологии.Тепроменятобщуванетомеждуинституциите, междутях, гражданите и бизнеса.Интернеткомуникациитесепревръщат в ежедневие, кактонанационално, така и намеждународнониво.Всякабанкаподдържаелектроненпортал, чрезкойтоклиентитесеинформиратзапредлаганитеуслуги и условиязареализация и сепроменятконтактитемеждубанкаклиент, банка-банка.Едновременно с традиционнитевариантинаразплащания (физическоприсъствиенаклиента  вобслужващиягобанковклон и попълваненахартиенидокументи) сеустановяват и новиформинабанкиранеотдалеченонарежданезаразплащане в режимон-лайнпопълване и изпращаненаелектроннидокументипосмисъланаЗаконазаелектронниядокумент и електроненподписприетпрез 2001 година. В зависимостотизползванататехника и начиннавръзкамеждубанката и клиентасапознатиследнитевариантинаелектроннобанкиране: РС-банкиране, Интернетбанкиране, Мобилнобанкиране. Принегоосновнотехническосредствозанарежданенаразплащанията е мобилниятелефон (тойтрябвадаподдържа SIMToolkit, моделислед 1998 година), изграденатамрежазамобилнателефония и основнимеханизмизауправлениенаплащанията. В световенмащабфункциониращисистемизамобилниплащанияима в Япония, Китай и Южнакорея.В Испания и Хърватскоимаотделниработещирешения.Засега у нассепредлагатдвесистемизамобилниразплащания – „СЕП България” и „SMSактивниразплащаниянаОбщинскабанка и „Мобайлпеймънт”.[1 , 3 ]