Създаване и използване на електронни ресурси в обучението на ученици от начална училищна степен

 •  

  Реферат

  по

  Информационни технологии

   

   

  Създаване и използване на електронни ресурси в обучението на ученици от начална училищна степен

   

   

  Развитието на науката, технологиите и  икономиката,  поставя образователната система пред необходимостта от използването  на нови средства за обучение.

  Започва нова ера в развитието на общесвтвото –общество на високите технологии ,на модерни информационни и комуникационни системи във всяка област ,включително и в образованието.През последните години този вид технологии коренно променят начина на живот на хората,функционирането на бизнеса и провеждането на обучение в училищата.Вследствие на бурното навлизане на нови ИКТ [1] коренно се променя и образованието.

  Съществено значение днес придобива способността да се обменя информация,която хората да използват в процеса на работа и съзидание.Уменията за работа с ИКТ имат ключова роля за това.

          Интерактивността на ученето включва много повече от прилагане на информационни и комуникационни технологии в обучението-търсене на научна информация в Intermet[2],участие в On-lineфоруми (дискусии,състезания),прилагане на обучаващи компютърни продукти,изискващи активност от страна на обучаемите по време на работа,електронни помагала,енциклопедии ,библиотеки и др.

         

          ИКТ силно проникват в изучаваните предметни области  и се прилагат като нов,наситен с по-висока ефективност инструментариум както по отделни теми,така и за разнообразни дидактически задачи.В основата на тези технологии трябва да се отчита и залага същността на самото обучение,диалоговият характер на обучението ,психологическият комфорт на обучавания и възможността за включване и корекция по всяко време от учителя в процеса на обучение.Самите програмни продукти ,изграждани върху основата на съвременните информационно-комуникационни среди,въвеждат алтернативни подходи за обучение (работа по групи за решаване на проблеми,работа по проекти,индивидуално обучение със собствен темп) , дават реалната възможност за компютърна диагностика,контрол и оценка на знанията и уменията,превръщат се в средство за решаване на задачите на съответния учебен предмет,дават на учителя нови методически средства  (моделиране,мултимедия,симулиране) , спомагат за развитие на творческо,логическо и конструктивно мислене на учениците.

   

        

         С Постановление на Министерския Съвет (ДВ, бр. 22 от 1998 г.) е създаден Координационен съвет по проблемите на информационното общество. Паралелно с това Министърът на образованието и науката възлага задачата за разработване на съответна образователна стратегия и програма за нейната реализация.

  Основните направления в нея са:

                  Учебно съдържание и организация на обучението;

                  Материално-техническа база;

                  Подготовка на кадри за въвеждане на ИКТ в образованието;

                  Нормативна уредба на обучението по ИКТ и обучението чрез ИКТ.

  Стратегията, която обхваща и началните училища, се основава на програмите на правителството на Република България за развитие на средното образование и за повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. Нейното разработване се основава на предварително направен анализ, който обхваща:

          българския и световен опит за внедряване на ИКТ в образованието;

          тенденциите в образованието по информационни и комуникационни технологии на развитите страни;

          обществените потребности от информационни и комуникационни технологии.

    

  Националната програма „ИКТ в училище” е продължение на

  Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - проект „ИКТ в образованието”, в частта осигуряване на достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и

  учители.

  Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването нанационалната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване идр.

   

  Интегрирането на ИКТ в началния етап на основната образователна система е насочено към поставяне преоритети за ефективно управление на знаничта ,към развиване на способностите на учениците за творчество,самостоятелност и интегриран подход към ученето.

   

  Създаването на възможности за приложение на ИКТ в началния етап на основната образователна степен е в следните направления:

   

     ИКТ да се прилагат в мениджмънта на началните училища.

     ИКТ да се въведат в курса на обучение, като специален предмет от задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, където компютрите се използват да обучат учениците на начална компютърна грамотност.

     ИКТ да се използват като инструменти за подобряване и разширяване на процеса на обучение във връзка с другите учебни предмети.