Съвременни преводни теории

 • СПТ

  -езикова компетентност;

  -операционна компетентност;

  -междукултурна компетентност;

  -специализирана компетентност;

  -компетентност за предоставяне на преводачески услуги;

  Преводачът като предател на текста – Цицерон.

  Представители – Св.Св.Кирил и Методий.

  Тези за еквивалентността и функционалността.

  Представители – Св.Св.Кирил и Методий.

  *Френска школа-преводът прилича на обратната страна на килим/гоблен;

  *Гьоте-преводачът прилича на сводник, които гони забулена красавица;

  *Мартин Лутър-теза, че всеки превод е тълкуване на даден текст и не може да има едно тълкуване;

  *Фридрих Шлайлматер-2 типа превод: оподобяващ-изчезват културните различия и отчуждаващ – културните различия се запазват;

  Същинското начало на теорията на превода е средата на 20в.Юджийн Найда се занимава със съпоставителен анализ на преводи на Библията.

  -Преводната теория се характериза с:

  *интеграция с други научни дисциплини като езикознание и литературознание;

  *теория на комуникацията – важна теория!!! – психология и психолингвистика, и културология;

  Акционална теория(теория за действието) – действие, което протича в дадена ситуация при определени фактори – развитие на феминизма.

      През 70те години се развиват преводните теории от системна към текстолингвистична и от тук към комуникативна теория на превода.

      През 80те години – конгнитивна лингвистика – изследват се менталните процеси(теория на действието).

      През 90те години – култура и междукултурни различия/комуникация.

      Началото на 21ви век обръщане към езиковите проблеми на превода.

  В този момент имаме напълно отричаща се концепция – теорията на еквивалентността –функционалната теория.

  Имаме цялостни теории (завършени):

      теория за скопоса;

      теории за отделни аспекти-напр. за преводи на метафори;

      интердисциплинарни теории;

      теории, пледиращи за самостоятелност;’

  Сложността се определя от:

      проблеми на преводния продукт;

      преводен процес;

  Преводът се разглежда като:

      когнитивна/мисловна дейност;