Същност и съдържание на функциите на управление

 •  

  1.Същност и съдържание на функциите на управление.

  Функцията е широко разпространено понятие,  което има разнообразни значения. Тя се определя като задължение, набор от дейности, роля. Това понятие се използва във всички сфери на дейността.

  В социално-икономическите системи понятието функция е широко приложимо към системата като цяло, обекта и субекта на управление. Функцията заема особено място в системата на мениджмънта и играе ключова роля в неговото формиране.

  Функцията като категория на управлението се характеризира с вида на управленската дейност или необходимия вид отношения между хората. Управленската функция като възможна област на формирана на управленското въздействие предполага осъществяване на взаимосвързани действия по изработване на средствата и методите на въздействие и тяхното приложение при решаване на конкретни проблеми

  Планиране

  Планирането е  формулиране, уточнение и конкретизиране на организационните цели, определяне на средствата за достигането им, сроковете, последователността и обезпечаване на ресурсите за реализацията(). . Задачите на функцията планиране са следните:

  1. Да осигури единодействие между всички подразделения и хора чрез конкретизиране на дейностите и очакваните резултати;

  2. Планирането като непрекъснат процес да поддържа механизъм за запазване на благоприятните тенденции и задържане на отрицателните;

  3. Чрез предварително координиране на действията и разработването на алтернативни сценарии да се осъществи съгласуваност между подразделенията и сътрудниците;

  4. Да се създаде система от обективни и измерими критерии за оценка на резултатите като информация в процеса на вземане на управленско решение;

  5. Да се определят критериите за оценка на индивидуалното представяне като обективна система за стимулиране;

  6. Да даде на всеки член на организацията точна и навременна информация за целите, прогнозите, алтернативите, ресурсните и административни условия, текущото изпълнение на задачите.

  Технологията на планирането включва процес на планиране и определяне на целите.Планирането представлява комплексен процес, който включва дейностите, свързани с формулирането на целите на организацията, разработването на система от планове, осигуряването на необходимите ресурси и изпълнението на свързаните с плановете дейности.

  Целите изразяват “желано крайно състояние на организацията за даден период от време”. ()

  Според Питър Дракър “целите дават възможност на ръководството да обясни, прогнозира и контролира дейностите по начин, който е непостижим при реализацията на отделни идеи”. Целите имат няколко основни функции:

                      Дават възможност на организацията да обясни цялото разнообразие от делови дейности в малък брой общи формулировки;

                      Позволяват практическа проверка на формулировките;

                      Дават средство за проверка на решенията още в етапа на формулирането им;

                      Подпомагат усъвършенстването на работата чрез анализ на миналия опит.

   

  Грифин определя функциите на целите така(син)

           Правилно поставените цели са предпоставка за ефективно планиране;

           Постижимите цели имат мотивиращо действие;

           Целите са ефективен механизъм за оценка и контрол.

  Целите на организацията се свеждат предимно до удовлетворение на     служителите и ръководството. Те са постижими само ако са хармонично съчетание от четири елемента:

           Целите на служителите,