Същност и роля на стопанската отчетност

 •  

  1. Същност и роля на стопанската отчетност

  Основната цел на стопанската отчетност е да събира, обработва, предава и анализира отчетната иконом.информ.. Счетов.отчетност като система се е зародила в италианските страни Генуа,Венеция и др. В края на 12век. Лука Пачиоли –математик се счита за основателя на счетов.-първи описва организац. И методиката на счетов. Промените,настъпвали в развитието на стопанската отчетност в различните обществено-иконом.формации довеждат до разнообразие  в прилаганите средства и методи,дължащо се на на различните видове обекти на отчитане,целите и задачите стоящи пред стопа.отчетност,нуждите на управленските органи и др.

  Има 3 вида стопанска отчетност:

  -Оперативна-своевременно да набира и регистрира информ. само за основните процеси и явления.Да доставя сведения на управленските органи за действителното състоание на обектите на управление.

  -Статистическа-обобщава цялата стопанска дейност и се използва от държавното управлине и националнто законодателство.

  -Счетоводна-отразява цялостно всички процеси и явления,които произтичат в отделните предприятия. Получената информация се групира хронологично и систематизирано по икономически признаци.Всяка стоп.опрация се отразява в първичен счет.докум.Тя задължително използва стойностния измерител при количествено отразяване на отчетните обекти.

  Задачите на счет.отчетн. са:да осигурява информ. за контрол и анализ на дейностт; да съдейства за правилно оценяване на резултатите от извършената стоп.дейност;да съдейства за провеждане на правилна данъчна политика; да осигурява информация за прогнозиране разавитието на дейността на предприятието.

  Стопанската отчетност използва различни отчетни измерители:

  - Натурални-дават числена характеристика на управляваните обекти в натурални единици-кг,литър, км, брой,тон и др. И дават информация за използ. На средствата и предметите на труда,количеството и състава на произведената продукция.

  Трудови- дават цифрова/числена/характеристика на управляваните обекти.Измерват количеството вложен жив труд и изразходвано работно време за производство на определен вид продукция /минути,часове,човекоден и др./

  - Стойностни- определят числената характеристика на управляваните обекти/в лева или валута/.Имат универсално приложение в счетов.отчетност. Другите два измерителя в сечов.отчетност задължително се приравняват към стойностния измерител. Чрез стойностния измерител се отразявт активите и пасивите на предприятието.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.Същност на счетоводст. Научно обоснована система за пълно,непрекъснато и документално наблюдаване

  Измерване и отразяване в паричен измерител на целокупната дейност на предприятието.Системата счетоводство е 1.Организирана научнообоснована система осигураваща достоверна информац.на управленския орган на икономич.система-предприятието2.Осигурява пълно наблюдаване,измерване и отразяване/в парич.измерител/на целокупната дейност на предприят.Счетоводств. обхваща движението на всички ср-ва,източниците на тяхното формиране,стопанск. Операции и процеси3.Отразява промените в състава на ср-вата на предприят.,които са резултат от стопанската му дейност4.Счетоводств. се основава на способа на документирането.Всяка стопан.операция се регистрира на основата само и единствено на наличието на редовни,оправдателни,автентични документи.ПРИНЦИПИ основните принципи са:текущо начисляване-приходите и разходите произтичащи от сделки и събития,се начисляват към момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаването или плащането на парич.ср-ва или техните еквиваленти и се включват в финансов.отчети за периода за който се отнасят действащо предприятие-предприят. Е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще.Освен тези два основни принципа се спазват и принципите на: предпазливост,съпоставимост м/у приход. И разход.,предимство на съдържанието пред формата,запазване при възможност на счетовод. политика от предходния отчетен период.НОРМАТИВ УРЕДБА до 1991г.не е имало закон за счетовод.Действащия закон за счетовод. влезе в сила от 01.01.2002г и отмени ЗС от 01.04.1991г.Изброяваме постановки от ЗСч. Например че Гл. Счет. Се заменя с фигурата на съставител на ГФО.Той избира формата и организ. На счетовод.,определя индивид. Сметкоплан,счетовод.политика,плана за документооборота.ЗАДАЧИ НА СЧЕТОВОД.1.създаване на счетовод. и-я за състоян. На стопан. Ср-ва на предпри

  Ятието и за източниц.на тяхното формиране2.пълно документално хронолог. И систематич.обхващане,метрифициране и регистрир. На възникналите изменения в стопан. Ср-ва и в източниц. На тези ср-ва в резултат на извършените стопан. Операции в предприят.3.осъ  ществяване на контрол в/у достоверността и целесъобра зността на данните в счетов.  Документи и в технич. Носи  тели на счетовод. и-я и на пр илагане на способи на тяхната обработка при информационно осигуряване на управл. На предприят.4. осигуряване на счетовод.и-я за резултатите от целокупнат а финансово-стопанска дейн ост на предприят.за отчетния период.Прилага се способа на сводиране на информац. От текущото отчитане на дей ността на предприят.Матери ален носител на резултатната счетовод. и-я за дейност. На  предпият.са финансов.отчети.Важен момент  в ЗС е въведената отговорност на ръководството на предприя

  За съставянето на счетовод отчети.Изискванията за предоставената в год.фин. отчет информациа са за: разбираемост,уместност,надежност,сравнимост,независимостна отделните отчетни периоди,стойностна връзка м/у начален и краен баланс Счетоводните документи и форма на счетовод. се обособяват в три групи:1.  първични-счетов.докум. е носител на първи път регистрирана в него стопан. Операция.За целта от МФ има издаден албум на първич. Счетов. Докум. Пко,рко,фактура,товарителница,искания,акт за брак идр.2.Вторични-носители на обобщена и дефиринцирана информац. На база данни от първич. Счетов. Документи-МО,ЖО,РПВ3.Регистри-носители на хронологично систематизирана и-я за стопан. Операции от първич. И вторич. Счетов. Документи.Чл.10 от ЗС поправки и добавки в първич.счетовод. докум.не се разрешават.При погрешни записвания документите се анулират и на тяхно място се съставят нови такива.Основните изисквания към организац. На счетовод.са следните:  1.да осигури ритмичност на счетовод.работа през течение на целия отчетен период2.да води до рационализиране и съкращаване на сложните стопан.процеси,като се провежда непрекъснато стандартизиране и унифициране на първич. Счетов.докум.3.да облекчава труда на счетоводния апарат като се прилага съвременна техника за обработ.на информац.4.да създава условия за осъществ. На контрол в/у целия отчетен процес5.да спомага за изполване и прилагане на подходяща счетовод. форма,водеща до съкращаване на срока за изготв. и представ. на ГФО.По голяма част от предприят. у нас са изградени на база централизирана форма на организац.Друга форма е децентрализираната.За осъществяв. правилната  организация на счетовод. работа се съставя план на счетовод.труд.По важни негови раздели са:план на документацията и документооборота,план на счетовод. с-ки,план за провеждане на инвентариз. План за счетоводно отчетния процес,план за съставяне и представяне на периодич. Счетовод.отчети

  Финансово-счетовод.дейност на предприят. се организира и ръководи от гл.счетов.той подписва всички платежни документи и счетовод.отчети,пряко подчинен е на ръководителя на предприят