Стратегии за справяне със стреса при деца и младежи в неравностойно положение

 •  

                     СТРАТЕГИИ

  за справяне със стреса при деца и младежи в неравностойно положение

   

   

  I ГЛАВА

  Исторически преглед

  1.Дефиниция

  2.Стадии на стреса

  2.1. Стадий 1

  2.2. Стадий 2

  2.3. Стадий 3

  3.Телесни и психични реакции в резултат на стрес

  3.1. Телесни реакции

  3.2. Имунна система

  3.3. Сърдечно-съдова система

  3.4.Психични заболявания

   

  IIГЛАВА

  Подход, анализ и оценка на на начините за справяне със стреса

  1. Начини за справяне със стреса

  1.1. Автогенен тренинг

  1.2. Хипнозата като метод за преодоляване на стреса

  1.3. Поведенческа психотерапия

  1.4. Социално-психологически тренинг

  1.5. Справяне със стреса със средствата на изкуството

  2. Анализ и оценка

  2.1.Групата

  2.2.Организационните форми и методите на възпитание и обучение

   

  IIIГЛАВА

  Изводи и практически приложения

  1. Изводи

  2. Практически приложения

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  Основна цел:

  Прилагане на подходящи стратегии за усвояване на базисни умения за разбиране при деца и младежи в неравностойно положение, развиване на дарования и възпитаване на отговорно поведение в гражданското общество.

   

  Подцели:

          Полагане на процеса на личностно развитие  и себепознание в контекста на взаимодействието с другите хора.

          Извеждане от социална изолация и от стресови ситуации.

          Запознаване с основните закони, детски и човешки права.

          Обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип.

          Придобиване на знания за семейните отношения и работната среда.

   

  Дейности за постигане на целите:

          Запознаване с Конвенцията за правата на детето.