Стеганографията, основана на процеса квантуване

 • 6.2 Стеганографията , основана на процеса квантуване.

   

  Принципи за вграждане на информацията, използвайки квантуване.

  Дизероване квантуване.


  Квантуването е процес, на сравняване на голям (и евентуално безкрайно) набор от стойности, с ограничен набор от числа. Ясно е, че това  намаление на информациятастава благодарение на изкривяване. Има скаларно и векторно квантуване. Във векторното квантуване, за разлика от скаларното, не е езика на една референтна рамка, както и техните комбинации (вектор). От теория е известно, че векторното квантуване е по- ефективно от  скаларното по степен накомпресия, имайки по-голяма сложност. В стеганография се използват и двата типа квантуване.

               В енкодер quantizer цялата гама от първоначалното предложените се разделя на интервали и всеки интервал си има номер. Този номер е кодовата дума quantizer и обикновено е центърът на тежестта на интервала квантуване. Съвкупността от кодови думи се нарича работна книга quantizer. Всички стойности, които попадат в този интервал се подменят в програмата на съответната кодова дума. В декодера съответния номер е свързан с определена стойност. Интервала на квантуване обикновено се нарича "стъпка на квантуване.

  Вграждането на информация с помощта на квантуването се позовава на нелинейни методи.В схема[41]  e показано  как може да бъде построена такава "сляпа" стегосистема, пропусквателната способност на която е еквивалентна на пропусквателната способност на стегосистемата, имаща на входа оригиналния сигнал.В този случай се предполага Гаус характер на първоначалния сигнал.
  Моделът на стегосистемата не изисква наличие на изходен сигнал в декодера показано на фиг. 6.3.

  X                                              y

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M w             x’ = x+w

   

   

   

   

                                                                                                                                     x