Сръбски романтизъм - история и култура. Предпоставки. Представители

 •  

  Курсова работа

  по славянски литератури

  Тема:

  Сръбски романтизъм – история и култура.

                      Предпоставки.Представители.

  Анализ:

  Петър Петрович Негош „Горски венец“

  Карл Хинеk Маха „Май“

   

  Въведение:

  Романтизмът възниква като идейно движение. Поражда се, от освободителната борба на народните маси против феодализма и от разочарованието, последвало след Великата буржоазна революция. Романтизмът е като реакция на рационализма и нео-класицизма, които подчертават, чувства и свободата на индивида срещу традициите на неокласицизма, който набляга на подаване на чувствата и свободата на стереотипите. От романтизмът специален начин на чувствата и възприятията на природата, са налице различни тенденции във всяка страна, в която разпространението на движението, и в които тя се развива. Романтизъм е артистичен израз обхваща практически всички изкуства.Романтичното движение в изкуството изтъква силните емоции и усещанията като част от естетиката на живота. Най-силно застъпени са трепетът, любовта, ужасът, страхът и страхопочитанието, особено произхождащото от противопоставянето на величието на дивата природата и нейните вдъхновяващи живописни качества.Романтизмът се появява на натрупаната емоционално и интелектуално енергия, но не я издава окончателната програма - там не е формулирана като един литературен и естетически самостоятелно-съзнание, което само разказва на публиката резултатите от техните лабораторни експерименти. Също така, романтизъм е преминал през много промени в субективното съзнание и неговите представители.

   

  Сръбски романтизъм:

  МногоинтересноевзаимнотовлияниемеждуславянскитеибалканскителитературипрезXVIIIвек .Сръбската, хърватската, гръцката, рускатаибългарскаталитературатърпятобщотовлияниенаевропейскияРенесанс, койтосепроявявакъдепо-рано, къдепо-късновотделнизаимствуванияилиподражаниянаедниилидругиобразци. Всъщносттоваезакономерентворческипроцес, койтообхващавсичкитезилитературииопределятехнитевзаимовръзки.