Сравнителна характеристика на Кюстендил и Кърджали

 •  

   

  Курсова работа

  по

  География на населението и селищата на България

   

   

   

  На тема:

   

   

  Сравнителна демографска характеристика на общините

  Кюстендил и Кърджали

   

   

   

   

   

  Съдържание:

   

  1.     Увод

  2.     Местоположение на общините

  3.     Брой и динамика на населението

  4.     Териториално разпределение на населението

  5.     Структура на населението

  5.1Полово – възрастова структура

  5.2Етническа структура

  6.     Естествено движение на населението

  6.1. Раждаемост

  6.2.Смъртност

  6.3. Детска смъртност

  6.4.Естествен прираст

  7. Брачност и разводимост

  8. Мехнично движение на населението

  9. Трудови ресурси и безработица

             10. Прогноза за населението 2010- 2030 г.

             11. Използвана литература

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.Увод

  Обект на настоящото изследване е населението с определени негови демографски показатели и влиянието му върху развитието на общините, които населява.