Социална проблематика в комедията 'Войникът - самохвалец' от Плавт

 •  

  Курсова   работа

   

  Тема:

   

  Социална проблематика в комедията  „Войникът – самохвалец“   от   Плавт

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

       Увод ................................................................................................стр.3

   

  1.Античното общество – структура, идеология и закони на неговото развитие ......................................................................................... стр.4

  1.1  понятието  „полис“ ...................................................................стр.5

   

  2.Литературата на древния Рим – нов и закономерен етап в историята на античната литература. .................................................................стр.7

  2.1периодизация на римската литература .....................................стр.9

   

  3.Тит Макций Плавт –най- блестящият представител на  палиата. ..........................................................................................................стр.10

   

  4.Заключение. ..................................................................................стр.25

  Библиография ..................................................................................стр.27

   

   

   

   

  УВОД

  Антична литература е литературата на гръко-римското робовладелско общество. С това се определят хронологичните и териториалните рамки, които отделят античната литература от художественото творчество на докласовото общество, от една страна; от литературата на средните векове, от друга, както и от останалите литератури на древния свят, каквито са литературите на древния Изток. Що се отнася до термините античност, античен, произлизащи от латинската дума /“antiquus“- древен/, то тяхното изключително прилагане към гръко-римското общество и към неговата култура е условно . Наистина гръко-римската цивилизация е най-старата в Европа, но тя се е развила много по-късно от цивилизацията на Изтока. Същото съотношение намираме и в областта на литературата: литературата на Египет, Вавилон или Китай е много по-древна от античната гръко-римска литература. Ограничителната употреба на термините античност, античен е установено при народите на Европа поради това, че гръко-римското общество е било единственото древно общество, с което те са били свързани чрез пряка културна приемственост. Ние продължаваме да си служим с тия установени вече термини, като кратки обозначения на социалното и културното единство на гръко-римското робовладелско общество. В настоящата курсова работа ще се говори за античното общество, по точно за гръко-римската античност, за нейната идеология, закони и прозтичащите от това социално- политически проблеми на времето, но видяни и описани в творчеството на най- известния драматург на своето време Тит Макций Плавт. Актуалността на темата се определя от значението на Плавт, като творец за античната, класическата и европейската литература; от злобдневието на тематиката, която той поставя в своето литературно наследство.

  Специалното изтъкване на гръко-римската античност, видяна през погледа на Плавт като специфично единство, различно от другите древни общества, не е произволно - античното общество с цялото си своеобразие е особено стъпало на развитие в историята на човечеството.