Слънчева електроенергия

 •  

  Слънчева електроенергия 

   

     А. Същност, значение и особености: Слънцето е първичният източник на енергия в света, а системите за слънчева енергия са в състояние да овладеят потенциала на слънчевите лъчи като високотемпературен, незамърсяващ околната среда източник на енергия за отопление и електричество.

      Независимо от това, е необходимо слънчевата енергия да бъде концентрирана или фокусирана. Това се дължи на обстоятелството, че слънчевата радиация достига до земната повърхност с плътност, достатъчна за целите на отопление, но не и за ефективен термодинамичен цикъл, необходим за производството на електроенергия.

      При фотоволтаичното производство на енергия се ползват слънчеви клетки за директното преобразуване на светлина в електричество. Енергията може да се складира в химически заредени батерии или чрез ползване на други методи. Фотоволтаичните системи, присъединени към енергийната мрежа, не изискват ползването на средства за съхранение на енергия.

     Фотоволтаичните технологии за момента са най-скъпо струващото решение, поради което някои държави-членки на ЕС взеха решение за тяхното стимулиране с цел постепенно намаляване на разходите. В допълнение финансираните по линия на ЕС изследвания допринасят за укрепване на технологичните достижения и икономиите от мащаби за намаляване на разходите за присъединена към енергийните мрежи фотоволтаична електроенергия в Европа.ЕС вече има водещи позиции в областта на фотоволтаичните технологии в световен план; приблизително една трета от общото количество фотоволтаична електроенергия в света се произвежда на територията на ЕС.

  За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.10²¹ килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно. Почти същото количество енергия се излъчва от Земята обратно в космоса — затова температурата ѝ не се отклонява от тази, необходима за съществуване на живота в този вид, в който го познаваме (част от енергията, която Земята излъчва в космоса се получава от ядрения разпад).

  Слънцето не е просто източник на енергия — то е източник на нискоентропийна енергия. То излъчва фотони с енергия, която е по-висока от енергията на фотоните, които Земята излъчва в космоса. Животът на планетата е възможен не само благодарение на кислорода във въздуха, но и благодарение на ниската ентропия която ни осигурява слънцето.

     Основните топлотехнически характеристики на Слънцето, като енер­­гиен източник за земята, са:

  -ниска плътност на топлинния поток в земното пространство;

  -радиационенизточник с неравномерна спектралнаплътност – явно изразен максимум в областта на дължината на вълната под 2,5 μm;