Систематизация и същност на алтернативния туризъм

 • Tema 1.     

  Систематизация  и същност на алтернативния туризъм

  Понятието алтернативен туризъм не се появява случайно. То е свързано с новите идеи,възникващи в процеса на търсене на съвременна концепция за бъдещето на световния туризъм. Обективните предпоставки, съдействащиза неговата поява, се разкриват от анализа на данните за развитие на туризма в света след 1975 г. По-важните промени, които се наблюдават, се отнасят до:

  -сравнително по-ниски са темповете на нарастване на туристическите пътувания. През периода 1950-1975 г. средният темп на нарастване на тустическите пътувания е 5-6 % годишно, а след него - 3,5-4 %;

  -изпреварващо се увеличават пътуванията към далечни дестинации.
  например, на страните от Източна Азия през 1960 г. се пада 1 % от международните туристически пътувания; през 1970 г. - 3 %; през 1980 г. - 7 % и през1990г. -11 %;

  -извършва се преразпределение на туристическите потоци от традиционните европейски туристически страни към азиатския и африканския континенти. По данни на Световната туристическа организация делът на Европа в
  международните туристически пътувания за периода 1950-1995 г. е намалял сповече от 6 %, докато този на Азия се е увеличил с близо 11 %, а на африканскияконтингент е около 1,5-2 %;

  -нова мотивация съпътства избора и начина на осъществяване на туриститическото пътуване, базирана на максимата "Желая да съм, да се изявя, а не да притежавам". Акцентът се поставя върху качеството на туристическотопотребление, а не върху количеството;

  -засилва се конкуренцията между продавачите на туристическо търсене, едновременно с диференциране на предлагането чрез създаване на туристически продукти, кореспондиращи на новите желания на туристите;

  -потребителите на туристически услуги повишават своите изисквания към качеството;формира се нов начин на оценка на влиянието на туризма върху икономиката, социокултурната и природната среда;