Североизточен причерноморски регион

 •  

  Североизточенпричерноморски регион

  (Варненска, Добричка и Шуменска област)

   

   

  Географско положение.

  Североизточният приморски регион има територия с площ 11852,2км.

  Той е разположен в североизточната част на страната и обхваща източните части на Дунавската равнина, части от Южна Добруджа, Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

  Североизточният причерноморски регион има широк излаз на Черно море, като в нея се включват 51% от плажните ивици встраната.Черноморското му крайбрежие разполага с удобен и дълбок залив /Варненският/, който е свързан с Варненското и Белославско eзеро чрез плавателен канал.Това благоприятства развитието на  морския транспорт и на туризма. Местоположението му осигурява значителни предимства за неговото социално-икономическо развитие.

  Северната граница на региона съвпада с част от границите на България с Румъния. Тя е изцяло сухопътна и има големи възможности за разширяването на връзките между двете страни. Все още обаче възможностите й не се използват пълноценно. През нея преминават само 2 шосейни и 1 ж.п. връзка - през ГКПП Йовково /за Меджидия/ и Дуранкулак /за Мангалия и Констанца/.

  Западната граница на региона е твърде условна и съвпада с Силистра, Разград и Шумен. Това се дължи на факта, че много селища от областите Търговище, Разград и Силистра гравитират към Шумен и Добрич, а същевременно градовете Силистра, Търговище и Разград привличат някои селища от Шуменска и Добричка области.

  Южната граница е сравнително по-ясно очертана в природно отношение чрез източните разклонения на Стара планина.Транспортните връзки на региона с Югоизточния и Източния Тракийско-Родопски регион са улеснени от пролома на река Луда Камчия и проходите Ришки, Върбишки, Айтоски и Дюлински.

  С най-голямо стопанско значение за региона е неговата източна граница, която е естествена - Черно море.Тя създава условия за развитието на морския транспорт и е важенфактор заотраслите, развиващи се въз основа на вносни суровини.По Черноморското крайбрежие са построени няколко пристанища /с най-голямо значение е Варненското/ и едни от най-важните индустриални предприятия. През тази граница се осъществяват връзките на България със страните от Черноморския басейн и с редица други страни от света. По крайбрежието са построени едни от най-големите морски курорти в страната - “Златни пясъци”, ”Албена”, ”Св. Константин” и др.
       Географското положение на региона и възможностите, които предоставят неговите граници, определят до голяма степен неговия стопански и демографски облик.

  Природна среда

  Релефът на територията може да се определи като разнообразен, за което допринася геоложкото и геоморфоложкото й развитие. Може да се разграничат следните основни релефни разновидности:

  Платовидният релеф е представен от Добруджанско, Франгенско, Авренско, Провадийско и Шуменско плато. Те предоставят благоприятни възможности за развитието на механизирано земеделие.

  Нископланински е релефът в Източна Стара планина и по-точно от Драгоевската, Камчийската, Върбишката и Преславската планини, чиято надморска височина не е пречка за транспортните връзки с Южна България.

   

   

  Долинен е релефът в Камчийското и Провадийското долинни понижения. Той също не е пречка за развитието на транспорта и земеделието.

  Релефът на Черноморското крайбрежие е силно разчленен, което дава възможност за развитието на туризма и морския транспорт. Разпространен е клифовият тип бряг /стръмен/ , което е предпоставка за развитието на леководолазни спортове и други.

  Разнообразието на релефа в региона допринася за развитието и на разнообразни стопански дейности.

  Природните ресурси на Североизточния приморски регион оказват силно въздействие върху стопанската специализация и демографското му развитие.

  Природните условия в региона са разнообразни и се отличават с регионална специфика. Климатът е умереноконтинентален, като по крайбрежието е изразено морското влияние. Валежните количества са средно около 500mm и са по-малки от тези за страната.Характерни за по-голямата част от територията на региона са летните засушавания и снежните бури през зимата,които са израз на засиления континентален характер на климата.Сравнително по-прохладното лято по Черноморското крайбрежие е един от основните фактори /наред с големия брой безоблачни дни/ за развитието на туризма в региона.