Семинар по маркетингови проучвания

 •  

  Р Е Ф Е Р А Т

   

  ПО

   

  ДИПЛОМЕН СПЕЦ -СЕМИНАР

   

   

  ТЕМА:Маркетингови проучвания.

   

  Увод

   

  Маркетингът е концепция,насочена към откриване и задоволяване на човешките желания и потребности по пътя на размяната, при което се реализира печалба.

  Маркетинга включва комплекс от дейности, формиращи възможно най-близките до изискванията на пазара фирмени послания.Носители на тези послания са четири елементи на маркетинга – продукта, цената, дистрибуцията и маркетинговата комуникация.

  В съвременната стопанска практика маркетингът се приема и разглежда в триединство като – философия на бизнеса, управленски подход, динамична съвкупност от дейности, целяща задоволяване на потребителското търсене. Най-модерното виждане за перспективите на развитие на маркетинга е свъразно с т.нар. 4 “I”- та, а именно информация, иновация, интернационализация и интеграция.

  Управлението на маркетинга е процес на ръководство, при който се осигурява системен анализ, планиране, реализация и контрол на дейността на дадена стопанска единица. Условно е разделен на 4 етапа – маркетингов анализ, избор на маркетингова стратегия, избор на маркетингови средства, стратегическо маркетингово планиране и маркетингов контрол. От определенията за маркетинг може да се изведе и същността на маркетинговите проучвания – процес на системно събиране, обработване, анализиране и оценяване на маркетинговата информация, свързана с основните елементи на маркетинга.

  Има няколко специфични особености на маркетинговите проучвания от гледна точка на пречките и трудността при провеждането им.

   

           Голяма сложност на обекта на изследвания (пазарни отношения, хора, потребители, клиенти, крайни клиенти, конкуренти, експерти, съветници, служители). В крайна сметка изследва се човешкото поведение, а то трудно подлежи на измерване и прогнозиране.

           Трудности със самото измерване на маркетинговата информация.

           Трудности с достоверността на самата информация, а тя е свързана с мотивацията, ако информацията е уличаваща, подвеждаща или накърняваща авторитета.

           Цалата тази информация подлежи на преработка, за да се стигне до форма, подходяща за сравнения.

           Трудност, свързана с тази информация – има възможност за изкривяване на сходна информация, защото твърде много хора ще работят по веригата за обработване й.

           Свързани със самия процес на изследване – обектите на изследване не са в собствената си среда и поведението им се адаптира към процеса на изследване, има адаптация на човешкото поведение към очакваното поведение.

           Свързани със съпричасност на изследователя към процеса - когато изпълнителят и възложителят са от една организация или ако от това зависи оценката на неговата работа, има натиск върху изследователя.Така неизбежно настъпва момент на субективност.

  Свързването на изпълнението на всяко проучване с неговите цели и задачи, става благодарение на трите основни функции, които изпълнява всяко маркетингово изследване:

           Информационна функция – свързана е с натрупване на данни от различно естество:

  – поведението на потребители и купувачи – техните навици, предпочитания, лоялност, фактори, влияещикъм промяна на предишните отношения, нагласи. В определен времеви разрес съществуват тенденции във времето, има сезонност

  – изучаване на конкретни пазарни характеристики, промени и тенденции, потенциални клиенти, продажби, предлагани продукти, различни аспекти на този пазар като конкуренция, цени, целеви пазари, сегменти, общ демографски профил