Счетоводство в публичния сектор - въпроси и отговори

 •  

  Тема 1 – Организация на сч-то в публичния сектор

  Въпрос 1: Определете обхвата на публ.сектор.

  Представлява съвкупност от националните, правителства, регионални структури на властта (държавни, провинциални, териториални), местните власти (градски, селищни), както и свързаните с тях управленски ведомства (агенции, бордове, комисии и предприятия) Държавните стопански пр-я се изключват от обхвата на публ.сектор.

   

  Въпрос 2: Ко предприятия могат да се определят като предприятия на публ.сектор?

  Това са предприятията, които се явяват юрид. лица от непроизводствената сфера, разходите на които се покриват изцяло или частично от бюджета. Не създават национален доход, а същият се усвоява, след като вече е бил създаден в други народностопански сфери. Такива пр-я могат да бъдат свързани с транспорт, култура, здравеопазване, образование, правителствени организации, местни органи на управление и др.

   

  Въпрос 3: Класифицирайте пр-та от публ.сектор по избрани от вас критерии.

  Според зависимостта им от финансиране от външни източници:

         пр-я на пълна бюджетна издръжка

         пр-я на смесено финансиране

  Според мащаба им и значимостта им:

         пр-я с национално значение

         пр-я с териториално значение

  Според това, в коя област функционират:

         пр-я от сферата на здравеопазването

         пр-я от сферата на образованието и науката

         пр-я от сфера на съдебната власт

   

  Въпрос 4: Дефинирайте счет. Система в пр-та от публ.сектор.

  Тя може да бъде дефинирана като основен механизъм за отчитане, контролиране, анализиране и прогнозиране на дейностите на бюджетните единици. От тук идва голямото й значение за мениджмънта на обществения сектор. Чрез счет. система се осигурява информация за нуждите на управлението на бюдж.организации.

   

  Въпрос 5: Къде са определени общите изисквания към организацията на сч-то в публ.сектор?

  Общите изисквания към организацията на сч-то в бюдж. Предприятия са обект на нормативно регламентиране в Закона за счетоводството. С ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите се въведоха Националните счетоводни стандарти за публичния сектор. В тях са възприети основните принципи, регламентирани в Международните стандарти за фин. Отчети и в проекта за Международните счет.стандарти за публ.сектор.

   

  Въпрос 6: Кои са основните принципи при организацията на сч-то в пт-та от публ.сектор?

  Принцип на”действащото предприятие”, принцип на “предимство на съдържанието пред формата”, принцип на “документална обоснованост”, принцип на “съпоставимост м/у приходи и разходи”,  принцип на “текущо начисляване”, принцип на “вярното и честно представяне, принцип на “достоверното представяне”, принцип на “същественост”, принцип на “независимост на отделните отчетни периоди”, принцип на “историческата цена”, принцип на “стойностната връзка м/у начален и краен баланс”, принцип на “възможното запазване на счет. политика”, принцип на “отказ от компенсиране”.

   

  Въпрос 7: Кои са основните специфики в организацията на сч-то в пр-та от публ.сектор?

  Счет. отчетност на всички бюдж. пр-я трябва да се организира и реализира като отчетен процес в следните направления:

         група “Бюджети” – включват се активите и пасивите, приходите и разходите, свързани с бюдж. дейност на пр-то;

         група “Извънбюджетни сметки и фондове” –всички отчетни операции, свързани с извънбюдж. с/ки и фондове, формирани в бюдж. пр-тие.