Счетоводство на предприятието

 •  

  РЕФЕРАТ

   

  По

  Счетоводство на предприятието                                                                 

   

  Тема:  

   

   

  Във основа на избран от Вас годишен финансов отчет на индустриално предприятие,разработете Реферат ,който да има следния обхват и структура:

   

  1.Същност,съдържание и предназначение на финансовия отчет

   

  2.Характеристика на счетоводния баланс

   

  3.Показатели за анализ на финансовото състояние на избраното предприятие

   

  4.Оценки,изводи и конкретни предложения относно анализираните показатели

   

   

   

   

   

   

   

   

  Съставянето на годишния финансов отчет на предприятието все повече се откъсва  от познатите ни подходи и схеми.Като се спазват принципните изисквания на съответните стандарти, при съставянето на отчета трябва да се усигури действително пълната и необходима информация.Това особенно се отнася към годишния финансов отчет, което трябва да бъде напълно изразено, за да се поднесе на ‘’читателите’’ си онези данни, без които той не би могъл да направи своите заключения и да вземе точни и адекватни решения.Годишният финансов отчет е цяла система от изчисления,преоверки и куп икономически операций, за крайното му съставяне при приключването на период от време,било то месец или година.Годишният финансов отчет също е носител на голямо количество разнообразна и достоверна резултатна счетоводна информация за целокупната дейност на счетоводните действия на предприятие-производствена,търговска и финансова-икономическа, за качеството на работа на неговото производство.Цялостното обобщаване и логическото преобразуване на всичката счетоводна информация всъшност представлява процесът на годишно счетоводно приключване.

  Съшноста на годишното счетоводно приключване, една от най-характерните особенности на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопански факти, явления и процеси.Непрекъснато се обуславя от непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност.За да се установи имущественото и финансовия резултат на предприятието е необходимo данните от счетоводството да се представят в статично състояние.Това се постига посредством извършване на годишно счетоводно приключване.Следователно счетоводнотo оприключване се състои във временно прекратяване на записванията по счетоводни сметки(към определен момент) с цел да бъдат изведени синтезирани отчетни показатели,характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време.От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност.Поради юридически и най-вече фискални причини ,отчетният период съвпада с календарната година - 01.01.-31.12.Според периодите , за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно.В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва в края на отчетния период,във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет.За целите на вътрешнофирменото управление оперативният контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши – периодично приключване и на по-кратки периоди от време – месечно,тримесечно,шестмесечно или деветмесечно. Определението на професор д-р Иван Душанов в книгата “ Курс по счетоводство на предприятието “ за годишното счетоводно приключване е: “ Годишното счетоводно приключване може да се разглежда като специфичен процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината.”
  Създадената по този начин резултатна счетоводна информация се филтрира според информационните потребности на потребителите и, обобщава се и се синтезира в информационни масиви, създадени по икономическа еднородност и управленско предназначение. Такъв носител с комплексен характер е годишният финансов отчет.
  Следователно съгласно проф. Душанов годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово- счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година. От гледна точка на единния счетоводен процес той може да се разглежда и като продукт на заключителния етап на счетоводното отчитане – годишното счетоводно приключване “.

  Същност и предназначение на финансовия отчет.
  Финансовият отчет се състои от следните основни отчетни форми - баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал плюс приложение. Съществуват определени съответствия между основните отчетни форми по отношение на определени статии , представени в тези отчети. Тези връзки са следните:
  - балансовата печалба или загуба представена в баланса е равна на печалбата или загубата в отчета за доходите след приспадане на разходите за данъците,
  - сумите на паричните средства за предходния и текущия  отчетен период в баланса са равни на сумите па паричните средства в началото и в края на периода в отчета за паричния поток.
  - собствения капитал в баланса за предходния и текущия период е равен не на собствения капитал в началото и края на периода а в отчета за паричния поток.Годишният финансов отчет съдържа синтезирана информация  за активите, пасивите, приходите, разходите, реализирания финансов резултат, входящите и изходящите парични потоци и промените в собствения капитал за отчетния период.Основната цел на годишните финансови отчети е да задоволят определени информационни потребности на техните потребители. Потребителите биват две основни групи: вътрешни и външни. Към вътрешните потребители се отнасят персоналът, синдикалните организации, и ръководството на предприятието. Към външните потребители се отнасят инвеститори, заемодатели, доставчици, клиенти, данъчната администрация и други правителствени агенции.Общахарактеристика на счетоводниябаланс:Счетоводния баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа  групировка на имуществото на дадено предприятие  към точно определен момент и посредством паричния измерител.Като технически способ счетоводния баланс е таблица от две части. Лявата  част се нарича  АКТИВ, а дясната – ПАСИВ.Думата баланс има гръцки произход и означава равновесие, двублюдие, везни. Между сумата на актива и сумата на пасива на баланса трябва да има задължително равенство.Структура и съдържание на счетоводния баланс:съдържа балансови раздели, балансови групи и балансови  пера (статий).Балансови раздели – най-голямата структурна единица  и се образуват от еднородни балансови групи. Актива на баланса съдържа четири основни балансови раздела, а пасива – три раздела. Двете части имат и по един допълнителен раздел, който се нарича задбалансов.