Романтизмът и граф Монте Кристо

  • Романтизмът иГрафМонтеКристо

    Биткатазаромантизма

    На 25 февруари 1830 з. Взалатанатеатър„КомедиФрансез" вПарижстава нещонеобикновено. Партерътигалериятасапълнисбуйнимладежи, облеченипро-вокативно, снеобикновениискандалнипрически. Мяркат серозовиятфракизеленитепанталонинаТеофилГотие, отдалечесеразличаватграмаднатафигураибуйнатаприческанаАлександърДюма. Младитехорапредизвикателнопоглеждаткъмложите, къдетодостолепно* семъдрятголитетеметаинатруфенитеперукиназастъпницитенакласицизма. Честопрокънтявавикът: „Долуплешив-ците!"... Предстоипремиератанапиесата„Ернани". Неин авторемладиятВикторЮго, вожднаприсъстващата скандалнагрупаирадетел* зановипринципивлитературата, оповестениотнеговпредговоранатворбатаму „Кромуел". Краятнатовапредставлениееитриумфна новатаестетика, нановитетворци, нареклисебесиромантици. Теидват, задасменятвдуховнотопространствоизживелитевреметосипринципинакласицизма, даразчупятстрогитерамкинанормативнатаестетика, давъз-вестятпобедатаначувствотонадхладнияразум.

    ФренскатадумаготапИзтеотвеждакъмиспанскатаготапсе(всреднитевековетаканаричатиспанскитероманси, аследтова -рицарскитеромани), коятоследXVIII в. означава„странно", „фантастично", „живописно". Стованазваниееопределеноновотонаправлениевлитературатаи изкуството, коетосепротивопоставянакласицистичнотоизискванезаспазваненастрогиправилаинормииутвърждаваосвобождаванетооттях. Епохатана романтизмасеотличавасразцветналитературатаиседноново, особеноотношениекъмобщественитеинравственитепроблеми. Вместосухотоирационалноосмисляненасветаромантицитепрокламират* тържествотоначувството. Интересуватгивсичкистрасти - отнай-чиститедонай-низките. Предметнатворческотоимвниманиесакактолюбовтавъввсичкитейпроявления, чувствотозадостойнство, крайнотосвободолюбив, такаиалчността, завистта, користолюбието, стремежъткъмвласт. Непрекъснатотоуспоредносъжи-телстванемеждутезистрасти, противопоставянетопомеждуимпредопределяиеднаотнай-характернитечертинаромантическотоизображение - ярките контрасти, съчетаванетонакрайнитепротивоположности. Интересъткъмсилнитечувства, къмвсепоглъщащитеизживяванияесъвместенсатмосфератана подчертанатайнственост, породенаотдвижениятанадуха. Повишенотовниманиекъмнеповторимото, уникалнотовчовешкаталичност, култъткъминдивидуалнотосасреднай-характернитебелезинаромантизма.