Робинзон Крузо

  • РобинзонКрузо“ епървиятреалистиченроман в английскаталитература. Тойразкриваусилиятанаедингерой-рожбанасвоетовреме.НепримиримиятдухнаРобинзон е изцяло в съответствие с духанаанглийскатабуржоазия, която в XVIII в. Стремителнотърсиновиизменениянаматериалнояпросперитет.Задапридаденасвояромандокументалност“ ,Дефополага в основнатамуеднадействителнаистория, и заощепо-голямадостоверностпредставязначителначастоттекстаподформатанадневник. Описаниялипсват, нократко и лаконичносаприсъедаденимногосъбития и факториотбитовотоежедневиенагероякорабокрушенец.Авторътнеразкриваемоционалниясвятнасвоягеройпредставазанеговиречувствачитателяттрябвадасиизградисам с по-мощтанавъображението.Засметнанатовароманът е наситен с размислитенагероя, коитопредставятединмногоинтелигентен и високонравственчовек.В същотовреметой е скромен, искрен и пресметлив- истинскипредставителнаанглийскатабуржоазнакласа.Д.Дефоизползвапопулярниямотивзапътуването, задапоставигероя в еднаизолирана, непознатасреда, къдетотойможедареализираидеитесизаприподосъобразебконтактначовекасъссвета.РобинзонКрузо е примерзаестественчовек“, завърналсе в лонотобапървично-природнотокатоединственавъзможнасреданаизграйданеначовевкимоделнасъществуване, откъснатотобщественитедогми.ПървоначалнатажитейстацелнаРобинзондавидинепознатиземи и данатрупасъстояние- претърпяванеочакванобрат.Романтичнитепокривиполучаватреализация, ноефектът е обратен.Непознататаземясеоказвапустостров, а богатството- абсолютбоизлишно.Останалсамнаострова, героянеизпада в униние.Преднегонестойвъпросътдалидапродължидасъществува, а какданаправитовасъществуванепълноценно.Поставен в екстремалниусловия, тойе пренудендапреоткриезнанията и умениямкоитолежатдълбоко в културнатапаметначовечеството.С ценатананепосилентруд и неугасващоптимизъмсъздаваединновсобственсвят, в изгражднетонакойтосеотразяватвсичкиетапиначовечешкатацивилизацияотдивачествотодонай-новотобуржоазнообщество.В началотонасвояпрестойнасамотнияостровРобинзон е самосъбирачнаплодове, човек ,койтосехраниединственоотслучайноподнесенатаотмайтака-природахрана.В началотонасвояпрестойнасамотнияостровРобинзон е самосъбирачнаплодове, човек ,койтосехраниединственоотслучайноподнесенатаотмайтака-природахрана.ЧрезпостижениятамуДефодоказвауникалносттаначовешкатаприрода и утвърждаваправотоначовекададоминиранадприродата и обществоточрезсилатанасвояразум.ЗаРобинзон е важнонесамодаимапокривнадглавата.Тойполагаметодичниусилиядавнесе в примитивнотожилищекрасота и уют.Изработвасвоймоделгрънчарскоколело и с многотърпебуеузвайваглиненидомакинскисъдове, катоособеномногосегордеесъссаморъчнотоизмайстореналула.ДалечотцивилизациятагероятнаДефонегубисвоетоестетическочувство.Влагацялотосиумение, заданаправислънчевчасовник, коженчадър, маса, дасиушиедрехи.В изработенаотнеговещсъбуждаумилениетому.И макарче е невъзможнодапостигнеизяществотонафабричнитестоки, изпитваистинскоудоволетворениеоттрудаси, т.ечувствагокатоистинскотворчество.