Разред Соколоподобни (Falconiformes)

 •  

  Р Е Ф Е Р А Т ПООрнитология

  На тема:

  Разред Соколоподобни (Falconiformes).

  Сем Ястребови (Accipitridae).

   

  Разред Соколоподобни

  Falconiformes

  Разреда обединява 3 семейства които включват едри, средно големи и дребни видове с къс, здрав и закривен надолу клюн, къса шия и крака с остри нокти. Срещат се в равнини и планини.

  Семейство Ястребови (Accipitridae)

  Средно големи и дребни видове с къси широки крила и дълга слабо заострена опашка. Оперението е сиво или кафяво. В кацнало положение тялото е изгърбено, главата малка, а опашката е значително по дълга от крилата. Летят с редуващ се махов и планиращ полет. Дребните видове наподобяват кукувицата но се отличават по формата на опашката и характера на полета.

   

  Малък креслив орел

  Aquila pomarina

   

  Морфологично описание:

  Дължина на тялото му е 60-65 см. Размаха на крилата е 140-150 см. Диморфизъмът му е възрастов. Цялото му тяло е със светлокафяво с пурпурен блясък оперение,  главата е светлокафява, горната част и е по-светла. Вратът и шията са тъмнокафяви, клюнът е сивочерен, краката жълти а очите жълтокафяви.

  Разпространение и местообитание:

  Среща се в почти цяла България (Северна България, Черноморието, Южна България).Ареалът на вида обхваща две големи области:

  Първа област: от долината на р. Елба до Украйна, Белорусия и Ленинградската област, на юг – Балканските страни, Мала Азия, Турция, Кавказ и Иран.

  Втора област: п-в Индостан до Бирма.

  Предпочита широколистни и смесени гори, близо до речни долини, езера, блата и ливади.

  Биология:

  Малкият креслив орел е прелетен вид, който се храни предимно с дребни бозайници или подобни по размер на тях плячка.  Гнездото си строи по дървета, понякога заема и чужди гнезда. Снася най-често 2 яйца. Годишно отглежда едно люпило.Обикновенно в най-ранните гнезда малките се излюпват към края на май, а през втората половина на юли и август излитат. При миграции образува разредени ята в смесени групи с мишелови, кани и други видове орли.На територията на България е защитен от закона вид.

  Природозащитен статус:

  Малкият креслив орел е застрашен вид. Отрицателно действуващите фактори са изсичането на вековните гори особено в равнините. Влошаването на хранителната база от пестициди. Изтребването, залагането на капани и примамки. Видът е защитен от закона за лова като е предвидено обезщетение 300лв за обит екземпляр. Необходимите мерки за опазването на вида  са повишаването на природозащитната култура на населението и строгото прилагане на санкциите за отстрелване на забранени и защитени видове.

  Царски орел

  Aquila heliaca

  Морфологично описание:

  Mного едра граблива птица с почти изцяло чернокафяво оперение (младите са охристожълто-кафяви) и с различно големи при различните индивиди бели петна на плещите.Дължината на тялото му е 72 — 80 cm, размаха на крилете 180 — 200 cm и тежи 2,5 — 4,5 kg.

  Разпространение и местообитание:

  В България видът се среща в Стара планина, Средна гора, Родопите, и Лудогорието. Ареалът на вида включва – Централна и Югоизточна Европа, Южна Русия, Средна и Западна Азия, Северозападна Индия. Обитава равнини и полупланински места, но се е отдръпнал в планинските и слабо населени райони на страната. В близост до гнездата се намират открити пространства с тревиста растителност, където изобилстват лалугери и други дребни гризачи.

  Биология:

  Храни се основно с лалугери и други дребни гризачи.Гнезди на високи дървета в покрайнини на гори, често в събеседство с горски пътища. Сред гората – близо до поляни или единични дървета, край селища и ниви. Всяка двойка има няколко гнезда, които периодично сменя.
  Възрастните птици са постоянни, като само при много сурови зими напускат гнездовите територии.