Растителни органи - видове и произход

  •  

     

     

    Растителни органи - видове и произход

     

    Органът е част от растителното тяло, структурно и морфологично специализирана да изпълнява определена функция.

     

    Растителните органи се разделят на две основни групи:

    1        вегетативни и

    2          размножителни.

     

    Вегетативните органи изпълняват

             основните функции на хранене и обмяна на веществата,

             чрез тях се осъществява растежа и развитието на отделния индивид.

             Те не са свързани с половото размножаване, макар че могат да участват в т.н. вегетативно размножаване.

    Основните вегетативни органи са

             - корен,

             -стъбло и

             -лист

     

    Репродуктивните органи са предназначени  за половото или безполовото размножаване.

             При покритосеменните растения към тях се отнасят цветът и неговите производни- семето и плодът.

     

    Вегетативни органи.

             Тялото на многоклетъчните растения, диференцирано на корен стъбло и листа се означава като кормус.

             Едноклетъчните и многоклетъчните тела, при които липсва такава диференциация се означават като талус. Талусни са всички водорасли, макар че при някои има кореноподобни  и стъблоподобни части.

             Възникването на вегетативните органи е свързано с прехода към сухоземен начин на живот.

    Формиране на органите в онтогенезата

             Основните вегетативни органи на всяко семенно растение са заложени в зародиша на семето му.

             То започва развитието си от покълването на семето, което става при определени външни условия: подходяща температура, влажност, аерация и пр.

             В зрялото семе зародишът е морфологично разделен на зародишно коренче, зародишна пъпка и семедели.

             При покълването на семето се образува поник, от който се развиват зародишните и се залага развитието на другите органи.

             Процесът на залагане и развитие на органите се нарича органогенеза. Тя продължава през целия живот на растението.