Растерна графика

 • 14     Растерна графика

  Прирастернатаграфика изображенията се представят катосъвкупностотточки (пиксели), подреденивправоъгълнаматрица (решетка). Нейнитеразмериопределятт.нар. разделителнаспособностнаизображението.Разделителната способност се дефинира с броя на точките в един инч (при печатане) или с броя на пикселите в инч (ако изображението е предназначено за работа върху екрана). Тясепредставячрезозначението dpi (dots per inch - бройточкинаедининчразстояние). За всяка точка от изображението се съхранява информация във файла, който го съдържа. Това е информация за нейното местоположение в решетката и цвета, който притежава.

  Всекипикселможедасъдържасамоединцвят. Цветът на всеки пиксел е дефиниран отделно. Изображенията, които имат по-малкоцветове, сенуждаятотпо-малкоинформациязапиксел.Изображение, коетоеединственовчерниибелипиксели, сенуждаесамоотединбайтзавсекипиксел.

  Недостатъци:

    създават се големи по обем файлове.

    невъзможност да се увеличават и разглеждат детайлите – при извършване на това се увеличават точките и се получава изкривяване на изображението. Този ефект се нарича пикселизация.

  Растерните изображения се използват основно за разработка на електронни и печатни материали, като оригинала се вкарва за обработка, чрез скенер и се обработва чрез графичен редактор.

  1.     Векторна графика

  При векторната графикаформатът на графичния обект се определя от математически формули, т.е изображението е съставено от множество обекти изградени от вектори. Основен елемент е линията, която може да бъде права или крива.От съчетанието на няколко линии се получава формата на даден обект в изображението.

  При визуализиране на екрана програмата по формулата изчислява вида на обекта и след това го представя. Тъй като в процеса на работа се използват самите обекти, затова този тип графика се нарича още обектно-ориентирана.

  Предимства:

    малъкобемнаизходниятфайл;