Пътят към свободата

 •  

  ПЪТЯТ  КЪМ  СВОБОДАТА

  /глобална  тема, която ще се разработва чрез конкретни въпроси/

  1.      Да пожелаеш свободата.

  2.      Да изстрадаш нравствено свободата.

  3.      Да извървиш пътя към Голгота – трагичните и героичните измерения на подвига.

  ДА  ПОЖЕЛАЕШ  СВОБОДАТА

  /”Майце си”, “Към брата си”, “Делба”, “Елегия”, “До моето първо либе”/

  САМОТАТА НА БОТЕВИЯ ЛИРИЧЕСКИ ГЕРОЙ, РАЗКРИТА В СТИХОТВОРЕНИЕТО “Майце си”

   

  1.     ЖИТЕЙСКИ И ЕМОЦИОНАЛЕН МОМЕНТ В ЖИВОТА НА БОТЕВ, ПОРОДИЛ СЪЗДАВАНЕТО НА СТИХОТВОРЕНИЕТО:

  А/ плод на носталгичните чувства на усещащия се като изгнаник в Одеса 19-годишен младеж;

  Б/ ранна, младежка творба, което обяснява основния тон на печал, отчаяние, отказ от действие, нехарактерни за борческия дух на Ботевата поезия.

  2.      КОЙ Е ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ НА СТИХОТВОРЕНИЕТО?

  А/ младият човек, търсещ пътя, ориентирите в своя живот в момент, когато е отделен от своя родов свят; / изясняване на опозицията свое – чуждо; В КОЙ МОМЕНТ ЧОВЕК СЕ ЧУВСТВА САМОТЕН? – относителното понятие “самота” – когато осъзнава, че е ограничен в своята свобода – добре изяснено в Учебника на В.Ст./

  Б/ неназован герой, който можем да идентифицираме с лирически Аз.

  3.     ЗА КАКВО ГОВОРИ ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ? –/ една лирическа творба може да говори само за чувствата на героя/ - самотност, неразбиране, раздвоеност

  4.      КАКВО КАЗВА ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ? -/темата/- да се цитират конкретни стихове

  5.  КОЕ ОПРЕДЕЛЯ ЧУВСТВОТО НА САМОТНОСТ У ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ?

  А/ драмата на самотника, отделен от родното си място;

  Б/ търси перспективите на своето битие;

  В/ липсата на ясни ориентири в живота, което го прави нещастен, отчужден от всичко, което го заобикаля;

  Г/ търси причините за своето нещастие в майчината клетва;

  Д/ стремеж към възстановяване на хармонията на родовия свят чрез връщането към близките.

  6.  КОЯ Е ИЗБРАНАТА ОТ БОТЕВ ФОРМА НА ТВОРБАТА? КАКВО СЕ ПОСТИГА?

  А/ въображаем диалог с майката;

  Б/ постига се по-голяма интимност, искреност при разкриване на чувствата; осъществява естествената човешка потребност от близост и контакт; вечно живото чувство на любов и вяра в майката остава, но УСЕЩАТЕ ЛИ ТРАГИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТОВА ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО “МАЙЦЕ СИ”?

  В/ образът на майката в митологичен план се възприема като свръхценност; според Г.Гачев “ приматът на Майката по отношение на Бащата е безусловен. И това е характерно за българското мислене.” СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ТОВА МНЕНИЕ? ЗАЩО?

   

  7. Структурата и съдържанието на стихотворението разкрива усложнено поетическо мислене, неочаквани парадоксални зависимости. КОИ СА ТЕ?

  А/ непонятните на пръв поглед родителски обвинения и клетви като че ли предизвикват фаталните стечения на обстоятелства в живота на героя/ 1. строфа – 3.-4. стих/;

  Б/ нелогичността на ситуацията се подсилва от несторената вина / 2. строфа/;

  В/ трагическият резултат е налице – опропастена младост, несбднати мечти.

  В контекста на творбата са противопоставени два свята – разрушеният и вечно жив родов свят и социалният свят. Това е драмата на самотника, който е отделен от родното място, търсейки перспективи в битието; той се чувства дистанциран от всичко, което го заобикаля, но тази дистанция е и пространствена, кореспондира с опозицията свое – чуждо. Тази опозиция отвежда към мисълта за бъдещата смърт, тъй като героят е изведен от границите на личното пространство.

  8. КОЕ ОПРЕДЕЛЯ ДРАМАТИЗМА В ОБРАЗА НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ?

  А/ потресът на младежа от обречеността и предстоящата гибел - /3.строфа-3.-4.стих/-

  Използваният от Ботев експресивен глагол “тлея” загатва за душевното състояние на героя, дължащо се на душевните му тревоги. Така се прокарва идеята за самотата на Аза – присъща на неориентираната личност, и идеята за противопоставянето на ранната смърт, независеща от волята и желанието на човек.

  Б/ мъчителните душевни терзания въвеждат и мотива за раздвоеността - /3.-4.строфи/-категоричността на външните постъпки не загатва за самотността на героя; умело прикрива болката си, защото не намира утеха, но това поражда чувството за нарушена хармония, за безцелно пропилян живот.ОТКРИВАТЕ ЛИ ПРОТИВОРЕЧИЕ, СМИСЛОВИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ “МИЛИ ДРУГАРИ” и “ПРИЯТЕЛ НЯМАМ”?

  6.     Присъствието на майката в стихотворението е абсолютно мълчаливо /както в“На прощаване”/МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СИТУИРА НЕЙНИЯТ ОБРАЗ? КАКВИ СА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАЙКА И СИН?