Психология на обучението

 • ПСИХОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

  ЛЕКЦИИ

   

   

   

  18.Памет-съд.,процес,същност…

  Паметта е форма на психическо отражение на действителснотта. Изразява се в запомняне,съхраняване И възпроизвеждане на опит.Съдържанието на псих.отражение са образи на предмети И явления,възприети по-рано. Не може да се осъществи познавателна дейност без резултатът да се запомни,съхрани И възпроизведе,когато е нужно.

  Електронната памет позволява на хората, не само да съхраняват много информация,но И да я търсят бързо И удобно. Но учениците трябва да продължават да се упражняват в запомняне,съхраняване И възпроизвеждане на учебния материал,защото това е основа за развитие на всички познавателни процеси,за творчеството в процеса на обучение И извън него.

  Но има промени,които научно-техническата революция налага:учебните програми да се освободят от фактологическия материал,ненужен за психическото развитие на ученика;да се облекчи натовареността на паметта на ученика; ученикът да се научи на  похвати за диалог със ср-ва на изкуствената инф. И памет.

  Типове човешка памет:

  -в зависимост от типа материал за запомняне,съхраняване И възпроизвеждане,паметта бива:вербална,образна,двигателна И емоционална.В зависимост от това едни уч-ци запомнят по-силно или по-слабо образи ,движения или преживявания;

  -в зависимост от анализатора(сетиво,проводникови нерви И мозъчен център),паметта бива:зрителна слухова или осезателна.Анализаторът взема най-голямо участие в запомнянето,съхраняването И възпроизвеждането;

  -в зависимост от времето за съхранение на инф-та,паметта бива:кратковременна(задържа инф.до 30 сек.) И дълготрайна (съхранява инф за неограничено време).Кратковременната памет се характеризира като пряка И непосредствена,а дълговременната като опосредствена И  систематизирана,изискваща умествено напрежение.

   

  ЗАКОНОМЕРНОСТИ на запомнянето,съхраняването,възпроизвеждането И забравянето в обучението

  Нагледно-образното запомняне,съхраняване И възпроизвеждане се откроява ярко.Учебният process ще има ниска ефективност,построен само върху слуховата памет на учениците, но ако е построен с предимство върху нагледно-образната памет-резултатите ще бъдат високи.

  Големият по обем И труден учебен материал се запомня И съхранява при условие,че за неговото изучаване се отделя повече време И повече волеви усилия. Отсъствието И недостатъчността на времето може да даде неблагоприятно отражение,както върху качеството на запаметяването,така И върху цялостното психическо състояние на ученика.

  За да се запомни по-бързо И по-трайно определен учебен материал,непременно трябва да се свърже с интересите на учениците.Ако не се свърже с интересите на уч-cite,трябва да се свърже с преживяване на положителни емоции,защото те мотивират познавателната дейност на учениците.

  Убеждението,че колкото повече пати се прочете учебния материал,толкова по-добре ще се запомни,не е вярно.Доказано е, че най-ефективния начин за запомняне е,когато се разказва след четене.

  В учебно-възпитателната работа се използват различни похвати,които психологията нарича “мнемически”.Някои от тях са:асоцииране чрез сходств;осмисляне на уц.план чрез класификация;осмисляне чрез доказване;редактиране;чрез изолиране на външни дразнители и др.

   

   

   

   

  19.Псих.условия за формиране качества на паметта

  Общи условия за развитие на паметта:

  -Организацията на учебно-възпитателния process,която се характеризира с оптималност на отношението между рационалното И емоционално,на продуктивно И репродуктивно,на диференциация И интеграция,на волеви И неволеви форми на обучение, неминуемо води не само до усвояване на уч.материал, до общо развитие на учащите се,но И до формиране на качества на паметта;

  -Правилното структуриране на уч.материал в уч.програми има голямо значение,както за резултата от обучението,така И за развитието на качествата на паметта на учениците. В това отношение най-голямо е значението на логическото структуриране на всяка отделна тема,на всеки отделен урок.

  -Учебно-възпитателния process осигурява положително отношение на учениците към уч. дейност,което е най-широката мотивационна основа  за възприемане на задачите за запомняне във всеки урок,за формиране качествата на паметта;

  -Важно условие за развитие на качествата на паметта е установяването на оптимално взаимодействие  И участие в общуването на волевата И неволевата памет. Тези форми на взаимодействие  имат своя определена функция в познавателната дейност на човека. Неволевата памет необосновано се отнася само към ранните етапи на детското развитие или към учениците с отклонения в своето развитие.;

  -Значение за развитието на качествата на паметта  има организацията  на повторенията И упражненията. Особено голямо значение има подчертаването  (логическо, интонационно) на онова най важно, което учениците трябва да запомнят в първите 30 сек. на възприемането т.е.  – в диапазона  на оперативната памет ;

  -Важно значение за резултатите от запомнянето, съхраняването И възпроизвеждането имат мнемическите похвати, които ученикът използва .Трябва  да се има  предвид , че тези похвати се изграждат по всяка учебна дисциплина. съгласно изискванията на интегралния подход.

  -Съблюдаването на зависимостта между обема И трудността на материала И времето, необходимо за неговото усвояване, е главно условие, за да може учебно- възпитателния процес  да влияе върху развитието на качествата на паметта ;

  -Формирането на умения  за диалог със съвременни средства  И източници за информация И особено достъпът  до информация в  Интернет, издига възможностите на обучението да влияе върху  развитието на паметта като способност на ученика.;

  -Особено значение за развитието на качествата на паметта има обработката на мнемическите единици  за преминаване  от краткотрайна в дълготрайна памет. Много  е важно какво се прави  с учебния материал до 30-та сек. И непосредствено след това, т.е. когато започва периодът на дълготрайната памет. От мнемическите действия по-нататък ще се определи в каква степен  И какъв обем от  запаметеното ще остане завинаги, какъв за  по -кратко време  И какъв ще бъде забравен.

   

   

  20.Вниманието –главно условие за ефективна учебно- възпитателна дейност

  -Вниманието се дефинира като неволева И волева насоченост  И съсредоточеност на психичната дейност към определен обект. Докато при възприемането  се преработва разнообразна информация , постъпваща отвън  И отвътре , то вниманието филтрира  само онази  част от нея , която реално може да бъде обработена. Вниманието като задължително условие  за всяка психична дейност протича в три форми: неволево /пасивно/  внимание , което осигурява съсредоточаване на психичната дейност чрез силата И значимостта на сетивните качества  на предметите , явленията И процесите, към  които тя е насочена; волево /активно/ внимание , което съсредоточава психичната дейност чрез волевите усилия И мотивационната система на личността ; следволево - внимание ,което осигурява съсредоточаване  на психичната дейност чрез подбудителна сила  на навиците  И увлечеността  на личността в съответната дейност .

  Вниманието осигурява приемане И пропускане на информация последователно или едновременно в зависимост от интересите , мотивите, установките на учениците  И от целите , които учителят поставя И реализира в конкретния  учебно-възпитателен процес .

   

  - Качества на вниманието с особено значение за уч.дейност

  -Устойчивостта се изразява в продължителното задържане на вниманието върху един И същ обект,върху една И съща задача.Това може да се постигне,както чрез неволево,така И чрез волево съсредоточаване. Колкото по-големи са учениците,колкото по-различни са интересите И волята им,толкова по-голямо е участието на волевото внимание,толкова по-развита е неговата устойчивост.