Психологически измервания

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

  по

  Психологически измервания

   

  Психологическото измерване е метод зарегистрация на състоянието на обекта на изследване и изменениятя в това състояние, като отговор на експериментално въздействие. На основата на теорията на измерването се изграждат психологоческите тестове, представляващи опростена и съкратена по време процедура на психологическо измерване, за целите на изследователска и практическа дейност.

  Психологическото измерване се означава като съставна част от психологическия експеримент.За разлика от експеримента, при измерванетопсихологътсеинтересуваотоценяванияобект и съотнасянетомукъмопределенкласилиточканаскала.Измерването е елемент от експеримента и поради тази му неотделимост някои автори го отъждествяват с него.

   

  II.. Изследвано лице А1

  1. Скала за самооценка на Спилбъргър I – личностна тревожност

  2. Тест за интелигентност Кетел

  3. Многофакоторен личностен въпросник – FPI

  4. Скала за самооценка на Спилбъргър II – ситуационна тревожност

   

  III. Изследвано лице А2

  1. Скала за самооценка на Спилбъргър I – личностна тревожност

  2. Тест за интелигентност Кетел

  3. Многофакоторен личностен въпросник – FPI

  4. Скала за самооценка на Спилбъргър II – ситуационна тревожност

   

  IV. Изследвано лице А3

  1. Скала за самооценка на Спилбъргър I – личностна тревожност

  2. Тест за интелигентност Кетел

  3. Многофакоторен личностен въпросник – FPI

  4. Скала за самооценка на Спилбъргър II – ситуационна тревожност

   

  V. Изследвано лице А4

  1. Скала за самооценка на Спилбъргър I – личностна тревожност

  2. Тест за интелигентност Кетел

  3. Многофакоторен личностен въпросник – FPI

  4. Скала за самооценка на Спилбъргър II – ситуационна тревожност

   

  VI. Изследвано лице А5

  1. Скала за самооценка на Спилбъргър I – личностна тревожност

  2. Тест за интелигентност Кетел