Произход, роля и същност на парите

 •  

  Произход, същност, функции и роля на парите

   

  1.1.  Същност, функции и роля на парите

   

  Паричните отношения са изучавани от хилядолетия, което обуславя значителния интерес към теорията на парите и огромния обем литература, посветена на тази научна дисциплина. Парите винаги са били основна категория във финансовата наука и източник на очарование в много сфери на обучението, които са били описвани и анализирани от множество антрополози, философи, историци и икономисти. Изясняването на същността на парите по традиция е логическо начало на всички трудове в областтана теорията на финансите.Изучаването им има централно значение, тъй като позволява да се разбере взаимовръзката между парите и деловата активност, инфлацията, бизнес циклите, финансовите кризи. Както отбелязва Алфред Маршал: “Парите са главният стълб, около който концентрира своето внимание икономическата наука. Това се обяснява ... с факта, че в света, в който живеем, те служат за единственото удобно средство за измерване на мотивите на човешката дейност в широки мащаби[1].

  Възникването на парите от преди повече от пет хилядолетия бележи нов момент в развитието на човешкото общество. Те възникват в резултат на развитието на стоковото производство, обращението и общественото разделение на труда. Оттогава досега парите са неизменен спътник на цивилизацията и движеща сила на икономиката.

  Понастоящем думата “пари” се употребява ежедневно по много начини, в общ план имайки различен смисъл от нейното значение в сферата на теорията на парите.Поради това дефинитивната характеристика на парите е може би най-богатата и многообразна в икономическата наука. В редица литературни източници парите се отъждествяват с дохода и богатството. През 1776 г.Адам Смит пише, че “богатството и парите... в обикновения език са смятани във всяко отношение за синоними.”[2]

  Съвременният икономист не разбира така парите. В модерната икономическа теория, както и в трудовете на Адам Смит, богатството се създава в реалната икономика от производството и размяната на стоки и услуги. Парите имат две ясни и отделни роли тук – за улесняване на акта на размяната и за изразяване на общата единица на стойността на различните стоки.Последната употреба касае различието, което се прави в икономиката между “реалните” и “паричните” (номиналните) стойности.  Поради това богатството може да се изрази чрез понятието за парите, но “парите” и “богатството”, разбира се, не са синоними.

  Мнозина смятат, че пари са банкнотите и монетите, и са прави. В икономиката обаче се налага строго разграничаване на отделните понятия. Докато говорят за парите повечето хора имат предвид банкнотите и монетите, докатоикономистите парите разглеждат всички активи, с които е общоприето да се заплащат стоки и услуги и дасе погасяват задължения. Тук се включват наличните пари, банковите депозити, пътническите чекове и други активи, които могат да се използват като средство за плащане. Друга общоприета дефиниция на парите казва, че пари са всички онези активи, които изпълняват функциите на парите.