Програмен продукт - Трудови договори - за работа под Windows

 •  

   

  КУРСОВА РАБОТА

   

  НА ТЕМА :

   

  ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

  за работа под WINDOWS

   

   

  Въведение:

   

  Този програмен продукт е създаден с цел да се въвежда и съхранява  информация за всички сключени трудови договори , тяхното изменение и прекратяване . Данните, които се въвеждат чрез настоящия продукт се представят в териториалните поделения на Националната агенция по приходите в точно определен формат .В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

  Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или за промяна на правната му форма (приложение № 5).

  Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. При едновременно изпращане на повече от пет уведомления за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет.

  За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

  От  05 януари 2007 г. се разпространява версия 1.0.0.2 на програмния продукт “ТРУДОВИ ДОГОВОРИ” за обхващане на данни от уведомления по чл. 62 ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от КТ, който работи под WINDOWS.

   

  Програмният продукт се разпространява по INTERNET или се получава от териториалните дирекции на НАП.

   

  Съдържание:

  3.Администриране

  4.Въвеждане на информация

  6.Експортиране на данни за предаване в НАП

  7.Печат

  8.Обновяване по Интернет

  9.Проблеми и решения

  10. Приложения

   

  1. Инсталация

   

  Програмата се разпространяа под формата на инсталационен файл blc_inst.exe. Заедно с инсталационният файл е приложен и MS Word файл с инструкция за потребителя за работа с програмата.

  Свалете от сайта на НАП инсталационния файл blc_inst.exe, и го стартирайте.

  Ще видите екрана от фиг. 1.1

   

  (фиг.1.1)

   

   

  Натиснете бутона <Напред> за да продължите с инсталацията във (фиг.1.1) и във (фиг.1.2)

   

  (фиг.1.2)

   

  Изберете директория, където желаете да се инсталира продукта, или натиснете бутона <Напред> за да инсталирате в предлаганата Ви директория по подразбиране.

   

  Можете да прекъснете инсталацията във всеки един екран, където е наличен бутон <Отказ> (фиг.1.1) (фиг.1.2) (фиг.1.3) фиг.1.4)

  (фиг.1.3)

  За да продължите, натиснете бутон <Напред> (фиг.1.3) – инсталационната програма се стартира и започва инсталиране на избраните опции:

   

  (фиг.1.4)

  След успешна инсталация, ще видите екрана от фиг. 1.5.

   

  (фиг.1.5)

   

  Натиснете бутона <Край> за да приключите работа с инсталационната програма.

  В случай, че е възникнал проблем по време на инсталиране на продукта, ще бъдете информирани с екран, различен от този от фиг.1.5. – запишете каква е грешката и се свържете със служител на НАП, за да получите разяснения и/или указания как да продължите в този случай.,

   

   

   

  2. Настройки

   

  Натсройка на програмата:

  Отидете в меню “Настойки”:

  (фиг. 2.1 )

                                                                   (фиг.2.1)

   

  Чрез екрана (фиг.2.1) се извършват настройките на системата за генериране на справки и отчети, в това число и печат на уведомленията по чл. 62 и чл.123 от КТ. В програмата е реализирана система за генериране на справки и отчети на макетен принцип – това означава, че всички отчетни форми са резултат от т.нар. файлове-макети. За да моежет да печатате справки от системата е необходимо във всяко едно поле (виж маркираното в червено) да има стойност. За целта натиснете съответните бутони <Избери...> и посочете файловете-макети, които програмата ще използва. В текущата версия на системата, е необходимо да зададете :

  -          За полето с етикет

  “Файл-макер за придружително писмо по чл.62” – файл с име: cover_letter_u62.rtf