Продуктова политика

 • “Продуктова политика”

   

  1. Обща характеристика

   

  2. Жизнен цикъл на продукта

   

  3. Асортиментна политика

   

  4. Продуктови атрибути

   

  5. Стратегии за развитие на продукта

   

  1. Обща характеристика

  Продуктова политика– разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива

   

  Продукт– всичко(стока или услуга), което удовлетворява определени потребности и може да бъде предложено на пазара с цел привличане на вниманието, придобиване или използване

   

  Продуктите могат да се разглеждат на пет равнища

   

  І ниво  (същинска полза)    - Доход, Сигурност, Ликвидност, Престиж

  ІІ ниво(първичен продукт)-Банков депозит с годишен доход между 3,5% и 5,5% и възможност  за теглене и довнасяне на суми през годината

  ІІІ ниво (очакван продукт)- Висок доход, лесна процедура по откриване и закриване на депозита, възможност за опериране с парите през срока на депозита

  ІV ниво (допълнителен продукт) -Марка, консултации, качествено обслужване

  V ниво (потенциален продукт) Възможности за използване на други услуги на банката с преференции или включване в програми за лоялни клиенти

   

  Наличието на споменатите равнища определя и обхвата на продуктовата политика

  а) решения относно продукта

         Потребителски параметри

         Количество (обхват)

         Качество

         Дизайн

  б)Решения относно асортимента и продуктовите групи

  в)Решения относно продуктовата марка

  г)Решения относно продуктовите атрибути

         Опаковка

         Сервиз (при материални продукти)

         Гаранции

         Резервни части (при материални продукти)

         Условия на предлагане

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Жизнен цикъл на продукта