Природо-географска характеристика на община Варна

 •  

   

  Катедра: Туризъм

   

   

   

   

   

  Тема: “Природо – географска характеристика на община Варна”

   

  1.Географско положение:

   

  Община Варна е разположена в източната част на Дунавската равнина на брега на Черно море на 465 км. от София. Административен, икономически и културен център на Североизточна България.Общината има 6 населени места:село Каменар, село Казашко, село Константиново, село Тополи, град Варна, село Звездица, с общо население към 15.12.2009 г. 361 079 души  Площта на общината е 237кв.км. от които град Варна и курортите заемат 80кв.км., 15кв.км. се падат на езерото, 61кв.км. с гъсти гори и 4кв.км. се падат на пристанището и магистралите. На север общината граничи с община Аксаково, на запад с община Белослав, а на юг с община Аврен.Център на Община Варна е третият по големина град в България – град Варна. В Община Варна има обособени 5 градски района ("Одесос", "Приморски", "Младост", "Владислав Варненчик" и "Аспарухово") и 5 кметства (Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново).

  Географското разположение на община Варна е предпоставка за развитието на инфраструктурния, икономически и демографски потенциал. Това се основава най - вече на геостратегическото местоположение което има общината. - наличието на значимия по своята същност естествен фактор - Черно море и свързаните с него морски и крайморски дейности. 

   

  2.Релеф:

   

  Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната й част е ситуирана в Дунавската равнина, а югозападната част попада в границите на Подбалкана. Централната част на територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и Авренското плато, от двете страни на Варненския лиман и канала "море - езеро". Средната надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. В нея е разположено Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския залив чрез изкуствен канал. Югоизточната част включва североизточните разклонения на Авренското плато, чиято височина достига малко над 200 метра. На север територията включва част от Франгенското плато, разположено между Варненската низина и долината на р. Батова. На север платото постепенно намалява височината си. На изток склоновете свършват със стръмен морски бряг, подложен назначителна свлачищна и абразионна дейност.
  .

   

   

   

  3.Полезни изкопаеми:

   

  Територията на община Варна е бедна на полезни изкопаеми - едва 5,73 % от общата й повърхност се използва за добив на полезни изкопаеми. 
  С важно значение е за стопанското развитие е находището на лечебна кал във Варненското езеро, запасите от която възлизат на 2 000 000 куб. м. Плавателният канал "Варна - Девня" застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за свойствата на това природно богатство. 
  На територията на общината се наблюдават още залежи на руда - най - вече на манган, открити в така наречената "Русларска свита", където са разкрити няколко рудоносни хоризонта. Газовото морско находище "Галата", разработвано от американската фирма "Петреко Сарл", има запаси от около 1.5-2 милиард куб. м. природен газ. Според концесионния договор, количество на добивания газ възлиза на около 400 млн. куб. м. годишно. Според други източници, находището на природен газ "Галата" да осигурява около 1.42 млн. куб. м. газ на ден или около 10 % от потребностите на българския пазар от природен газ. 
  В западната част на острова (между стария и новия канал море - Варненско езеро) е разработена кариера за пясъци от морско - езерен тип. Запасите са в пряка връзка с драгажните работи по поддръжката на плавателните канали и акваториите на пристанищата.