Природно-географска и административно-териториална характеристика на община Руен

 •  

  Съдържание

  1.   Природно – географска и административно – териториална характеристика на общинаРуен.

  2.   Анализ и оценка на степента на замърсявяне на околната среда.

  3.   Източници на замърсяване и мерки за опазване на околната среда.

  4.   Екологична политика на община Руен.

  5.   Изводи и препоръки.

   

   

   

   

   

  1.     Природно-географскаи административно-териториална характеристика на община Руен.

  Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос,  Смядово, Дългопол и Долни чифлик.  Общината е съставена от 42 населени места, от които най-големи са общинският център с. Руен (2409 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Звезда) са без постоянно население. Около 40% от територията на общината е селскостопански фонд и 52,4% са горски фонд.

  През територията на Общината тече р.Хаджийска, която е със стопанско значение.Община Руен се пресича от ж.п.линия Карнобат – Варна и третокласен асфалтов път по направлението Айтос-Провадия-Варна.Четвъртокласната пътна мрежа е с обща дължина 149 км.

  Местоположението на общината в източна Стара планина обуславя преобладаващо хълмист ралеф с нископланински облик, силно разчленен. Средната надморска височина е 302м.

    Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината на р.Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта  - хладна , лятото- горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла  .

    По данни от общинска администрация Руен населениетопо настоящ адрес в общината към 15 ноември 2004г. е 29 551 души, а гъстотата на населението е 43,4 души на кв. км., което е значително под средното за страната . Възрастовата структура на населението в общината е благоприятна за демографското развитие като в подтрудоспособна възраст са 6077 души , в трудоспособна възраст са 16693 души , а в надтрудоспособна възраст са 4780 души  .

  Община Руен е съставена от 42 населени места,две от които са напъно обезлюдени. Обособени са 38 бр. кметства и 1 бр. кметско наместничество.Централно селище и общински център е с.Руен.

  2.Анализ и оценка на степента на замърсявяне на околната среда .