Правна уредба в туризма

 • ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

  За всяко общество са нужни правила и закони да гарантират, че няма да накърняваме правата на другите.  Субективната граница се простира до там, до където стига границата на другите субекти, за да не накърняваме техните права.

  Йерархия на нормативните актове:

  -          Най-високо е Конституцията – има пряко приложение – директно могат да се извличат права.

  -          Закони

  Закон за туризма – видове, средства и начини за финансиране, условията и реда, по който се извършват турист.  дейности; контрол по спазване на нормативната уредба в областта на туризма

  Предмет на регулиране на законовата уредба в областта на туризма

  Предмет на Закона за туризма са обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяване на дейностите, свързани с туризма; както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

  Цели:

  1.      Да осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение

  2.      Да въведе единни критерии за извършване на туристически дейности

  3.      Да осигури защита на потребителите на туристически продукт

  4.      Да определи правата и задълженията на лицата, имащи отношения към туризма

  5.      Да регламентира контрола върху тур. дейности и качеството на тур. продукт

   

  Понятие за туризъмтова е съвкупност  от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други; осъществявани в тур. обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират тур. продукт

   

  Видове тур. дейности:

  1.      Туроператорска дейност и турагентска дейност

  2.      Хотелиерство и ресторантьорство

  3.      Туристическа дейност сама по себе си

  4.      Предоставяне на допълнителни туристически услуги

  Видове туристически обекти:

  1.      Средства за подслон (хотели, мотели, вилни и тур. селища)

  2.      Места за настаняване (пансиони, поч. станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги)