План за развитие на община Дулово

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У  В  О  Д

   

   

  Общинския план за развитие на Община Дулово е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното събрание на Република България през м. Февруари 2004 година, публикуван в ДВ, бр.14 от 20.02.2004 година. Той представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, залегнали в   Стратегическия план за развитие на Община Дулово за периода 2004  - 2006 година.

  Общинския план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Североизточен район за планиране на Република България.

  Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община Дулово, се състои от работещи в общинска администрация квалифицирани експерти в областта на селско стопанство, икономическо развитие, базисна и социална инфраструктура, предприсъединителни финансови инструменти на Европейския съюз, околна среда, култура и образование.  

  Планът за развитие на Община Дулово за периода 2007-2013 година има за цел да разкрие най-важните процеси, които ще протичат на територията на общината и ще имат значение за нейното социално-икономическо развитие през следващите години. В тази връзка една от най-важните задачи е да се направят анализи и оценки на протичащите процеси: икономически, социални, демографски, екологични и други на територията на общината.    

  Оценките за потенциала и ресурсите на общината, разкриването на проблемите в досегашното развитие, очертаването на тенденциите в преструктурирането на икономиката,  възможностите за стимулиране на положителните процеси в развитието и неутрализиране на негативните процеси, оценките за силните и слаби страни, са отправни моменти, които имат отношение към  стратегията за бъдещето развитие на общината.

  Основните подходи, използвани при разработването на Общинския план за развитие на Община Дулово са :

        ситуационен анализ и разчетно-конструктивен метод за балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на постигнатите през последните години резултати;

        интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите, националната и регионална рамка за развитие;

        идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното устойчиво развитие.

  Принципите, на които се базира Оперативния план за развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие: единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност, прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз.

  Общинския план за развитие съдържа:  анализ на икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, възможностите и заплахите; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на съседни общини; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проекти; реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

   

  От формулираната в плана за развитие визия:

   

  Община Дулово – привлекателно място за труд, отдих и туризъм, със запазено културно-историческо наследство и традиции, притежаващ потенциал за устойчиво социално-икономическо развитие.

   

  е определена  и главната стратегическа цел: “ Осигуряване на устойчиво и балансирано развитие на общината и създаване на благоприятни условия за живот и отдих в населените й  места 

   

  В своите мечти хората виждат община Дулово като:

   

        промишлен и аграрен център, предоставящ възможности за развитие на частния бизнес и публичния сектор,

        модерен търговски и транспортен  център,

        поетапно преодоляваща диспропорциите в битовите условия на селското и градското население,

        етнически толерантена, с дух на разбирателство, взаимно уважение и зачитане между етническите и религиозните общности,

        с щадящо и рационално използване на природните и човешките ресурси и културното наследство,

        с уравновесено и устойчиво социално, икономическо, културно и духовно развитие на социална общност от образовани, можещи, успяващи, грижовни и отговорни граждани.