Пищови по нова българска литература

 • -сюжетите са прости, анекдотични;
  -в текстовете му присъстват една лирико-философска линия;
  -има гротескови елементи;
  -творчеството му изглежда привидно безконфликтно, но почти във всеки текст има противоречия между природа и цивилизация;
  -Основното изразно средство на автора е матефорта. чрез нея повествованието добива иносказателен смисъл.

   

  №23 НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-ДИВИ РАЗКАЗИ

  2.ОСНОВНИ КОНФЛИКТИ В РАЗКАЗИТЕ:
  -човекът и природата
  -конфликта между ценностите на миналото и на настоящето;
  -конфликт между дълг и любов

  3.ОБЩИ ПРОБЛЕМИ :
  -за индивидюма;човека и рода
  -за избора
  -за любовта и омразата
  -за страданието
  -за жертвата и саможертвата
  - за себепознанието
  -проблемите са нравствено етични, психологически и философски.

  4. Обеденителен елемент е сказа - сказът е начин на повествованието, при кото има сказец. Задължително има дистанция между автора и сказеца. Разликата между тях е откроена най-вече посредством езиковоте средства. Сказецут използва диалектни думи и самият словоред изразява неговите психологически особеностои. В този смисъл речевата характеристика е един от ключовите похвати за изграждането на литературни образи. Използват се много турцизми, много елиптични изрази, много архаични думи. Архаичните думи и турцизмите ни насочват към времето.Почти във всеки разказ има поука

  5.Друг обединяващ елемент - по тип фабулиране, разказите напомнят или приказки, или новела, или са близки до анекдота.

  6.Персонажи - Героите на Хайтов са обикновенни хора, първични, свежи, девствени, смели и благородни.

   

  №24 ВАЛЕРИ ПЕТРОВ

  2.Особености на творческия почерк :
  -обработеност на формата - абсолютна изчистеност, простота на изказа,стремеж да запази класическото римувано четиристишие.
  - ключови особености на поетиката - кинематографичност на изображението;
  - използва техниката на монтажа, функционалност на детайла;
  -използва лайт мотиви

  3.Пише киносценарии - Слънцето и сянката, Рицар без броня....
  Поезията му е аналитична. В нея се долавя скептицизъм.

  4.Поемата ``Палечко " - основният персонаж е детето, но то е вид художествена маска на автора. В поемата се долавя двойственост в психологически план :
  -през погледа на детето, светът е ярък, цветен,раздвижен;
  -погледът е обусловен от носталгията, от спомена.

   

  №25 БОРИС ХРИСТОВ

  1.Първата му стихосбирка е - Вечерен тромпет - основни проблеми са за другостта на човека.Работи върху проблема за самотата. Пресъздава образа на човека в ъгъла.

  2."честен кръст " - поема
  -присъства мотивът за инициацията
  -мотивът за словото, като Бог
  -представата за земята като мъжка
  -митологемата за грехопадението на човека
  -присъства образа на световното дърво
  -мотива за двойнствения живот на човека.

  3.Основни проблеми:
  -за самотата- човекът в ъгъла
  -за смисълът на живота- Христова възраст
  - за житейските разочарования и равносметки
  - за твореца и неговия дълг
  -използва много метафори

   

  №26 ИВАЙЛО ПЕТРОВ-ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ

  2.В "ХаЙКА за вълци " - кръчмата е отправна точка, за едно пътуване назад във времето. чрез спомените си възкресяват нерешени конфликти. Общите спомени не сближават хората.
  Героите тръгват на за хайка за вълци и лицата им добиват смразяваща, дива грозота.Тя сякъщ извлича наяве онова,което съзнателно са подтискали в себе си. Те свалят маските си и оголвата осакътените си души,тръгвата на хайка против злото утаено в тях самите.

  В романа присъстват много архетипни мотиви и образи. Пътят към гората буди архетипни представа за изпитание, посвещение, търсене на истината.Гората се асоцира с лабиринт и представя пътуването им като инициация.

   

   

   

   

   

   

   №27 ХИТЪР ПЕТЪР

  ключова е темата за паметта, историята и културата на българите. Този, който владее словото е представен като владеещ силата да съхранява паметта и националната идентичност. В романа това е Петър , в които са преплетени черти от образа на Исус и на Хитър Петър. Така фолклорния образ вписан в нов културен контекст е осмислен по един оригинален начин.

  2.Романът е синкретичен -съчетани са исторически пласт,който съдържа иницияция за времето и събитията(падането на второто българско царство), разкрити са между държавни отношения в психологически и и политически план, използвана е конкретизация на събитията и личностите. Уплътнена е идеята , че робството е възмездие за сторен грях, а то е в ролята на алчността, честолюбието, фолклорният пласт - присъства чрез вписването в повествованието на фолклорни текстове , пословици, приказки, фрагменти от песни. В текста има и християнски религиозен пласт. Има сцени на предателства, гибелта като разпятие, Петър се идентифицира като Христос, гърбавото с Юда. Така историческия сюжет се сакрализира.