Пищови по мениджмънт

 •  

  1.Основни понятия и предмет на ММР.За нормалното протичане на произв.п-си. Се изисква непрекъснато осигуряване с необх.стоки ,средства и предмети на труда.За да стигнат до потребителите стоите трябва да се транспортират ,складират и манипулират за производствено потребление или продажба,това е основна функция на всеки субект независимо дали е със стопанско или др.предназна4.Снабдяв.е специализ,в изпълнението на дейности и операции,к’ осигуряват движението на стоките до потребит,и задоволяване на съответните потребности.Понятията свързани със Снабд-ето са :-покупка-старо понятие свързано най-често с оперативните дейности на снабдителния п-цес;-доставка-приемане на стоки от пазара,към съответните потребители.Понятия като: „Политика на д-вката;”Път на д-ката;”Пазарно проучване на д-ката;показват че п-цеса на осигуряване се определя и от състоянието на пазара в дад.момент,което е свързано с пазарната форма,произ-ия потенциал на всеки к”предлага стоки.-Материално стоп.-този термин се използва когато се желае да се изтъкне мениджърския х-тер.на снабдител.дейност.Обект на изучаване и изследване от снабд-ето,са главно стоките за производствено потребление,и потоците к”се формират от тях и протичат м/у производителите и потребителите.В зависимост от ролята им в п-са на произв.те се разделят на средства и предмети на труда.Сред.на труда са основ,материално у.е на производството,с тях човек въздейства в/у предметите на труда,видоизменя ги и произвежда необходимите предмети.от всички средства на труда най-голямо значение имат оръдията на труда-ма6ини,апарати,механизми,инструменти и др,к* участват непосредствено в технолог.процеси.Средствата на труда образуват основните фондове във фирмата,Предмет на труда са веществените фактори к*се подлагат на обработка,те изпълняват опред.функция.основната 4аст от тях образуват вещественото съдър. На сроките,др,спомагат за изменение на физико-химическите на суровините и материалите и за създаване на нови продукти,а трети се използват в качеството си на спомагателни материали,Пред,етите на труда могат да се разделят по няколко признака:1,В зависимост от функциите к* изпълняват –със икономическо предназначение –оръдия на труда ;със технологично предназ,-суров,и материал. За карайна и промеждутъчна продукция;2.В зависимост от отрасловата структура-предм.на труда на преработващата и добиващата птомишл.,на различните др отрасли,на сел,стоп,и др.3.В зависимост от качествената им х-ка,се разделят на;физико-химически св-ва.на отделните материали и групи ,Според степента им на готовност към окончателно потребление :суровини;материали и полуфабрикати.-Суровините са предм.на труда к* в резултат на 4ове6ки труд се извличат от природата и подлежат на проми6лена преработка.В зависимост от произхода си суровините се разделят на 2гр.:проми6лени и селскостопански суровини.Проми6лени са суровините с материален произход и  суровини получени по изкуствен на4ин,Към суровините с материален произход спадат вси4ки видове руди;железни,манганови,медни и др. ;-нерудни изкопаеми;гипс,каолин,глина.-нефтът и природния газ,каменните въглища,+Материалите са предмети на труда преминали през проми6лена преработка и подлежащи на понататъчна обработка с оглед превръщането им в готови пр-кти.+Полуфабрикати-пред.на труда преминал през определ.обработка и подлежащи на др.с оглед превръщането им в готови пр-кти.Основните групи   суров.и материал.,обект на снабдяването са :4ерни метали-прокат,метални изделия и суровини за 4ерната металургия. Прокат от 4ерни метали вкл.видове профилна стомана,инструментална,конструкционна,др.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2тема.Същност на снабдителния процес,Изучаването на снабдителните пазари изисква редовно и систематизирано да се събира, подготвя и анализира информация.Изучаването на пазарите може и трябва:да обхваща вътрешни и външни пазари;да включва и пазарите за снабдяване на самите доставчици; да се наблюдават пазарите на стоките заместители и да се търсят нови заместители;да не се съсредоточава вниманието само в/у материали, к* са необхо­дими за осъществяване на текущо пр-ство, а да се търсят и за бъдещи пр-ства. Основните задачи, к* стоят пред изучаването на снаб. пазари, са: навременно информиране за евентуални смущения на пазара, т.е. за намаление или увеличение на доставките;за промени в сроковете, за движението на цените с цел навреме да бъдат определени видът, обхватът, моментът на смущението.2 Да бъде основата за избор на доставчик;3.чрез него да се набавят аргументи, които да са в помощ на преговорите;4.вниманието при изучаването на снаб.пазари да е насочено към но­ви мат-ли заместители, нови пр-ени технологии, нови източници за снабдяване;5.Получаване на информация за собственото положение на фирмата на пазара в сравнение с офертите на конкуренцията.Изучаването на пазара се предизвиква и от извънредни вътрешни и външни промени като: отслабване на конкуренцията, възникнала от сливането на предприятия или от отпадането на оферти; промяна в предложените количества;тенденции за повишаване на цената; иновации в сферата на пласмента;Селекция на обектите на изучаване В началото трябва да се извърши селекция на обектите за снабдяване, за които се налага да се извърши пазарно проучване. Тази 1 стъпка на изследването има за цел да бъдат избрани няколко от множеството обекти за снабдяване, от които се очаква голям ефект във връзка с отношението разход - ефект. Ефек­тът от изучаването се състои в доставянето на инфо, която да се използва за отстраняване или понижаване на разходите, свързани със снабдяването, производството или пласмента на фирмата.-2та тъпка При избора на обекти на изучаване могат да се използват следните критерии:структура на потребностите;риск на доставката;цена на доставката. Във връзка със структурата на потребностите могат да се разграничатобекти, к* задоволяват;периодичнипотребности;първоначални и еднократни потребности.Докато за снабдяването на обекти с еднократни или периодични потребности е достатъчна само информация за пазара, то за материали, които задоволяватпосто­янни потребности, трябва да се имат предвид и критериите риск и стойност на дос­тавката. Рискът на доставката се разглежда, от една страна, във връзка с
  пазарния риск, а от друга, с въздействието на този риск върху производството на
  фирмата. Пазарният риск засяга: опасността от увелч. или намаляв.на количеството на доставката (количествен риск);опасността от снабдяване с материали, които не са в необходимото качест­во (качествен риск);риска, свързан с цената на стоките.Въздействието на пазарния риск върху производството се определя от:липсата на готовност за доставка;размера на загубите от получаването на бракувана или нереализирана продукция;възможността да се произвеждат продукти с ниско кач.;размера па разходите, които могат да бъдат покрити след реализирането на крайния продукт, и дp.Редовното изучаване па пазара е необходимо и оправдано когато се търси балансм/у разходите и ефекта,от пр-твото на крайния продукт. Подборът на обектите за снабдяване, за които е необходимо да се извърши изучаване на пазара, е свързан с 2 проблема при практическата реализация.1вия-проблем се състои В това, че за да бъдат класифицирани обектите, трябва да има голямо количество от информация. За целта е необходимо или фирмата да разполага с голям опит и наблюдения върху обекта и пазарите, от които може да се доставя, или да извърши задълбочено изучаване на пазарите.2я-проблем е свързан с необходимостта от диференцирано степенуване на обектите в зависимост от различните критерии и от тежестта на всеки от критериите. Тази тежест е необходима, защото според различни обстоятелства не всички критерии участват в определянето на обекта.