Пищови по ИВС

 •  

  Тема2 Техника за автоматично снемане на информация от подвижен състав. Тази техника се използва за автоматично следене на дислокацията на подвижния състав по железопътната мрежа. Основната задача на тези устройства е да уведомяват автоматизираната система, че „през Пункт №..в час... премина влак № с локомотив № и вагони №№”.Техниката за автоматично снемане на информацията от подвижен състав потенциално е много съществен компоненет на АСУЖТ, защото данните за териториалното разположение на транспортните средства са важни, обемисти и много динамични, но реално към днешна дата тя не е особено актуална за БДЖ. До сега са разработени и практически внедрени три технологии от тази категоия: *електро – оптическа; *електромагнитна; *с телевизионни камери. Общото за първите две техноогии е, че те изискват всички превозни средства да са оборудвани със специални датчици. Тъй като по мрежата на БДЖ се движат не само вагони на БДЖ, а и на всички европейски жп администрации, Русия и Близкия изтор, то този проблем придобива международен характер и БДЖ не може да го реши само за себе си, без тясно сътрудничество с другите страни. Първата технология беше внедрена още през 1978г. в железниците на САЩ и Канада, но в течение на времето тя не изглежда особено перспективна заради ниската достоверност на снетата информация. Втората технология се разработва в Германия и Япония. Експерименти са правени и в Чехословакия. Достоверността на снетите данни клони към 100%, т.е. от тази гледна точка резултатите са отлични. Най – достъпна за БДЖ в момента е третата технология, защото тя не изисква никакво допълнително оборудване на вагоните и може да се внедрява в отделни гари.

   

  Тема3Спътниковите навигационни системи са най-авангардните системи за определяне на местоположението на подвижни обекти. Те се различават от останалите навигационни системи, че в качеството на радионавигационна точка те използват изкуствен спътник на земята (ИСЗ). Техните предимства са:

  1) глобален обхват на работната зона, която обхваща цялото земно кълбо;

  2) най-висока точност при опреде­ляне на примерните координати и скоростта на подвижните обекти в реалния мащаб на времето;

  3) неограничена пропускателна способност на системата;

  4) висока шумозащитеност и невъзможност за несанкционирано използване на навигационната информация;

  5) универсалност, изразяваща се във възможността за определяне на навигационните параметри практически на всички известни подвижни обекти;

  6) относително невисока цена на навигационната бордова апаратура на потребителите

  Като недостатъци на спътниковите навигационни системи могат да се посочат:

  1) необходимост от земно оборудване за следене на ИСЗ и радиовръзка с тях;

  2) подмяна на ИСЗ поради ограничения им срок на използване;

  3) сигнала може да пропада

  4) време за захват на всички спъници

  Типични представители на спътниковите навигационни системиса американската системата NVSTAR известна още под наименованието GPS и руската система ГЛОНАСС.

  Предвижда се в бъдеще тези две системи да бъдат база за изграждането на нова глобална навигационна спътникова система GNSS (Global Navigation Satellite System).

  Първата навигационна спътникова система е била въведена в експлоатация през 1964г. Това е американската система Transit, която е била проектирана за нуждите на морската навигация. Има две работни честоти 399,968 и 149,988MHz и два предавателя. Дава информация за 2D навигация, точно време и ефемеридна информация за местоположението на спътника. Срокът на експлоатацията на тази система е бил до 2000 г. но все още продължава да се експлоатира.

  Тimation e друга програма за 2D навигация, която е била разработвана по времето на Transit като определянето на координатите при нея е било базирано на прецизно измерване на времето.

  По времето на Transit и Timation американските военновъздушните сили провеждат проучвания по програма за 3D навигация наречена 621B. През 1973г. програмите Timition и 621В се обединяват в една обща програма наречена NAVSTAR Global Positioning System наричана още GPS.

  Системата GPS осигурява глобално и непрекъснато определяне с голяма точност на пространствените координати на мястото и скоростта на потребителите в реално време, а така също и сверяване на техните часовници. В нея, подобно на другите РНС, за определяне на навигационните параметри на движещите се обекти по радиосигналите на избраните навигационни спътници, е необходимо да се знае точно текущото местоположение на тези спътници. Информацията за текущите координати на спътниците се съдържа в излъчените от тях радиосигнали. Тя се получава от система за управление на движението на спътниците, разположена на Земята, и се съхранява в бордовите компютри.

  Тема4GPS (Глобална система за позициониране) е уникална по същността си услуга.Засега приложението и разпространението на GPS системите в България е по-скоро скромно, а причините за това са две - липса на информация и свита покупателна способност като цяло. Най-известното приложение на GPS засега е като компонент в системи за охрана на автомобили.Най-известна в тази дейност е GPS - Bulgaria, компания в структурата на „М-тел“. Тя използва монтирани в автомобилите GPS устройства, които предават данните за местоположението си посредством инфраструктурата на „М-тел“ за мобилна телефония.GPS устройствата са удобни за оптимизиране на разходите за транспорт на фирми, които се занимават с доставки или имат голяма географска разпръснатост.GPS е един от стандартите в НАТО и при всички модернизации на българската армия би трябвало да бъде въведен. Засега се монтират GPS приемници на самолети и вертолети, участващи в международни учения и мисии.