Отношението на Вапцаров към партията в поезията му

 •  

   

  КУРСОВА РАБОТА

   

   

  Отношението на Вапцаров

  към партията в поезията му

   

   

  В нашето изследване се спряхме на отношението на Вапцаров към партията в творчеството му , понеже за нас това представлява интерес , с оглед на начини по които поетът интерпретира тогавашната власт.

  Както е известно , неговата поезия е продукт на две обществено – политически доктрини – фашизъм и работническо движение (комунизъм).

  Творецът създава своите стихове в период на често противодействащи си социални сили – на македонското революционно движение в своя битово – ангажиран вид през 30 – те години и класовата борба на пролетариата.

  Освен това , Вапцаров е поет предходник на периода на култа към личността , според Владимир Атанасов .

  През 30-те и 40 – те години у нас действат две различни идеологически системи т.н „буржоазна” и „ пролетарска” , два периода в историята на БКП . Така поезията е ,всъщност, два типа – такава която запазва историко – културния знак на епохата , за да го превърне в художествен образ ( „ затворен „ тип ) и такава която трансформира и пародира тези знаци , но запазва техните емблематични значения.

  В поезията на Вапцаров , както ще видим , се появяват типично социални и „ пролетарски” образи , свързани със труда  и с прогреса като : заводът , машините , моторът , песента , образът на работника и т.н в стихосбирката „Моторни песни”.

  Вапцаровата поезия е свързана с думи които притежават амбивалентна семантика и контрастност. Например , в стихотворението „Завод” .

  В него образът на завода е символ на социалния ад , като се явява негов умален модел.

   

  Завод. Над него облаци от дим,

  народът прост ,

  животът – тежък , скучен ,

  живот без маска и без грим –

  озъбено , свирепо куче.

   

                                                                                     (Вапцаров , 2006 : 14)

   

  В стиха е вметната , обаче , и картината на разлюляното от пролетния вятър поле , като анипод на социалния ад в завода , но ,въпреки, това поетът възкликва :

   

   

  И ти завод , се мъчиш пак отгоре

  да трупаш дим и сажди , пласт след пласт.

  Напразно! Ти ни учиш да се борим .

  Ще снемем ние слънцето при нас.

   

   

  Завод.Пристиснал с мъка толкоз хора

  с осаждени от черен труд лица

  едно сърце в тебе неуморно

  пулсира с хиляди сърца.

   

                                                                             (Вапцаров , 2006 : 16)

   

   

  Съвсем в друга светлина , обаче , се явява заводът в „ Ще строим завод” .

  Тук той идва като символ на един бъдещ, мечтан живот , като негов олицетворение – „завод на живота” .

  В стихотворението „ Пролет в завода” се внушава темата за изконно общото , емоционално свързващо хората.Заводът и моторът се явяват врагове на любовта и пролетта , символи на тогавашната власт .

  Заводът, сякаш иска да смаже и да принизи човешките чувства , но се оказва ,че въпреки това те побеждават и обединяват хората.

  Известно е че партията у нас снизява любовта и интимния свят на човека , като издига себе си преди всичко. Важна е тя , а другото е второстепенно.

  Поетът , обаче , ни показва, че въпреки този натиск  , любовта и пролетта обединяват хората и ги пренасят в света на красивото ,далеч от сивото и делничното . Ето как, пролетта побеждава мотора :

   

  Тя искаше да влезе с първата смяна ,

  ала моторът изруга сърдито :

  не може  тъй , аз тук съм отговорен ,

  без марка где ?

  „ Виж , портиера питай !”

   

  ...

   

   

  Но тя бе някак страшно упорита

  и не попита портиера.Влезе.

   

                                                                           (Вапцаров , 2006 : 12)

   

   

  Пролетта , омайва с любовта и надеждата работещите в завода :

   

   

  Едно момиче весело запя.

  Едим младеж го стрелна

  с поглед влюбен

  и то поруменя.

   

  ( Вапцаров , 2006 : 13 )

   

  Поетът вярва в светлото бъдеще на човечеството , смята че двубоят ще бъде двигател на прогреса , че борбата с несправедливостта на деня ще роди светлото и добро бъдеще. Борбата в стихотворението „Двубой” е между Азът и животът , взет като екзистенциално – бтийна форма на злото.

  Лирическият герой се превъплъщава в няколко социални роли , като негативен между тях е само образът на братоубиеца наречен – изверг , мерзки стрелец (т.е образът на властта , която допуска неправди срещу собствения си народ). Превъплащенията на аза се преплитат в образа на конкретната социална жертва ( „в мината ... въглищният прах затрупа петнадесет човешки трупа” ) . Друга роля която приема аза от „Двубой” е тази на самоубиеца.

   

  Пред прага на един бордей

  дими изпуснат пистолет.

  Трупът полека леденей :

  И нито вик , и нито шум –

  един куршум –

  и после смет.

  ...

  Това бях аз.

   

                                                          (Вапцаров , 2006 : 24)

   

  Достигнал до най – ниското човешко падение – братоубийството ( характерна черта на тогавашната власт ) ,в следващите си превъплащения лирическият аз се повдига по спиралата на положителните роли.