Отчитане на разходите

 • Тема № 9

  Отчитане на разходите

   

       Разходи за дейността – Всички разходи за дейността (производството) се отчитат първоначално чрез сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи”. Сметките са операционни и се водят с чисти обороти. Промени и изправления се правят с „червено” записване. В края на отчетния период сметките остават без салдо.

      Чрез сметка 600 „ Разходи за материали ” се отчитат основните материали и суровините, спомагателните материали, горивата, електрическата енергия, парата, водата и въздухът за технологични нужди, резервните части за ремонт на машини и строителна механизация, консумативните материали за дейността на управлението, амбалажа за продажбите и др.                Специфични за строителната дейност са закупените, произведените в спомагателната дейност и на при обектите полигони стоманобетонни конструкции, материални конструкции, заготовки по Вик и отопление и вентилация. Чрез сметката се отчита изхабяването на металните  кофражни платна, дървения инвентарен кофраж, инвентарното скеле.Важно перо в разходите са тези за работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства. Като разход за материали се отчита дребният инвентар в строителството – мистрии, маламашки, отвеси, шпакли, четки, валяци и др., както и изхабяването на дребен инвентар и инструменти на работниците (собствени), за които предприятието е договорило заплащане. Като разход се отчитат и транспортните разходи за превозване на строителни материали, конструкции и детайли от централния склад до при обектните складове и обектите, включително натоварване и разтоварване.    Обект на отчитане по тази статия са доставно – складовите разходи, разходите за приспособяване на камиони, влекачи и други машини и съоръжения във връзка с придвижването и монтажа на извънгабаритни конструкции и материали. Чрез сметката се отчитат законоустановените фири и вътрешния транспорт от при обектниясклад до местовлагането ( това перо е съществено поради големите обеми на някои материали и конструкции). Като специфичен разход на строителството трябва да се отбележат разходите за пускови проби, 72 – часова проба на машините и съоръженията на завършени обекти, които задължително се правят във връзка с приемането на обектите от държавна приемателна комисия. Платеният ДДС, включен в доставната цена на материалите, се отчита като разход заедно с тях съгласно СС 2 – Отчитане на стоково – материалните запаси, когато предприятието няма право на данъчен кредит. Чрез сметката се отчитат последващи разходи за отстраняване на дефекти в гаранционния срок (когато не са направени провизии). Липсата на специална статия за отчитане на разходите за строителна механизация изисква в разходите за материали да се отчитат и разходите за основни и спомагателни материали, свързани с експлоатацията и ремонта на строителната механизация и технологичния транспорт, различните видове горива и смазочни масла, резервни части за ремонт. При изграждане на строителни обекти и подобрения на ДМА по стопански начин материалните ресурси от собствено производство и налични такива се отчитат чрез сметката, след което се прехвърлят за обекта по сметка 613 „ Разходи за придобиване на дълготрайни активи ”. Много често разходите за материали имат комплексен характер, т.е имат характера на общопроизводствени постоянни и променливи разходи. Те подлежат на разпределение по калкулативни единици (обекти). Считаме, че в тези случаи е целесъобразно тези разходи да се приключват по сметка 600 „ Разходи за материали ”, като се набират в специална аналитична сметка към сметката 610 „ Разходи за основна дейност ” за разпределение, откъдето се разпределят за основна дейност, спомагателна дейност и административни разходи, в това число по калкулативни единици.

        При извършване на разходите:

   

    Д – т с/ка 600 „ Разходи за материали ”

             К – т с/ка 300 „ Доставки ”

             К – т с/ка 301 „ Материали ”

             К – т с/ка 400 „ Доставчици ” (доставени и изписани на обекта пряко, без ползване на сметка 301 „ Материали ” )

            К – т с/ка 502 „ Разплащателна сметка в левове”

            К – т с/ка 422 „ Подотчетни лица ” (доставки по аванс на подотчетни лица)

   

         При приключване на сметката:

   

     Д – т с/ка 610 „ Разходи за основна дейност ” (по калкулативни единици – обекти)

     Д – т с/ка 610 – А „ Общопроизводствени постоянни разходи за разпределение ”

     Д – т с/ка 610 – Б „ Общопроизводствени променливи разходи за разпределение ”

     Д – т с/ка 611 „ Разходи за спомагателна дейност ”

     Д – т с/ка 613 „ Разходи за придобиване на дълготрайни активи ”

     Д – т с/ка 617 „ Административни разходи ”

     Д – т с/ка 612 „ Разходи за продажби ”

     Д – т с/ка 614 „ Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи ”

     Д – т с/ка от група 70 „ Приходи от продажби ” (когато не се ползват сметки от група 61 „ Разходи за дейността „ )

     К – т с/ка 600 „ Разходи за материали „

   

  Чрез сметка 601 „ Разходи за външни услуги „ се отчитат разходите за извършени услуги от трети лица без услугите за придобиване на ДМА, платени пряко навън ( фактури на подизпълнители, доставки на машини, оборудване и обзавеждане, проектиране и др.) Сметката се води с чисти дебитни обороти и се приключва съобразно приетата организация на счетоводно отчитане. Чрез сметката се отчитат разходите за ремонт на собствени и наети ДМА, наеми – платени, транспортни услуги, застраховки, пощенски услуги, реклами и обяви, стопански разходи по поддържането и др. Фирмата отчита чрез сметката платените суми за извършени доставки и услуги, които тя отчита като СМР ( например доставка и монтаж на дограма от промишлено предприятие, доставки и монтаж на специализирани инсталации и оборудване от нестроително предприятие и др.) Когато са изплатени суми на външни подизпълнители, които сами отчитат СМР, тя не отчита разход, а само паричен поток за получените от инвеститора суми за подизпълнителя и превеждането на същите на последния. Към разходите, които се отчитат чрез тази сметка, можем да добавим куриерски услуги, абонаментни такси, консултантски хонорари, нотариални такси, охрана от предприятие, обучение и квалификация и др.

    Предлагаме следната примерна схема за счетоводно отчитане:

     При извършване на разходите: 

   

   

   

       Д – т с/ка 601 „ Разходи за външни услуги”

               К – т с/ка от група 50 „ Парични средства”

               К – т с/ка 400 „ Доставчици”

               К – т с/ка 422 „ Подотчетни лица”

               К – т с/ка от група 15 „ Получени заеми”