Особености при отчитане на разчетите в бюджетните предприятия

 •  

   

  Особености при отчитане на разчетите в бюджетните предприятия

   

  Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни документи регламентиращи бюджетната сфера. За извършване на дейността си бюджетните предприятия се финансират изцяло или частично от Републиканския или Местните бюджети. Дейността на бюджетните предприятия е твърде разнородна, заедно с бюджетната си те могат да извършват  и стопанска дейност, но независимо от различията в характера на дейност и начин на финансиране те са длъжни да организират счетоводното отчитане при спазване изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

  Бюджетните предприятия използват за нуждите на своето отчитане специален сметкоплан, който е единен за всички звена от този сектор. Този сметкоплан е съобразен с нуждите на отчетността на тези предприятия както и с Националните стандарти. Целта е чрез информацията получена от счетоводството да се представя достоверно имущественото и финансовото състояние на бюджетното предприятие, чрез което се осигурява контрол върху изразходването на финансовите ресурси на държавата. За да бъде тази информация достатъчно достоверна трябва да се отбележи, че публичния сектор се различава значително при отразяването на стопанските факти, явления и процеси от стопанския секто. Точно тези разлики и особености ще бъдат разгледани по надолу.

  1.                  Обща характеристика на разчетните сметки

  В своята дейност всяко предприятие както бюджетно така и стопанско влиза в различни по характер отношения с юридически и физически лица. Изразител на тези отношения са разчетите.

  С оглед спецификата на разчетните отношения, възникващи в предприятията от публичния сектор, е целесъобразно те да бъдат класифицирани, като могат да бъдат възприети следните основни класификационни критерии:

  1)                 От гледна точка на въздействието им върху имущественото състояние на предприятието до тяхното уреждане разчетите приемат счетоводен израз като активи (взимания) и пасиви (задължения). В сметкоплана на бюджетните предприятия двата вида разчети не са диференцирани на най-високо ниво, а само на равнище основни сметки, като са предвидени синтетични сметки само за вземания и само за задължения. Подобна логическа постройка на раздела е обусловена от изискването за некомпенсирано представяне на вземания и задължения. Все пак са допуснати някои изключения, например спрямо сметките от група 45 Разчети за данъци, социално осигуряване и други операциии и доставки между бюджетни предприятия и сметките от група 46 Разчети за временни безлихвени заеми и средства на разпореждане. Посочените групи съдържат активно –пасивни балансови сметки, по които могат да бъдат отразявани както вземания, така и задължения и съответно да имат или дебитно или кредитно крайно салдо.

  2)                 В зависимост от типа на контрагента разчетите се разделят на :

                      Вътрешни разчети – за тяхното отчитане се използват сметките от подгрупа 450 – Вътрешни разчети;

                      Разчети с персонала – за тяхното отчитане се използват сметките от няколко подгрупи сметки в състава на група 42 – Разчети с персонал, студенти, пенсии, социални помощи, обещетения и субсидии;

                      Разчети с трети лица – тази група разчети е многообразна и включва основно разчетите с клиенти и доставчици , със студенти, за пенсии и социални помощи, разчетите по публични вземания, концесии, приватизационни сделки и дялови участия, разчетите за лихви, задълженията на емитенти по дългови ценни книжа, задълженията по получени банкови кредити, задълженията по финансов лизинг и други подобни;

                      Разчети с държавата и общините – за отчитане на разчетите в този раздел се използват сметки от група 45 – Разчети за данъци, социално осигуряване и други операции и доставки мужду бюджетни предприятия и група 46 – Разчети за временни безлихвени заеми и средства на разпореждане.