Основни положения в маркетинга

 •  

  Реферат

  По маркетинг

  На тема:Основни положения в маркетинга.

   

  Маркетинг произлиза от английската дума „market”, което означава пазар. Понятието маркетинг се възприема като „опазаряване” в смисъл на оценка действията на една стопанска единица от гледна точка на възможностите за тяхната пазарна реализация. Основен фактор оказал влияние върху формирането на понятието през годините е общочовешкия прогрес.

  Първите наченки на маркетинг се наблюдават още по времето на натуралното стоково стопанство, където възникват първите форми на размяна на стоки. През 1960г. Американската Маркетингова Асоциация дава следното определение за маркетинг:„Маркетингът представлява осъществяване на стопански дейности, свързани с насочването на потока от стоки и услуги от производителя към купувача или потребителя”. През 1967г. Ф.Котлър предлага определението: „Маркетингът представлява анализиране, организация, планиране и контрол върху цялостните ресурси, политиката и дейностите на фирмата, активизирани от потребителите, с оглед удовлетворяване на потребностите и желанията на избрани групи от тях при съответната печалба”. Същевременно през 1977г. Т.Левит подчертава, че маркетингът не трябва да се отъждествява с продажбата на стоки. Ако функцията на търговията е да убеждава купувача да купи това, което вече е произведено, задачата на маркетинга е да достави на пазара онази стока, от която потребителят действително се нуждае. Ф. Котлър дава следното определение за маркетинг: „Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който потребителите получават това, от което се нуждаят и желаят, чрез създаване, предлагане и размяна на стоки срещу други неща с потребителна стойност”. Най-новата дефиниция според Американската асоциация по маркетинг е: „Маркетингът е организационна функция и комплекс от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност на клиентите, както и за управление на отношенията с тях така, че организацията и свързаните с нея да печелят”.

  Еволюцията в дефинициите на маркетинга и маркетинговата практика доказват, че връзката между производител и потребител се оказва решаваща за успеха на производителя и съвременния маркетинг все по-уверено се превръща в маркетинг на взаимоотношенията производител-потребител.

  ПазарВ маркетингов смисъл той се разбира като съвкупност от съществуващите и потенциалните платежоспособни купувачи на продукта: „Пазарът представлява съвкупността от всички потребители /реални и потенциални/, които удовлетворяват съответната потребност”.

  Или:„Пазарът представлява група от потенциални потребители със сходни потребности, които желаят да ги удовлетворят, като придобият в процеса на размяната съответната стока”.

  НуждаЧовешката нужда е състояние на усещане за липса на нещо. Първа задача на маркетинга е да открие и идентифицира нуждата и да я формулира точно.

  ПотребностЧовешката потребност е осъзната нужда. Маркетингът се стреми основно към задоволяване на потребностите и в тази роля те са отправен пунк за него. По своята същност те са многообразни и по различни начини се задоволяват. Или:„Потребността е психологическо или физическо състояние на потребителя, което поражда неудовлетворение”. Най-важната характеристика на потребностите е, че те съществуват обективно. Маркетингът не може да бъде причина за възникването или съществуването на потребностите, особено на жизнените потребности, но може да повлияе върху начина, момента на тяхното проявление и предпочитанията за тяхното удовлетворяване и това са основните задачи на маркетнига. Според А.Маслоу съществува следната класификация на потребностите: физиологични – храна, вода, дрехи, секс, почивка, дом;  потребност от сигурност – сигурности и обезпеченост; социални – да бъдеш обичан, да придналежиш към определена социална група; потребности свързани с егото  - да бъдеш независим, уважаван, ценен;  потребности от самоизява – изява на личността, творческия потенциал, таланта и уменията.

  ЖеланиеЖеланията са свързани с възможността на потребителя за избор  на начините, по които може да удовлетворява съответната потребност. Те не са формирани веднъж завинаги и често по  някакви обективни или субективни причини не могат да бъдат удовлетворени и съответната потребност остава неудовлетворена.

  ТърсенеЕдна от основните причини, поради която някоя потребност не може да бъде задоволена в даден момент или за определен период от време са ограничените доходи. Поради това търсене на пазара се проявява за тази част от потребностите, които са осигурени с парични средства. За търсенето  като понятие съществувават редица определения:

  Броят продадени на пазара изделия за определен период”;

  Броят потенциални потребители на пазара по очаквания брой покупки”;

  Очаквано потребление на избрания пазарен сегмент”.

  Най-ясно се определя същността на търсенето по следния начин: „Платежоспособното търсене, оценявано в количествено отношение като обем на възможните продажби в пари или натура”. Обикновено потребителите търсят не самата стока, а свойства или набор от свойства за задоволяване на потребностите при определена цена и чрез тях да решат конкретен проблем.

  Потребителна и разменна стойностПотребителната стойност представлява ползите, които клиентът вижда в предлаганата му стока. Средната цена, по която се извършват продажбите на дадена стока на даден пазар в точно определено време, формира разменната стойност на стоката. Разменната стойност може да се отличава съществено както от потребителната, така и от производствената и търговската себестойност на стоката.