Основи на мултимедията

 •  

  ОСНОВИ НА МУЛТИМЕДИЯТА

   

  #Увод

  #Компютърна графикаи обработка на изображения

  #Компютърна анимация и видеообработка

  #Методи за цифрова обработка на звук

  #Устройство и действие на звуковата карта

  #Средства за създаване на компютърна музика

  #Заключение:

   

   

  Увод

          Развитието на съвременните технологии в областта на компютрите доведе до създаване на такива отрасли на науката, като: автоматизирано проектиране, компютърна графика и анимация, компютърна музика и др. Особено развитие компютрите получиха в областта на развлеченията - видеоигри, тренажори, имитатори и симулатори на сложни физически процеси. С помощта на компютъра човек придоби възможността да участва в събития, криещи значителен риск за живота му - управление на кола, самолет, космически кораб, при това без дори да напуска стаята си. Всичко това положи началото на т. нар. "виртуална реалност", т. е. компютърна имитация на действителни събития и процеси с почти 100% достоверност. Всички тези тенденции поставиха началото на цяла една област в компютърната наука. Така възникна мултимедията, която обединява в себе си най-съвременните методи за обработка на разнообразна информация.

   

  I Съдържание на понятието "мултимедия"

  Мултимедията е съвкупност от най-новите тенденции в развитието на компютърната техника. Тя не е наука, тъй като не е самостоятелна сфера в научното познание, а е обвързана с много и различни науки - математика, физика, оптика, акустика, анимация и други. Самата дума "мултимедия" от англ. multimedia означава едновременно използване на различни средства за информация. Най-общо мултимедията включва в себе си следните области:

  1) компютърна обработка и синтезиране на графични изображения;

  2) моделиране на сложни физични процеси;

  3) автоматизирано проектиране и дизайн;

  4) обработка на видеофилми, специални ефекти;

  5) компютърна анимация;

  6) компютърна музика и нотопис;

  7) обработка на аудио информация;

  8) вграждане на аудио, видео и анимация в текстови документи;

  9) компютърни игри;

  10) компютърни тренажори и симулатори.

  11) мултимедийни презентации;

  12) технологията CD-ROM и DVD.

   

  Разбира се това не е всичко, което мултимедията включва в себе си. Тя обединява и множество стандарти и протоколи, които унифицират тази разнородна по своята същност информация. Такива са например MIDI - език на електронните музикални инструменти; BMP, GIF, TIFF, JPEG, MPEG, AVI - стандарти за запис на графични изображения и видеофилми (с и без компресия на данните); стандартите ISO, TCO и MPR, които поставят съответни изисквания за компютърните системи и други.

  В наши дни особено широко разпространение намери и технологията CD-ROM. Накратко това е начин за пренасяне на данни върху оптичен диск (CD-ROM). Тази технология се развива с бързи темпове поради големия капацитет на компакт дисковете (650МБайта) и тяхната ниска цена. Освен това тези дискове са идеалната среда за запис на разнородна информация - текст, графики, изображения, филми, музика. Ето защо технологията CD-ROM също е неразделна част от мултимедията. Затова и компакт дискът още се нарича мултимедиен носител на информация.