Описание на фирмата 'Х'

 •  

   

   

   

  Тема: описание на фирмата „Х”

  Съдържание:

  1.    История на фирмата

  2.    Схема на баланса

  3.    Звена и отдели във фирмата

  4.    Приходи и разходи на фирмата

  5.    Баланс на фирмата

  6.    Счетоводен баланс

  7.    Отчет за собствения капитал

  8.    Отчет за паричните потоци

  9.    Отчет за приходите и разходите

   

   

  I.                  История на фирмата

   

  Фирма „Х” е регистрирана през 1997 година в Благоевградски окръжен съд като ЕООД.

  Фирмата е с предмет на дейност производство на текстилни облекла – дамски и мъжки потници, тениски, блузи с дълъг ръкав с цел износа им за клиенти от Европейския съюз или за страни извън Съюза, с които фирмата е сключила договори за производство и покупко-продажба.

  Предприятието започва дейността си с персонал от 100 души, разпределени в различни отдели и звена, като постепенно с разрастването на пазара се разраства и персоналът и през 2000 година фирмата вече има около 200 души, заети в производството на дрехи.

  Фирмата изнася готова продукция предимно за Германия, но има сключени договори и с клиенти в Италия, Англия, Швейцария.

  При регистрацията на фирмата от нейния собственик е сключен и договор за наем на помещение, в което фирмата се намира и до днес. Помещението е разделено на три отделни цеха:

  Цех „Шивашки”;

  Цех „Опаковка”;

  Цех „Кроялна”.

  На отделен етаж в същото помещение се намира административния персонал на фирмата.

  Към днешна дата в условията на финансова криза, предприятието разполага с 50 души персонал, заети в производството. Предприятието спада към категорията на малките предприятия и целта на настоящата разработка е да разгледаме по – подробно:

  Схема на баланса на предприятието;

  Звена и отдели в предприятието;

  Приходи и разходи на предприятието.

   

  Предприятието, което разглеждаме, е гъвкаво, бързо реагиращо и приспособяващо се към динамичните промени в обкръжаващата среда, икономически структури. В малкия бизнес хората са независими и получават удовлетворение да работят за себе си, а не за някой друг. Важна характеристика за предприятието са директните, неформални комуникации и силната мотивация на персонала. То е близо до клиентите и по-лесно може да предвиди техните потребности и специфични изисквания. Особено важна характеристика е съчетаването на предприемаческата с мениджърската функция. Това съчетание позволява бързо да се вземат решения и да се концентрират ресурси за решаването на стратегически задачи. Подготвеният и мотивиран собственик може сам да мотивира чрез личен пример и в кратки срокове останалия персонал.

  Фирмата работи изцяло с български платове и други материали, необходими за производството на даден модел – конци, копчета, декоративни мотиви, бродерии,щампи и други.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Схема на баланса

   

  Счетоводният баланс е таблица с определена форма и съдържание, която служи за групиране и отразяване в парична оценка на имуществото на дадено предприятие към определен момент, изразено, от една страна, по състав и изпълнявана функционална роля в процеса на осъществяваната дейност, и, от друга, по начин на образуване и целево предназначение.

  Всеки счетоводен баланс включва две независими една от друга части – балансова и задбалансова.

  В  балансовата част се представя имуществото на предприятието по стойност към определена дата, а в задбалансовата се включват условните активи и пасиви на предприятието.

  Балансовата част се оформя на база на съществуващото единство между двете задължителни величини на имуществото – актив и пасив.

  Активът – това са притежаваните от предприятието стопански средства с право на собственост, ползване и разпореждане.

  Пасивът отразява стойностният размер на собствения и привлечения капитал на предприятието.

   

  А К Т И В

   

  П А С И В

  Раздели, групи, статии

  Сума (хил.лева)

   

  Раздели, групи, статии

  Сума (хил.лева)

  текуща година

  предходна година

   

  текуща година

  предходна година

  а

  1

  2

   

  а

  1

  2

  А.

  Дълготрайни
  (дългосрочни) активи

   

   

   

  А.

  Собствен капитал

   

   

  І.

  Дълготрайни
  материални активи

   

   

   

  І.

  Основен капитал

   

   

   

  Земи (терени)

   

   

   

   

  Записан капитал

   

   

   

  Сгради и конструкции

   

   

   

   

  Невнесен капитал

   

   

   

  Машини и оборудване

   

   

   

   

  Изкупени собствени кации

   

   

   

  Съоръжения

   

   

   

   

  Общо за група І:

   

   

   

  Транспортни средства

   

   

   

  ІІ.

  Резерви

   

   

   

  Основни стада

   

   

   

   

  Премии от емисия

   

   

   

  Други дълготрайни
  материални активи

   

   

   

   

  Резерв от последващи оценки

   

   

   

  Разходи за придобиване и

   

   

   

   

  Целеви резерви

   

   

   

  ликвидация на дълготрайни

   

   

   

   

  - в т.ч. Общи резерви

   

   

   

  материални активи

   

   

   

   

  -в т.ч.Специализирани резерви

   

   

   

  Общо за група І:

   

   

   

   

  -в т.ч.Други резерви

   

   

  ІІ.

  Дълготрайни

   

   

   

   

  Общо за група ІІ:

   

   

   

  нематериални активи

   

   

   

  ІІІ.

  Финансов резултат

   

   

   

  Права върху собственост

   

   

   

   

  Натрупана печалба (загуба)

   

   

   

  Програмни продукти

   

   

   

   

  -в т.ч. Неразпределена печалба

   

   

   

  Продукти от развойна дейност

   

   

   

   

  -в т.ч.Непокрита загуба

   

   

   

  Други дълготрайни нематериални активи

   

   

   

   

  Текуща печалба (загуба)

   

   

   

  Общо за група ІІ:

   

   

   

   

  Общо за група ІІІ:

   

   

  ІІІ.

  Дългосрочни финансови активи

   

   

   

  Общо раздел А:

   

   

   

   

  Дялове и участия, в т.ч. във:

   

   

   

  Б.

  Дългосрочни пасиви

   

   

   

  -дъщерни предприятия

   

   

   

  І.

  Дългосрочни задължения

   

   

   

  -смесени предприятия

   

   

   

   

  Задължения към свързани

   

   

   

  -асоциирани предприятия

   

   

   

   

  предприятия

   

   

   

  -търговски заеми

   

   

   

   

  Задължения към финансови

   

   

   

  -други предприятия

   

   

   

   

  предприятия

   

   

   

  Инвестиционни имоти

   

   

   

   

  -в т.ч. към банки

   

   

   

  Други дългосрочни ценни книжа

   

   

   

   

  Задължения по търговски заеми

   

   

   

  Дългосрочни вземания, в т.ч.:

   

   

   

   

  Задължения по

   

   

   

  -от свързани предприятия

   

   

   

   

  облигационни  заеми

   

   

   

  -търговски заеми

   

   

   

   

  Отсрочени данъци

   

   

   

  -други дългосрочни
  вземания

   

   

   

   

  Други дългосрочни
  задължения

   

   

   

  Общо за група ІІІ:

   

   

   

   

  Общо за група І:

   

   

  ІV.

  Търговска репутация

   

   

   

  ІІ.

  Приходи за бъдещи

   

   

   

  Положителна

   

   

   

   

  периоди и финансирания

   

   

   

  Отрицателна

   

   

   

  Общо раздел Б:

   

   

   

   

  Общо за група ІV:

   

   

   

  В.

  Краткосрочни пасиви

   

   

  V.

  Разходи за бъдещи периоди

   

   

   

  І.

  Краткосрочни задължения

   

   

  Общо раздел А:

   

   

   

   

   

  Задължения към свързани

   

   

  Б.

  Краткотрайни

   

   

   

   

  предприятия

   

   

  (краткосрочни) активи

   

   

   

   

  Задължения към финансови

   

   

  І.

  Материални запаси

   

   

   

   

  предприятия

   

  Материали

   

   

   

   

  -в т.ч. към банки

   

   

   

  Продукция

   

   

   

   

  Задължения към доставчици

   

   

   

  Стоки

   

   

   

   

  и клиенти

   

   

  Млади животни и животни
  за угояване

   

   

   

   

  Задължения по търговски
  заеми

   

   

   

  Дребни продуктивни животни

   

   

   

   

  Задължения към персонала

   

   

   

  Незавършено производство

   

   

   

   

  Задължения към

   

   

   

  Други материални запаси

   

   

   

   

  осигуритени предприятия

   

   

  Общо за група І:

   

   

   

   

  Данъчни задължения

   

   

   

   

   

   

  Други краткосрочни задължения

   

   

  ІІ.

  Краткосрочни вземания

   

   

   

   

   

  Вземания от свързани

   

   

   

   

  Провизии

   

   

   

  предприятия

   

   

   

   

  Общо за група І:

   

   

   

  Вземания от клиенти и доставчици

   

   

   

  Общо раздел В:

   

   

   

   

   

  ІІ.

  Приходи за бъдещи периоди и финансирания

   

   

   

  Вземания по представени търговски заеми

   

   

   

   

  Съдебни и присъдени вземания

   

   

   

   

   

   

   

   

  Данъци за възстановяване

   

   

   

   

   

   

   

   

  Други краткосрочни вземания

   

   

   

   

   

   

   

   

  Общо за група ІІ:

   

   

   

   

   

   

   

  ІІІ.

  Краткосрочни финансови активи

   

   

   

   

   

   

   

   

  Финансови активи в свързани предприятия

   

   

   

   

   

   

   

   

  Изкупени собствени дългови ценни книжа

   

   

   

   

   

   

   

   

  Краткосрочни ценни книжа

   

   

   

   

   

   

   

   

  Благородни метали и скъпоценни камъни

   

   

   

   

   

   

   

   

  Други краткосрочни финансови активи

   

   

   

   

   

   

   

   

  Общо за група ІІІ:

   

   

   

   

   

   

   

  ІV.

  Парични средства

   

   

   

   

   

   

   

   

  Парични средства в брой

   

   

   

   

   

   

   

   

  Парични средства в безсрочни депозити

   

   

   

   

   

   

   

   

  Блокирани парични средства

   

   

   

   

   

   

   

   

  Парични еквиваленти

   

   

   

   

   

   

   

   

  Общо за група ІV:

   

   

   

   

   

   

   

  V.

  Разходи за бъдещи периоди

   

   

   

   

   

   

   

  Общо раздел Б:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сума на актива (А+Б)

   

   

   

  Сума на пасива (А+Б+В)

   

   

  В.

  Условни активи

   

   

   

  Г.

  Условни пасиви

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дата:                                           Съставител:

   

   

   

  Ръководител: